0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit amortyzacji samochodów osobowych a koszty podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2019 roku weszły w życie zmiany dotyczące rozliczania pojazdów osobowych, w związku z nowelizacją ustawy o PIT. Jedną ze zmian jest wyższy limit amortyzacji samochodów osobowych oraz nowe zasady ujmowania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu w działalności. Sprawdź, jak obecnie należy rozliczać amortyzację samochodów osobowych!

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego

Wartość początkową samochodu osobowego ustala się na podstawie ceny nabycia lub wartości rynkowej. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT cenę nabycia stanowi cena zakupu netto (w przypadku czynnych podatników VAT) lub brutto (w przypadku nievatowców) środka trwałego zgodnie z fakturą lub umową powiększona o koszty związane z jego zakupem poniesione do momentu wprowadzenia go do działalności m.in.:

 • koszty ubezpieczenia w drodze,

 • koszty transportu pojazdu,

 • koszty związane z przerejestrowaniem, opłatami celnymi,

 • nieodliczony podatek VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).

W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest w stanie określić ceny nabycia środka trwałego to powinien zastosować przepis art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, który mówi, że w takiej sytuacji za wartość początkową tych środków przyjmuje się wysokość wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Natomiast jeśli środek trwały został nabyty w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - to wartość początkową środka trwałego ustala się zgodnie z wartością rynkową z dnia nabycia, chyba że wartość środka trwałego w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu jest niższa (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Ustalenie wartości początkowej pojazdów nie uległo zmianie po zmianach w 2019 roku.

Przykład 1.

Pan Stanisław chce wprowadzić do działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy. Niestety nie posiada on żadnego dokumentu zakupu pojazdu. Jak więc powinien ustalić wartość początkową pojazdu?

W przypadku, gdy nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego na podstawie dokumentu zakupu, pan Stanisław powinien wycenić pojazd zgodnie wartością rynkową z grudnia roku poprzedzającego rok przyjęcia środka trwałego danego pojazdu uwzględniając jego stan techniczny.

Limit amortyzacji samochodów osobowych od 2019 roku

Od 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którą uległo zmianie brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT zgodnie. Z przepisu wynika, że powiększony został limit amortyzacji samochodów osobowych do:

 • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych,

 • 150 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych.

Zatem podatnicy, którzy w majątku trwałym firmy posiadają składniki o wyższej wartości będą mogli ująć w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne w wyższej wysokości,

Przykład 2.

Pan Piotr zakupił samochód osobowy do firmy o wartości 200 000 zł netto. Pojazd ten będzie użytkowany w działalności opodatkowanej przy 100% odliczeniu podatku VAT oraz będzie amortyzowany zgodnie z metodą liniową przy zastosowaniu 40 % stawki amortyzacji. Jaką część odpisów będzie mógł ująć w kosztach?

Aby ustalić jaką kwotę odpisów amortyzacyjnych Pan Piotr będzie mógł ująć w kosztach należy w pierwszej kolejności ustalić odpisy amortyzacyjne, które należy stosować od początku użytkowania pojazdu aż do jego całkowitego umorzenia, sprzedaży, likwidacji lub wycofania.

 • Wartość początkowa: 200 000 zł

 • Roczny odpis amortyzacyjny: 200 000 zł x 40% = 80 000 zł

 • Miesięczny odpis amortyzacyjny: 80 000 zł / 12 m-cy = 6666,66 zł

Następnie należy ustalić wartość odpisów jakie rzeczywiście zostaną ujęte w kosztach:

 • Roczny odpis amortyzacyjny według limitu: 150 000 zł x 40% = 60 000 zł

 • Miesięczny odpis amortyzacyjny według limitu: 60 000 zł / 12 m-cy = 5 000 zł

Zgodnie z wyliczeniami Pan Piotr do kosztów firmowych będzie mógł zaliczyć odpis amortyzacyjny w wysokości 5 000 zł.

Po nowelizacji ustawy o PIT nie tylko limit amortyzacji samochodów osobowych uległ zmianie. Zmienił się także sposób rozliczania wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych użytkowanych zarówno w działalności jak i prywatnie.

Jedną z najważniejszych zmian, było zniesienie obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT do pojazdów prywatnych użytkowanych w działalności. Obecnie przedsiębiorca ma prawo ująć w kosztach firmowych wydatki odpowiadające 20% wartości poniesionych wydatków (brutto w przypadku nievatowców lub netto powiększonej o nieodliczony VAT w przypadku czynnych podatników VAT). Natomiast w przypadku pojazdów będących środkami trwałymi, użytkowanych w ramach leasingu operacyjnego lub najmu wydatki zostały ograniczone do 75% wartości brutto u nievatowców lub netto powiększonej o nieodliczony VAT u czynnych podatników VAT.

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących rozliczania samochodów zostały opisane w artykule Zasady rozliczania samochodów od 2019 roku.
Podsumowując nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła diametralne zmiany dotyczące zarówno limitu amortyzacji samochodów osobowych jak i rozliczania wydatków związanych z pojazdami w działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów