0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jeden podatkowy rachunek płatniczy dla każdego podatnika (cz. 2)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeden podatkowy rachunek płatniczy to usprawnienie identyfikacji podatników oraz rozliczenia wpłacanych przez podatników podatków księgowanych przez urzędników skarbowych. Indywidualny rachunek podatkowy to także wstęp do dalszego rozwoju tzw. konta podatnika, za pomocą, którego będzie mógł skorzystać z rozbudowanego wachlarzu usług oferowanych przez administrację publiczną

Aktualne problemy podatników w związku ze zmianami w prowadzonej działalności gospodarczej

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (także pozostali) niejednokrotnie borykają się z problemami zapłaty podatków na właściwe konto bankowe urzędu skarbowego. Zdarza się, że wpłaty dokonają na konto inne niż właściwe dla danego rodzaju podatku. 

Kolejny problem to okoliczności występujące nieraz w toku prowadzonej działalności gospodarczej i skutkujące zmianami właściwości miejscowej dotychczasowego urzędu skarbowego. Mogą to być zmiany w zakresie:

 1. adresu miejsca zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność w formie jednoosobowej czy jako wspólnik spółki osobowej,

 2. adresu siedziby podatnika w przypadku spółek osobowych (VAT) i kapitałowych,

 3. wysokości uzyskiwanych obrotów,

 4. udziału kapitału zagranicznego,

 5. inne przyczyny.

Podatnik, który ma obowiązek dokonać aktualizacji dokumentów firmy w zakresie zmiany właściwego urzędu skarbowego boryka się czasem z wpłaceniem kwot podatków na konto niewłaściwego urzędu skarbowego. Na ogół urzędy skarbowe przekazują pomiędzy sobą kwoty nienależnych podatków jednakże występuje wiele sytuacji problemowych, które bez interwencji podatnika mogą przysporzyć mu wielu problemów (z koniecznością opłacenia odsetek i kosztów upomnień włącznie).

Zatem do tej pory podatnik miewał najczęściej problemy z wpłatą na właściwe konto urzędu skarbowego lub na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego czy też w ogóle zidentyfikowanie prawidłowego dla wpłat podatków dla danego podatnika urzędu skarbowego. Część powyższych problemów zostanie rozwiązanych przez wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego dla każdego podatnika.

Uwaga na rozwiązania w zakresie stosowania indywidualnego rachunku podatkowego

Jak prognozuje Resort Finansów przypisany do każdego podatnika jeden podatkowy rachunek płatniczy ma znacznie przyspieszyć proces prawidłowego rozliczania podatków od strony urzędów skarbowych.

Drugą istotną funkcją jest prawidłowe zidentyfikowanie wpłacającego podatnika, ponieważ zdarzają się spore problemy w ustaleniu, jakiego podatnika dotyczy dana wpłata. Oczywiście nie zostaną rozwiązane wszystkie tego typu problemy, czego konkretnie może dotyczyć dana wpłata. 

Trzecia cecha indywidualnego rachunku podatkowego to lepsza niż dotychczas ściągalność podatków. I w tym miejscu należałoby się zatrzymać, ponieważ Ministerstwo Finansów postanowiło przenieść dotychczas stosowane w jednym rachunku ZUS rozwiązanie dotyczące systematyki regulowania różnego rodzaju podatków.

Najstarsze zaległości podatkowe będą rozliczane, jako pierwsze

Niestety Ministerstwo Finansów przeniosło rozwiązanie znane z płatności za ZUS na grunt zapłaty za podatki PIT, CIT, VAT i dochody niepodatkowe.

Podatnik, który nie posiada żadnych zaległości w podatkach, będzie mógł określić w momencie zapłaty podatku, jaki rodzaj zobowiązania podatkowego (PIT, CIT, VAT, inne) chce uregulować. W tej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego rozliczy dokładnie te zobowiązania podatkowe a jeżeli podatnik nic nie określi w przelewie, wówczas zostanie rozliczone najstarsze zobowiązanie podatkowe tzn. te o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

Jednak zgodnie z art. 62 § 1 ustawy OP, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe z tytułu różnych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT, inne), których do tej pory nie uregulował, wówczas naczelnik urzędu skarbowego zaliczy dokonaną przez podatnika wpłatę na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku.

Jeżeli podatnik nie wskaże żadnego rodzaju zaległości podatkowej, wówczas wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich rodzajów zaległości podatkowych podatnika.

Z powyższego można wywnioskować, że największą swobodę w opłacaniu podatków tj. określeniu, jaki konkretnie rodzaj podatku ma być uregulowany, będą mieli podatnicy, którzy nie posiadają zaległości podatkowych.

Natomiast, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe dotyczące:

 1. jednego rodzaju podatku np. VAT, wówczas nawet, jeżeli podatnik wskaże, że chce uregulować zaległość w podatku VAT za okres lipiec 2019r. a posiada jeszcze za okres czerwiec 2019r. to naczelnik urzędu skarbowego rozliczy w pierwszej kolejności i tak zaległość za okres czerwiec 2019r.,

 2. wielu rodzajów podatków np. PIT oraz VAT, to podatnik ma jeszcze możliwość określić, że przekazaną na jeden rachunek podatkowy wpłatę chciałby przeznaczyć na zaległości w PIT (a nie np. w VAT) a po tym wskazaniu i tak zostaną rozliczone zaległości w PIT licząc od najstarszej, tak, więc podatnik w tej sytuacji może dokonać określenia jedynie rodzaju podatku zaległości podatkowej, ale okres, za jaki ma być rozliczona wpłata już nie,

 3. wielu rodzajów podatków np. PIT oraz VAT, a podatnik nie określił żadnego rodzaju podatku, wówczas dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najstarszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika,

 4. wielu rodzajów podatków np. PIT oraz VAT, a podatnik określi omyłkowo rodzaj podatku np. VAT, po czym okaże się, że nie posiadał on w tym podatku żadnej zaległości a posiadał w PIT, wówczas tak jak wcześniej dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najstarszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Przykład 1

Podatnik w marcu 2020r. posiada aktualne zobowiązania w podatku PIT i VAT za okres marzec 2020r., dla których nie upłynął jeszcze termin płatności. Podatnik regulując po kolei jedno i drugie zobowiązanie wskazał, że najpierw chce, aby pierwsza wpłata dotyczyła podatku VAT a przy drugiej określił, że ma dotyczyć podatku PIT. Oba wskazania zostaną uwzględnione przez naczelnika urzędu skarbowego przy rozliczaniu podatków.

Przykład 2

Podatnik w maju 2020r. posiada zaległości podatkowe w podatku:

 1. VAT za luty 2020r. w terminie płatności 25 marzec 2020r.,

 2. PIT-36L za 2019r. w terminie płatności 30 kwietnia 2020r.

Podatnik uregulował zaległość za roczny podatek PIT-36L wskazując w przelewie ten typ podatku i okres czasu za 2019r. Tak też zostanie rozliczona dana wpłata, ponieważ podatnik ma możliwość wskazać przynajmniej rodzaj podatku, jaki ma być rozliczony w związku z potrąceniem najstarszej zaległości. 

Gdyby jednak dokonał wpłaty bez wskazania, na jaki rodzaj podatku ma być przekazana, wówczas dana wpłata zostałaby rozliczona na zaległość w podatku VAT za luty 2020r. w terminie płatności 25 marzec 2020r., czyli rodzaj zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności.

Jeden podatkowy rachunek płatniczy a zwrot podatku

W kwestii zwrotu nadpłaconego podatku zasady pozostają takie same jak dotychczas a więc w przypadku podatku PIT, CIT, VAT podatnik otrzyma je na konto firmowe, zgłoszone za pomocą formularzy CEIDG, NIP-8, jako właściwe dla zwrotów podatkowych.

Oczywiście tak jak do tej pory zwroty z podatku VAT będą mogły być również realizowane na specjalne konto VAT (skrócony termin zwrotu).

Jeżeli natomiast chodzi o nowy, jeden rachunek podatkowy to nie będą na niego zwracane kwoty nadpłaconych podatków.

Brak historii indywidualnego rachunku podatkowego, ale będzie możliwość weryfikacji poprawności płatności 

W odróżnieniu do jednego rachunku ZUS dla dokonanych wpłat składek ZUS, dla którego jest prowadzona historia wpłat i potrąceń na poczet poszczególnych okresów i rodzajów składek ZUS, jeden podatkowy rachunek płatniczy nie będzie niestety posiadał analogicznej historii.

Jednak Resort Finansów zapewnia, że po zalogowaniu się na portalu na swoje konto (tak jak w przypadku logowania się w celu akceptacji przygotowania zeznania rocznego) podatnik będzie miał możliwość weryfikacji, w jaki sposób i czy w ogóle dokonane przez niego wpłaty podatków zostały rozliczone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów