0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

NIP na paragonie fiskalnym - nowe przepisy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W życie wszedł nowy projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który określa m.in. nowe zasady wystawiania faktur do paragonu i wymogi dotyczące kas fiskalnych. Jak będą wyglądać zmiany? Czy będzie obowiązywał nip na paragonie fiskalnym? Odpowiedź w artykule!

Kiedy należy wystawić paragon fiskalny?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani wykazywać przychód z tej sprzedaży na podstawie kasy fiskalnej.

Od tej reguły istnieje także wyjątek zwalniający podatników od posiadania kasy fiskalnej:

 • ze względu na nieprzekroczenie w roku podatkowym limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych 20 tys. zł netto - jest to zwolnienie podmiotowe,
 • ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, o której mowa w par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest to zwolnienie przedmiotowe.

Zasady wystawiania faktury do paragonu do końca 2018 roku

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę na żądanie klienta, jeżeli żądanie jej wystawienia nastąpiło w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w której nastąpiła dostawa towarów, wykonano usługę, bądź otrzymano część lub całość zapłaty. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

Po tym terminie podatnik może wystawić klientowi fakturę dobrowolnie.
Fakturę na żądanie klienta należy wystawić:

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła dostawa towarów lub świadczenie usług albo wpłacono część lub całość zapłaty - jeżeli żądanie zostało zgłoszone do końca miesiąca w którym nastąpiła dostawa, bądź wykonanie usługi;
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt. 1.

Dodatkowo do wystawionej faktury na podstawie paragonu fiskalnego, należy go podpiąć do egzemplarza danej faktury.

Jeśli do paragonu została wystawiona faktura w wersji elektronicznej, to podatnik jest zobowiązany do przechowywania w dokumentacji danego paragonu, który zawiera informację z danymi identyfikującymi tę fakturę.
Jak widać, dotychczas przepisy pozwalały na to aby każda osoba prywatna dokonująca zakupu na podstawie paragonu mogła żądać od sprzedawcy wystawienia faktury. Jak sytuacja będzie wyglądać po wejściu w życie projektu zmiany ustaw?

NIP na paragonie fiskalnym od 2019 roku

Zgodnie z projektem o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT ma zostać dodany ust. 4 i 5 zgodnie, z którymi w przypadku sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, fakturę na rzecz osoby posługującej się numerem NIP wystawia się wyłącznie, jeśli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer NIP kupującego.

W przypadku, gdy stwierdza się, że przepis ten zostanie naruszony przez sprzedawcę to organ podatkowy ustala temu sprzedawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W maju 2019 roku zakupił towar handlowy udokumentowany paragonem fiskalnym, na którym znajduje się jego NIP. Czy w związku z tym Pan Jan może żądać wystawienia faktury do tego paragonu?

Tak, jak mówi przepis art. 106b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku, gdy na paragonie widnieje numer NIP nabywcy to na jego podstawie może zostać wystawiona faktura.

Przykład 2.

Pani Zofia kupiła paliwo do samochodu na paragon fiskalny nie podając swojego numeru NIP. Miesiąc później zgłosiła się do sprzedawcy w celu wystawienia faktury do paragonu, czy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu?

Nie, w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie znajduje się numer NIP nabywcy nie można na jego podstawie wystawić faktury do paragonu. Dodatkowo w przypadku, jeśli sprzedawca wystąpiłby w takiej sytuacji fakturę do paragonu groziłaby mu sankcja.

Istotą zmian ujętych w projekcie jest to, że podany NIP na paragonie fiskalnym pozwoli uniknąć nadużyć wobec wystawiania faktury do paragonu, które nie zostały w rzeczywistości odebrane przez tego klienta i nie pokrywają się z rzeczywistością. Po wprowadzonych zmianach nie będzie już wątpliwości, że dany paragon dotyczy konkretnego podatnika.

NIP na paragonie fiskalnym a faktura uproszczona

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro to nie musi ona zawierać danych określonych w art. 106e ust.1 pkt 3 (danych dotyczących nabywcy), 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku - jest to tak zwana faktura uproszczona.

Na podstawie tych warunków można określić, że faktura uproszczona powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. Datę wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i nie jest taka sama jak data wystawienia;
 2. Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. Imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy towarów lub usług oraz jego adres;
 4. Numer NIP sprzedawcy;
 5. Numer NIP nabywcy;
 6. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 7. Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 8. Kwotę należności ogółem;

Faktura uproszczona nie może być wystawiona w przypadku, gdy nie jest znany numer NIP nabywcy. W związku z tym nie można jej wystawić np. dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Dodatkowo art. 106e ust. 6 ustawy określa, że faktura uproszczona nie może dokumentować:

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ,
 • dostawy towarów lub świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego, osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Zgodnie z powyższymi przepisami ujęty NIP na paragonie fiskalnym sprawi, że paragon fiskalny będzie utożsamiał się z fakturą uproszczoną o ile będą spełnione powyższe warunki.

Podsumowując, NIP na paragonie fiskalnym ma na celu uniknięcie nadużyć podatkowych względem wystawiania faktur do paragonów, które nie są własnością nabywcy. Dodatkowo po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy, którzy dokonali niewielkiej transakcji nie będą musieli zgłaszać się po fakturę do paragonu, gdyż NIP na paragonie fiskalnym sprawi, że będzie on stanowił dowód księgowy jako tak zwana faktura uproszczona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów