Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej?

Prowadzę sklep internetowy. Bardzo często dokonuję sprzedaży za pobraniem, gdzie kurier pobiera pieniądze od klienta. Kiedy zatem powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej - czy w momencie przekazania paczki kurierowi, czy w momencie wpływu pieniędzy?

 

Roman, Wadowice

 

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej powstaje z chwilą wydania towaru firmie kurierskiej.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W przypadku gdy przed wykonaniem usługi / dokonaniem dostawy towaru, otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek czy ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w stosunku do kwoty jaka wpłynęła.

W związku z tym, że w ustawie brak jest szczególnego przepisu regulującego moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy wysyłkowej, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Ponadto, jak stanowi art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Z przywołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia rzeczy przez sprzedawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT odpowiada momentowi wydania towarów, o którym mowa w art. 544 Kodeksu cywilnego.

W sytuacji zatem gdy towar jest wysyłany przez dostawcę do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, kuriera), dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Mając na uwadze przepis art. 19a ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, że w przedstawionym opisie sprawy obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej powstaje w momencie dokonania dostawy, tj. w momencie przekazania towaru kurierowi. Jedynie w sytuacji, gdyby wcześniej została zapłacona zaliczka, obowiązek podatkowy powstałby w momencie jej otrzymania.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna z 29 lipca 2014 r., sygn. ITPP2/443-636/14/RS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził:

(…) Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Jak stanowi § 2 ww. artykułu, jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że o ile jak wynika z treści wniosku data sprzedaży jest tożsama z datą przekazania sprzedanego towaru (etui do tabletów i smartfonów) firmie spedycyjnej, należy uznać, że momentem powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do dostaw dokonywanych za pobraniem w myśl art. 19a ust.1 ww. ustawy - jest data dokonana dostawy, a więc, w tym przypadku chwila wydania ich firmie spedycyjnej (…).