0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Masz patent na biznes - może warto go ochronić? Unia daje pieniądze!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasem kluczem do sukcesu staje się już sam pomysł - patent na biznes. Wówczas jedyną skuteczną ochroną przed konkurencją jest jego opatentowanie. Wiąże się to z koniecznością rejestracji produktu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusze na ochronę można pozyskać z Unii Europejskiej.

Program Innowacyjna gospodarka (PO IG)

Jednym z wciąż działających unijnych programów operacyjnych jest ten o nazwie Innowacyjna Gospodarka. Dzieli się go na 9 osi priorytetowych, wśród których znajdują się Inwestycje w Innowacyjne Przedsięwzięcia. Oś ta skierowana jest do właścicieli małych i średnich firm, a wyznaczone cele programu mają przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Bodźcem stymulującym wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w biznesie jest możliwość pozyskania dofinansowania do projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia. Chodzi tu też o identyfikację takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

Patent na biznes - zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej  

Rejestrację pomysłu w Urzędzie Patentowym należy rozpocząć od określenia, czego ma dotyczyć ochrona. Czy wynalazku i wzoru użytkowego? Czy znaku towarowego? Czy wzoru przemysłowego?

 

Pomysł

Definicja na podstawie informacji Urzędu Patentowego

Wynalazek
i wzór użytkowy

Wynalazek musi być uważany za:

  • nadający się do przemysłowego stosowania, a tak jest jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa;
  • nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko, co przed datą, od której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało ujawnione, udostępnione do powszechnej wiadomości;
  • posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Badanie poziomu wynalazczego odnosi się tylko do tych zgłoszeń, które są nowe.

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy jest nową i posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102 ustawy Prawo własności przemysłowej).

 

Patent na biznes - kontrola formalna

Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka daje możliwość pozyskania środków na dofinansowanie wszystkich etapów rejestracji produktu, rozpoczynając od samego napisania zgłoszenia, po rejestrację patentu na biznes w Urzędzie Patentowym. Należy jednak mieć na uwadze, że przed opatentowaniem pomysłu urząd przeprowadzi kontrolę. Sprawdzenie formalne polega głównie na porównaniu pomysłu z już istniejącymi. Sporządzany jest przy tym szczegółowy raport techniczny, w którym cechy pomysłu zestawia się z już opatentowanymi wynalazkami. Jeżeli urząd stwierdzi indywidualny charakter pomysłu, jego publikacja następuje po 1,5 roku od zgłoszenia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podmiotem rozporządzającym środkami unijnymi w zakresie wynalazków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To tam przedsiębiorca musi w końcowym etapie przedstawić patent lub sprawozdanie o stanie techniki. Wówczas pomysł weryfikowany jest ponownie pod kątem poziomu wynalazczego i zarazem praktycznego, a także sprawdzane jest, czy dany wynalazek nie był już stosowany na terytorium Unii Europejskiej (to dyskwalifikowałoby z pozyskania dofinansowania unijnego). Jeżeli weryfikację przedsiębiorca przechodzi pomyślnie, możliwe jest pozyskanie dofinansowania unijnego w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej w kwocie od 2 tys. zł do nawet 400 tys. zł.

Niestety, zarówno ubieganie się o patent, jak i środki finansowe z Unii Europejskiej wiąże się wciąż z dość wysokim poziomem biurokracji, więc przedsiębiorca powinien uzbroić się w cierpliwość. Patrząc jednak na to, co można zyskać, w większości przypadków gra warta jest świeczki.

Masz swój patent na biznes? Jeśli nie, poszukaj inspiracji: Pomysł na biznes - inspiracje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów