0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie informacje są ujawniane?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Restrukturyzacja w przedsiębiorstwie i umorzenie postępowanie egzekucyjnego wobec spółki z powodu bezskuteczności, czyli obligatoryjny wpis w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – rejestr upadłości, stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów unijnych dotyczących nałożenia na państwa członkowskie ustanowienia i prowadzenia jawnego na swoim terytorium rejestru, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych. 

Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczenia za pośrednictwem sieci Internet. Zakres informacji jaki ujawnia się w rejestrze dotyczy wielu informacji i w co najmniej kilku przypadków sprecyzowanych przez przepisy prawa. Warto zapoznać się zatem, kto i jakie informacje mogą trafić do rejestru, który z uwagi na swą jawność, może przeglądnąć każdy. Pamiętajmy, że partner przedsiębiorcy, potencjalnych kontrahent czy klient, będzie mógł w każdej chwili zweryfikować losy danego przedsiębiorstwa.

Informacje ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W Rejestrze Zadłużonych ujawnia się informacje o co najmniej czterech kategoriach podmiotów. 

Po pierwsze są to informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo były prowadzone postępowania:

 • restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55),

 • upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,

 • zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),

 • w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

Po drugie, informacje i wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

Po trzecie, w rejestrze ujawnia się informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

A także, informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy kręg podmiotów, posiada odrębny zakres danych jakie ujawnione są do publicznej wiadomości.

W przypadku podmiotów ujętych jako kategoria pierwsza, w sprawie ujawnianych informacji o restrukturyzacji, do rejestru wpisuje się ponad 36 pozycji, do niektórych z nich należą: 

 1. imię i nazwisko albo nazwę;

 2. firmę;

 3. miejsce zamieszkania albo siedzibę;

 4. adres;

 5. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

 6. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;

 7. określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

 8. nazwę sądu prowadzącego postępowanie;

 9. imię i nazwisko sędziego-komisarza;

 10. imię i nazwisko zastępcy sędziego-komisarza

 11. sygnaturę akt sprawy;

 12. informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;

 13. informację o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego oraz informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;

 14. informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;

 15. informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

 16. informację o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży;

 17. informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju, przy czym w każdym przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w Rejestrze ujawnia się podstawę jurysdykcji sądu, a jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie 2015/848, ujawnia się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny;

 18. informację o terminie i sposobie zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

 19. informację o wniesieniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich;

 20. informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności;

 21. informację o ustanowieniu, objęciu funkcji, zmianie, odwołaniu oraz wygaśnięciu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz organów, do których przepisy o nadzorcy, zarządcy lub syndyku stosuje się odpowiednio, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego osoby fizycznej wyznaczonej do pełnienia tej funkcji albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki wyznaczonej do pełnienia tej funkcji oraz jej dane objęte wpisem na listę doradców restrukturyzacyjnych, które są ujawniane przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 55);

 22. informację o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;

 23. informację o składzie i stanie masy upadłości;

i inne.

W przypadku kategorii opisanej jako trzecia, zakres ujawnianych informacji o osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości uzyskania sumy wyższej niż koszty lub wydatki egzekucyjne przedstawia się następująco: 

 1. imię i nazwisko albo nazwę;

 2. firmę;

 3. siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 4. numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5;

 5. NIP, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;

 6. datę umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 7. sygnaturę akt sprawy;

 8. nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 9. kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 10. wskazanie tytułu wykonawczego.

Wpis i usuwanie danych z rejestru 

Podmiotem, który prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych jest Minister Sprawiedliwości. Dane w przypadku podmiotów wobec których prowadzone było postępowanie restrukturyzacyjne,  są ujawniane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.

W przypadku postępowania egzekucyjnego, w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są niezwłocznie zamieszczane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeśli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego lub sąd, wówczas dane, zamieszcza niezwłocznie w Rejestrze komornik albo sąd, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zawsze zastanawiające jest to czy jeśli już jakieś dane w rejestrze się znajdą to czy przewidziano procedurę na ich usunięcie, albo też zastanawiające jest jak długo mają się one tam znajdować. W przypadku danych, o którym mowa w niniejszym artykule, co do zasady dane te nie mogą z rejestru zostać usunięte, wyjątkiem będą sytuacje, kiedy ustawa będzie stanowiła odmiennie.

Jednakże, w przypadku danych podmiotów, wobec których prowadzono postępowanie restrukturyzacyjne, dane ujawnione w rejestrze automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane automatycznie przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa. W przypadku umorzenia egzekucji, dane ujawnione w rejestrze automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia ich zamieszczenia.

Pamiętajmy, że w postępowaniach dotyczących egzekucji może dojść do pomyłek, dlatego w ustawie przewidziano możliwość zmieniania albo usuwania z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane błędne, a także dane, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło albo zapadły orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności, przy czym wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniem wierzyciela.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Dz.U.2019.55 (wejście w życie 1.12.2021).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U.UE.L.2015.141.19

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów