0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Licencja na taksówkę – co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125, poz. 1371, t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 180) reguluje podstawowe zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu taksówkarza. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co ustawa mówi o licencji na przewóz taksówką oraz czy licencja na taksówkę może zostać cofnięta!

Licencja na taksówkę – podstawowe informacje

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, a także taksówką – wymaga uzyskania licencji.

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Licencja jest udzielana na określony obszar obejmujący:

 • gminę,
 • gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,
 • miasto stołeczne Warszawę.

Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Licencja uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią. Organ, który udzielił licencji, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich wynikające w razie połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 45b Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 roku poz. 170), albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję. Warunkiem powyższego jest spełnienie przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikających z licencji wymagań określonych w przepisach.

Warunki uzyskania licencji na taksówkę

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 • zatrudnieni przez niego kierowcy i sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany;
 • ukończył 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 • ma odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Uzyskanie licencji na taksówkę – procedura

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 • na obszarze gminy – jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
 • na obszarze gminy sąsiadującej – jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 • na obszarze miasta stołecznego Warszawy – jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Licencji udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, po uiszczeniu opłaty. Wniosek o udzielenie licencji powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • określenie liczby wypisów z licencji.

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć m.in.:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki braku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

W przypadku gdy wniosek składany jest w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa powyżej, składa się również w postaci elektronicznej.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty za przewóz taksówką

Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy. W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy. Rada gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami.

Rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.

Taka aplikacja mobilna może działać z udziałem systemu teleinformatycznego. Wymiana danych pomiędzy aplikacją mobilną a systemem teleinformatycznym powinna zapewniać bezpieczeństwo przesyłania danych. Aplikacja mobilna powinna zapewniać rozliczalność operacji związanych z przewozem osób oraz integralność i bezpieczeństwo gromadzonych danych.

Cofnięcie licencji – co należy wiedzieć?

Licencję cofa się:

 • w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją;
 • w przypadku gdy przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
 • jeżeli jej posiadacz nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego;
 • jeżeli jej posiadacz rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa;
 • jeżeli jej posiadacz odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej;
 • jeżeli jej posiadacz zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy;
 • jeżeli jej posiadacz rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców;
 • jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego pośrednictwa na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji.

Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:

 • nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83 ustawy o transporcie drogowym;
 • rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu;
 • zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego bądź wobec kontrahenta;
 • samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe, z wyłączeniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką bądź zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym bądź na karcie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.

W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów