0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka Nowej Szansy - co gwarantuje przedsiębiorcom w tarapatach finansowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polityka Nowej Szansy jest programem rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), który ma na celu stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), pozostających w trudnej sytuacji finansowej oraz tych, którzy zamierzają rozpocząć ponowną działalność gospodarczą.

Praktycy, ekonomiści oraz instytucje europejskie podkreślają potężne znaczenie systemów wczesnego ostrzegania, których wprowadzenie ma na celu wykrywanie sytuacji kryzysowych i trudności finansowych zanim firma stanie się niewypłacalna. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Systemem Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców - "to inicjatywa zbudowania systemu opartego na podstawie doświadczeń wynikających z udziału Polski w międzynarodowym projekcie EARLY WARNING EUROPE. Poprzez zapewnienie przedsiębiorcom, stojącym u progu sytuacji kryzysowej, wsparcia o charakterze doradczo-informacyjnym, odpowiada się na ich aktualne potrzeby.1"

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)

Program pilotażowym był ISR, czyli system działań prewencyjnych wobec przedsiębiorstw. Jego celem było ustabilizowanie trudnej sytuacji przedsiębiorcy i złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej dzięki podjęciu szybkiej interwencji na skutek wczesnej identyfikacji problemu. Pomagał podmiotom, które odczuwały problemy finansowe, ale nie były w na tyle złej sytuacji, aby ogłaszać od razu upadłość.2

Polityka Nowej Szansy - udzielanie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Jednym z efektów który daje Polityka Nowej Szansy było uchwalanie ustawy dnia 16 lipca 2020 r. o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, restrukturyzację. Zasady udzielania wsparcia opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

  • Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie pożyczki. Stopa oprocentowania pożyczki, jest nie mniejsza niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono pomocy na ratowanie, jest obowiązany do wykorzystania pomocy na ratowanie zgodnie z jej przeznaczeniem, poddania się kontroli, zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy na ratowanie wraz z odsetkami.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czyli pomoc w odzyskaniu płynności, której celem jest wsparcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa poprzez stworzenie warunków niezbędnych beneficjentowi w celu zaplanowania i wdrożenia odpowiedniego działania na rzecz przywrócenia jego długoterminowej rentowności.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone, jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku, wsparcie również ma formę pożyczki. Do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się uproszczony plan restrukturyzacji, zawierający wstępny opis i harmonogram planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów. Warto zaznaczyć, że tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji.

  • Pomoc na restrukturyzację, może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Wyróżnia się kilka warunków udzielania pomocy na restrukturyzacje, między innymi, pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku. Ponadto bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. Co więcej we wniosku zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania niebędące pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, że bez niej cel pomocy nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie np. pożyczki, ale także poprzez objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, czy też poprzez objęcie obligacji. Forma pomocy może także dotyczyć zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację czy konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. Dodatkowo, pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Nowy start, czyli wsparcie wobec ponownego podejmowania działalności gospodarczej

Polityka Nowej Szansy, przejawia się również poprzez realizację programu Nowy Start. Program adresowany do przedsiębiorców, którzy wykazują aktywną postawę i aplikują o pomoc na zrealizowanie planów biznesowych, nie zapominając o poprzednich porażkach zawodowych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

  • Przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • Przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna, przez co najmniej 18 miesięcy.

Gdzie przedsiębiorca powinien szukać pomocy?

Pomocy wprawdzie udziela Minister właściwy do spraw gospodarki, ale to Agencja Rozwoju Przemysłu jest operatorem środków pomocowych do ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Minister właściwy do spraw gospodarki, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, informuje o dacie dostępności albo wyczerpania środków przeznaczonych na udzielanie pomocy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Dz.U.2020.1298.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

1Informacja Ministerstwa Rozwoju, https://www.gov.pl/web/rozwoj/polityka-nowej-szansy
2Opracowanie: Anna Żebrowska, Monika Dróżdż, Departament Innowacji i Przemysłu, Polityka Nowej Szansy Warszawa 2014, s. 32

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów