0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota korygująca w JPK - w jaki sposób prawidłowo ująć ją w pliku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korygowanie danych wynikających z faktury może odbywać się albo poprzez wystawienie faktury korygującej, albo poprzez notę korygującą. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się jak powinna zostać wykazana nota korygująca w JPK V7.

Kiedy dochodzi do wystawienia noty korygującej?

Na wstępie warto zastanowić się, kiedy w ogóle dochodzi do wystawienia noty korygującej.

Otóż w myśl art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Według regulacji ust. 2 tego artykułu faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Na podstawie ust. 3 powyższego artykułu faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

  1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
  2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów bądź usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku bądź podatku od wartości dodanej;
  4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Z przywołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru bądź usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak podkreślić, że wystawienie takiej noty nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży.

W przypadku gdy błędne są wszystkie dane nabywcy wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie w drodze noty korygującej. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

O prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, trzeba uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych błędów adresowych mających charakter wadliwości mniejszej wagi.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że chociaż faktury VAT, w których nabywca figuruje z błędnym adresem, nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, nie można uznać, że faktury te zawierają błędy, które nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zatem notę tę wystawia się w sytuacji, gdy faktura lub faktura korygująca zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, lub oznaczeniem towaru bądź usługi, lecz tylko wtedy, jeśli są wadliwości mniejszej wagi.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy, należy stwierdzić, że nabywca może wystawić notę korygującą, która skoryguje adres widniejący na otrzymanej fakturze, ale także może odmówić wystawienia tej noty.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, lub oznaczeniem towaru bądź usługi może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą, ale nie jest to jego obowiązkiem.

W tym miejscu należy także podkreślić, że nota korygująca wymaga akceptacji ze strony wystawcy faktury.

Jak możemy przeczytać w treści interpretacji z 13 kwietnia 2017 roku (nr 2461-IBPP4.4512.21.2017.1.LG), przepisy dotyczące noty korygującej nie regulują, w jaki sposób i w jakiej formie ma być dokonywana akceptacja tej noty, a tym samym nie zastrzegają, aby akceptacja noty musiała być potwierdzona podpisem. Zatem akceptacja może odbywać się w sposób dowolny, skoro regulacje w tym zakresie tego nie określiły.

Brak odpowiedzi ze strony kontrahenta, tj. brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty, oznacza, że odbiorca przyjął ją do wiadomości i dokonał równocześnie jej akceptacji.

W rezultacie brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez wystawcę oznacza, że nota została zaakceptowana zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy.

Korekta danych na fakturze może odbyć się poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę. Podkreślenia jednak wymaga, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek nabywcy.

Nota korygująca w JPK V7

W kontekście ujęcia noty korygującej w JPK V7 trzeba odnotować, że zgodnie z art. 106k ustawy o VAT nota ta jest rodzajem faktury.

To zatem oznacza, że do takiej noty należy stosować reguły właściwe dla faktur.

Jak możemy przeczytać w piśmie z 2 lutego 2022 roku wydanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO), w sytuacji, gdy błąd w wystawionej fakturze zidentyfikowany zostanie już po złożeniu pliku JPK i w jego następstwie nabywca wystawi notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, trzeba złożyć korektę pliku JPK. Korekty w takiej sytuacji wymagała będzie tylko część ewidencyjna pliku JPK.

Zatem w sytuacji, gdy nota korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK V7, w przesłanym JPK V7 należy złożyć korektę JPK V7.

W poprawnie sporządzonej korekcie JPK V7 powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty – zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy (storno), jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy (zapis z prawidłowymi danymi oraz numerem faktury pierwotnej).

Jednocześnie korektę JPK V7 w zakresie zmiany adresu trzeba dokonać w przypadku dokonywania innych zmian, sama zmiana adresu nie rodzi konieczności korekty.

Korektę JPK V7 należy złożyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

W konsekwencji nieprawidłowy jest sposób dokonania korekty w przypadku gdy powstała konieczność zmiany danych nabywcy na fakturze, np. w zakresie NIP przez wystawienie faktury korygującej, tj. „wyzerowanie” faktury pierwotnej i następnie wystawienie nowej faktury sprzedaży oraz ujęcie obu tych dokumentów, tj. faktury korygującej 100% in minus i nowej faktury z prawidłowymi danymi w pierwotnym okresie, tj. wtedy, kiedy faktycznie nastąpiła sprzedaż.

Jeżeli np. sprzedawca po wystawieniu faktury i po złożeniu JPK V7 otrzyma notę korygującą, którą zaakceptuje, to należy w takim przypadku złożyć korektę.

Jedynie w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Wystawienie noty korygującej i skorygowanie na jej podstawie zapisów odbywa się poprzez korektę pliku JPK V7 oraz przesłanie noty sprzedawcy.

Trzeba zatem zaznaczyć, że nota korygująca generuje konieczność skorygowania pliku JPK V7. Wynika to z faktu, że nota, o której mowa w art. 106k ustawy o VAT ma status faktury, zatem należy do niej stosować analogiczne regulacje jak w przypadku typowej faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów