0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sporządzenie i korygowanie informacji VAT-UE - przydatne informacje!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Informacja podsumowująca VAT-UE jest dokumentem związanym z dokonywaniem transakcji transgranicznych. Na podatników realizujących tego rodzaju transakcje ustawa VAT nakłada obowiązek sporządzania i przesyłania informacji podsumowującej w określonym terminie. Dodatkowo możliwe jest również skorygowanie takiej informacji. Sporządzenie i korygowanie informacji VAT-UE - w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wskazanym kwestiom.

Jakich czynności dotyczy informacja podsumowująca VAT-UE?

Zakres przedmiotowy informacji podsumowującej został określony w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych:

  1. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów;
  2. wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów;
  3. dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej;
  4. usługach, do których stosuje się art. 28b;
  5. przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Powyższe wyliczenie ma charakter zamknięty, co oznacza, że żadne inne czynności nie wymagają ewidencjonowania w zakresie informacji podsumowującej.

Przykładowo podatnik świadczący usługi elektroniczne na rzecz konsumentów, do których ma zastosowanie art. 28k ustawy VAT, nie ma obowiązku ich ujmowania w informacji podsumowującej.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku gdy podatnik świadczy usługę na rzecz innego przedsiębiorcy, do której zastosowanie znajdzie art. 28e ustawy VAT. W takiej sytuacji również nie ma konieczności ewidencjonowania usług w informacji podsumowującej.

Warto także zwrócić uwagę, że obowiązek składania informacji podsumowującej nie obejmuje przypadków, w których podatnik nabywa usługi, o których mowa w art. 28b ustawy VAT. W rezultacie import usług nie jest czynnością obligującą do składania informacji podsumowującej.

Ustawa o VAT określa konkretne czynności transgraniczne, których wykonywanie obliguje do składania informacji podsumowujących.

Zasady składania informacji podsumowującej VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji lub dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury call-off stock.

Art. 100 ust. 8 ustawy VAT wskazuje, że informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

  1. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował dla transakcji i przemieszczeń, o których mowa w ust. 1;
  2. właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  3. właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
  4. łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów;
  5. właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika podatku od wartości dodanej nadany mu przez państwo członkowskie, na terytorium którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

Szczegółowy zakres informacji podsumowującej VAT-UE wraz z jej wzorem oraz objaśnieniami co do sposobu wypełnienia zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Informację podsumowującą składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

W przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Natomiast w sytuacji gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Warto także dodać, że niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podsumowującej jest penalizowane przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Otóż zgodnie z art. 80a kks kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Natomiast kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Informacja podsumowująca, wedleustalonego wzoru, jest składana w postaci elektronicznej za miesięczne okresy rozliczeniowe. Przepisy nie przewidują możliwości kwartalnego składania informacji.

Korygowanie informacji VAT-UE - zasady

W przypadku błędnego wypełnienia informacji podsumowującej podatnik powinien dokonać jej korekty.

Korygowanie informacji VAT-UE wymaga wypełnienia formularza VAT-UEK. Wzór korekty informacji podsumowującej zawarty jest we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

W korekcie tej ujmuje się w pozycji „było” dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej VAT-UE oraz w pozycji „jest” dane poprawne.

Jak stanowi art. 101 ustawy VAT, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zwróćmy zatem uwagę, że korekta informacji podsumowującej powinna być złożona niezwłocznie.

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z 21 listopada 2012 roku, nr IPTPP2/443-739/12-2/JS, w praktyce może się zdarzyć, że w treści informacji podsumowującej – składanej przez spółkę – znajdować się będą dane niezgodne z rzeczywistością. W takim przypadku – niezwłocznie po stwierdzeniu błędu w informacji podsumowującej – zostanie złożona jej korekta. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż informacja podsumowująca stanowi deklarację w myśl art. 3 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa. A w konsekwencji dokonanie korekty informacji podsumowującej stanowi korektę deklaracji, w rozumieniu art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa, przy czym należy zaznaczyć, iż przepis art. 101 ustawy stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy podatnik błędnie wypełni informację podsumowującą, ma obowiązek jej skorygowania. Przy czym z uwagi na szczególne regulacje korekty dokonuje się w specyficzny sposób, tzn. poprzez złożenie odrębnej deklaracji VAT-UEK.

Ustawa o VAT oraz wydane na podstawie zawartych tam delegacji rozporządzenia określają w szczegółowy sposób zakres informacji podsumowujących, termin i sposób ich składania. Dodatkowo normy prawne wskazują również, w jaki sposób podatnicy powinni dokonywać korekty informacji podsumowującej.

Sporządzanie i korygowanie informacji VAT-UE w systemie wFirma.pl

W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. W kolejnym oknie wystarczy wybrać miesiąc, za który ma zostać wygenerowania informacja podsumowująca VAT-UE. Dzięki temu zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który zawierać będzie wymagane transakcje.

korygowanie informacji vat-ue

 W przypadku wykrycia błędów w złożonej deklaracji konieczne jest sporządzenie jej korekty. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK. W oknie, które się pojawi wybrać należy okres korekty VAT UE oraz wybrać opcję DALEJ.

korygowanie informacji vat-ue

Następnie w wygenerowanym oknie należy ręcznie uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE (“było”) oraz aktualne dane (“jest”). Jeśli zapis uprzednio został skorygowany w ewidencjach to system automatycznie zaczyta dane do korekty.

korygowanie informacji vat-ue

 

Tak sporządzona korekta VAT UE może zostać wysłana do urzędu skarbowego. Wysyłki można dokonać z systemu - wystarczy zaznaczyć sporządzoną korektę i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. Po pozytywnej wysyłce przy korekcie VAT UE pojawi się zielona koperta i możliwe będzie pobranie UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów