0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota korygująca w JPK V7 - w jaki sposób powinna zostać ujęta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnopodatkowym jest nota korygująca. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się w jaki sposób powinna zostać ujęta nota korygująca w JPK V7 oraz w jakich sytuacjach należy taką notę wystawić.

Kiedy wystawia się noty korygujące?

Faktura jest dokumentem, który potwierdza rzeczywisty przebieg transakcji. W sytuacji, gdy zawiera ona błędy, trzeba je poprawić.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca towarów i usług mają możliwość poprawienia błędów w wystawionej uprzednio fakturze, w zależności od rodzaju pomyłki. 

Skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu danych dotyczących nabywcy następuje co do zasady poprzez wystawienie faktury korygującej przez podatnika. Nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Jak stanowi art. 106k ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Faktura, o której mowa, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura taka powinna zawierać:

  1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
  2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów bądź usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku bądź podatku od wartości dodanej;
  4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

W konsekwencji, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Natomiast pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą, mogą być skorygowane przez wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Przykładowo nota korygująca może dotyczyć danych nabywcy. Możliwy jest przypadek, w którym nabywca otrzymuje fakturę z danymi innego podmiotu. W takiej sytuacji uzasadnione jest skorygowanie tych danych poprzez notę korygującą. 

Korekta błędnych (nieprawidłowych) danych związana ze zmianą danych nabywcy odbywa się poprzez wystawienie przez sprzedawcę lub nabywcę faktury korygującej.

Za pomocą noty korygującej można również dokonać zmiany numeru PESEL na NIP nabywcy, co potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z 18 lutego 2021 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.699.2020.1.JG).

W interpretacji tej organ podatkowy wskazał, że podanie numeru PESEL zamiast NIP-u nabywcy jest wadą niewyłącząjącą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Co do zasady pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą, mogą być skorygowane poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Tym samym w przypadku gdy wnioskodawca wystawi na żądanie klienta fakturę zawierającą w pozycji NIP numer PESEL, to wnioskodawca będzie miał prawo do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP.

Nota korygująca koryguje błędy, które nie mają żadnego wpływu na jakąkolwiek kwotę wykazaną w fakturze. Dotyczy to przypadków, kiedy stwierdzone w fakturach pomyłki nie skutkują brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego w nich wykazanego nawet wtedy, gdy nabywca nie poprawi takiego błędu, stosując notę korygującą.

Nota korygująca w JPK V7

Z treści art. 106k ustawy o VAT wynika, że nota korygująca jest fakturą. Dlatego też w kontekście ujmowania danych w pliku JPK V7 należy stosować takie same zasady zarówno do faktury zwykłej, jak i do noty korygującej.

W przypadku błędnych danych nabywcy (niepoprawny NIP) trzeba złożyć korektę JPK V7

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. 

W sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej, należy złożyć korektę JPK_VAT. 

W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty – zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy, jak i faktura (nota) korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy.

Nie ma konieczności przesyłania korekty pliku JPK V7 jedynie w przypadku gdy wystawienie faktury pierwotnej i noty korygującej miałoby miejsce jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT za dany okres.

Natomiast w ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP-em kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. 

W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: 

  • tzw. storno faktury z błędnym NIP-em, z kwotami na minus (tu trzeba podać numer pierwotnej faktury);
  • faktura korygująca z prawidłowym NIP-em (tu należy podać numer VAT korygującej).

Powyższy sposób postępowania potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji z 2 lutego 2022 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO), gdzie możemy przeczytać, że w sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT wykazane zostały błędne dane nabywcy – błędny NIP, wynikający z wystawionej faktury pierwotnej – trzeba złożyć korektę JPK_VAT.

W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty – zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy (storno), jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy (zapis z prawidłowymi danymi oraz numerem faktury pierwotnej).

Jednocześnie korektę JPK_VAT w zakresie zmiany adresu należy dokonać w przypadku dokonywania innych zmian. Sama zmiana adresu nie rodzi konieczności korekty JPK_VAT.

Korektę JPK_VAT trzeba złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Wystawiona po złożeniu pliku JPK V7 nota korygująca implikuje konieczność dokonania korekty deklaracji. Taka korekta będzie obejmować zarówno fakturę pierwotną, jak i notę korygującą.

W kontekście przedstawionych wyjaśnień podkreślenia wymaga, że nota korygująca jest rodzajem faktury, którą wystawia nabywca, i która służy do korygowania błędów na fakturze pierwotnej. Taka nota wpływa na konieczność korekty deklaracji JPK V7, o ile została wystawiona już po złożeniu deklaracji JPK V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów