0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym jest zagwarantowana w prawie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlopy udzielane na podstawie przepisów prawa pracy mogą spełniać przynależne im funkcje, takie jak wypoczynek czy opieka nad dziećmi, pod warunkiem że w czasie ich trwania zagwarantowana jest trwałość stosunku pracy. Kodeks pracy zawiera w tym zakresie stosowne regulacje ochronne, dotyczące w szczególności osób korzystających z urlopów wychowawczych. Jak działa ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym?

Prawo do urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, a urlop może być udzielony na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa wyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w pięciu częściach.

Okoliczność, że prawo do urlopu wychowawczego jest uprawnieniem pracownika nie oznacza, że ma ono samowykonalny charakter. Warunkiem aktualizującym uprawnienie pracownika jest złożenie stosownego „wniosku” o rozważany urlop, w wyniku którego pracodawca, po sprawdzeniu, czy został spełniony układ warunkujący powstanie uprawnienia urlopowego, dokonuje czynności „udzielenia” urlopu. Przepisy Kodeksu pracy nie określają precyzyjnie, w jaki sposób pracodawca udziela pracownikowi urlopu, tzn. w jakim momencie pracownik może rozpocząć wykorzystywanie urlopu bez narażania się na zarzut, że rozpoczął urlop samowolnie. Udzielenie urlopu przez pracodawcę musi być wyraźne, tzn. akceptacja rozpoczęcia urlopu w zaplanowanym terminie nie może budzić wątpliwości. Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie mu urlopu, nie może zatem bez wyraźnej akceptacji podmiotu zatrudniającego przystąpić do jego wykorzystywania. Takie zachowanie pracownika mogłoby bowiem zostać zakwalifikowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych prowadzące do zastosowania wobec niego sankcji Kodeksowych [wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z 11 maja 2011 roku, IV SA/Wr 28/11].

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie swego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany taki wniosek pracownika uwzględnić.

Wniosek należy złożyć na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 1868 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy zakaz zwolnienia z pracy zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast w przypadku złożenia przez pracownika wniosku po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Przykład 1.

Pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego pracodawca obniżył, na wniosek pracownika, wymiar czasu pracy do połowy pełnego wymiaru w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. W związku z negatywną oceną wyników pracy pracownika pracodawca postanowił wypowiedzieć mu umowę o pracę. Wypowiedzenia dokonano w najbliższym możliwym terminie, czyli 1 lipca 2022 roku, tj. po upływie 12-miesięcznej ochrony stosunku pracy pracownika.

Przykład 2.

1 października 2022 roku pracownik złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego, poczynając od 8 listopada 2022 roku. 4 października 2022 roku pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, gdyż ochrona pracownika przed wypowiedzeniem rozpoczynała się dopiero 18 października 2022 roku, czyli na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Przykład 3.

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Tego samego dnia, już po otrzymaniu pisma z oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego. W tych okolicznościach oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę pozostaje skuteczne (umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia), gdyż wniosek o urlop wychowawczy złożono po dokonaniu wypowiedzenia.

Trzy przypadki wyłączenia ochrony przed zwolnieniem

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w przypadkach:

  • ogłoszenia upadłości pracodawcy;
  • likwidacji pracodawcy;
  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Przykład 4.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że pracownik zatrudniony na stanowisku magazyniera ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki, w wyniku czego w magazynie stwierdzono niedobór. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli pracownik, chcąc uniknąć zwolnienia z pracy, przekazał pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Pomimo otrzymania wspomnianego wniosku pracodawca uznał, że zachodzą przesłanki do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika, i umowę rozwiązał.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W takim przypadku mamy do czynienia z zakończeniem urlopu wychowawczego przed wcześniej ustalonym terminem.

Z innym przypadkiem skrócenia urlopu wychowawczego będziemy mieli do czynienia w razie rezygnacji ze strony pracownika – może on zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Niezależnie od tego, czy urlop wychowawczy kończy się w terminie wynikającym z wniosku pracownika, czy też przed tym terminem, w okolicznościach wyżej opisanych, po zakończeniu urlopu pracodawca jest zobowiązany dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Jednak po powrocie do pracy pracownik nie korzysta już z ochrony przed zwolnieniem.

Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych stanowi element polityki prorodzinnej państwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów