0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy naprawa zwiększa wartość początkową samochodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W tym miesiącu zakupiłem używany samochód do mojej firmy. W związku z tym, że auto było uszkodzone, mogę je wprowadzić do środków trwałych dopiero po naprawie. Czy naprawa zwiększa wartość początkową samochodu?

 

Antoni, Twardogóra

 

Zgodnie z definicją środków trwałych, aby dany składnik majątku został do nich zaliczony, powinien być kompletny i zdatny do użytku. Jeżeli zatem podatnik chce, aby samochód stanowił składnik majątku firmowego, wówczas konieczne jest doprowadzenie go do stanu sprawności.

Definicję wartości początkowej środka trwałego reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 22g ust. 3 UPDOF oraz art. 16g ust. 3 UPDOP

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Warto jednak wspomnieć, że katalog kosztów zwiększających wartość początkową środków trwałych jest otwarty.

W tym przypadku naprawa zwiększa wartość początkową samochodu, gdyż jest ona niezbędna, aby podatnik mógł wykorzystywać auto podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym należy zaznaczyć, że warunkiem koniecznym jest tutaj właściwe udokumentowanie poniesionych kosztów naprawy.

Jeżeli przedsiębiorca posiada dowody poniesienia tych wydatków, to wartość początkową samochodu będzie zatem stanowiła cena nabycia powiększona o udokumentowane wydatki na naprawę oraz inne koszty poniesione przed wprowadzeniem pojazdu do majątku firmy.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów