0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Ład w świetle prawa podatkowego - co się zmienia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogłoszony przez obóz rządzący Nowy Ład zakłada wiele rewolucyjnych zmian w różnych sferach życia społeczno-gospodarczej Polaków. Nas najbardziej interesować będą kwestie odnoszące się do prawa podatkowego. W poniższym artykule wyszczególnimy najważniejsze plany i projekty Nowego Ładu w świetle prawa podatkowego.

Ulga na IPO a Nowy ład

Po nazwą tą kryje się ulga na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji.

Chodzi o umożliwienie emitentom (spółkom akcyjnym) ujęcia w kosztach 150% wydatków, które zostały poniesione bezpośrednio na wejście na giełdę. Oprócz podatków dochodowych ulga ta ma również odnosić się do podatku VAT, gdzie emitenci mają mieć prawo do odliczenia dodatkowych 50% wydatków (ale maksymalnie do limitu 50 000 zł) na usługi doradcze, prawne i finansowe.

Wydatki związane z wejściem na giełdę to m.in. wydatki na:

 • przygotowanie prospektu emisyjnego;

 • opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe;

 • opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem.

Dodatkowo przewidziano, że inwestor indywidualny ma zostać zwolniony z konieczności zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital, czyli jak Nowy ład zachęca do inwestycji

Jak sama nazwa wskazuje, ulga ta dotyczy funduszy Venture Capital, które z założenia lokują kapitał w innowacyjne projekty.

Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie preferencji podatkowych dla podmiotów inwestujących w start-upy. Założeniem jest, że inwestor już na wstępie (tj. w momencie inwestowania) będzie miał prawo odliczyć część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

Ulga konsolidacyjna: Nowy ład a zwiększenie konkurencyjności podmiotów

Ulga ta określana jest inaczej jako ulga na fuzje. Dotyczyć ma procesów konsolidacyjnych, czyli odnosić się będzie do łączenia podmiotów. Celem wprowadzenia ulgi konsolidacyjnej jest zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

Będzie się ona opierać na regułach podobnych do aktualnie działającej ulgi B+R. To oznacza, że oprócz możliwości ujęcia wydatku na przejęcie innej spółki w kosztach podatkowych dodatkowo ten sam wydatek będzie również odliczany od dochodu. 

Preferencja ta ma dotyczyć wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej, takich jak np.:

 • na obsługę prawną,

 • wycenę,

 • sporządzenie planów połączenia,

 • audyt.

Ulga na ekspansję - Nowy ład wspiera przedsiębiorców w rozszerzaniu działalności

Ulga na ekspansję ma obejmować przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność i zakres klientów na nowe rynki. W założeniu ma dotyczyć wydatków poniesionych na:

 • zwiększenie sprzedaży produktów,

 • uczestnictwo w targach i konferencjach,

 • działania promocyjne i marketingowe.

Analogicznie jak w przypadku ulgi konsolidacyjnej ww. wydatki będą mogły być odliczane dwukrotnie. Raz na etapie ujęcia ich w kosztach podatkowych i drugi raz jako odliczenie od dochodu. Ulga ma być limitowana, przy czym limit wynosić ma aż 1 000 000 zł.

Nowy ład: Ulga na robotyzację oraz ulga na prototyp

Ulga na robotyzację dotyczyć ma przedsiębiorców, którzy chcą usprawnić produkcję poprzez innowacyjne zastosowanie robotów przemysłowych. 

Ponadto ma zostać wprowadzona ulga na prototyp. Ma z niej skorzystać firma, która opracuje nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Będzie ją można zastosować nie tylko na projekty takie jak konstrukcja hybrydowego pociągu, lecz także na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku.

W ramach ulgi na prototyp będzie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na wytworzenie, jednak nie więcej niż 10% dochodu.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników a Nowy ład

Preferencja ta jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. 

Przedsiębiorcy mający jednocześnie status pracodawców i płatników będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Nowy ład wprowadzi obniżenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego

Kolejne zmiany mają dotyczyć obniżenia stawek ryczałtu ewidencjonowanego. Przede wszystkim ma to dotyczyć:

 • zmniejszenia z 15% na 12% stawki ryczałtu dla informatyków, programistów oraz innych pracowników z branży IT;

 • obniżenie stawki ryczałtu z 17% do 14% dla m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, dentystów i inżynierów.

Pozostałe zmiany podatkowe w ramach Nowego Ładu

Projektowane zmiany w sferze prawa podatkowego mają bardzo obszerny zakres. Naturalnie należy pamiętać, że obecnie są to jedynie zapowiedzi i potrzebne są konkretne projekty ustaw, aby można było rzetelnie odnieść się do konkretnych przepisów.

Pośród pozostałych zapowiedzi możemy wyróżnić:

 • uproszczenie estońskiego CIT poprzez usunięcie limitu przychodów oraz rozszerzenie zakresu stosowania również na spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz spółdzielnie;

 • wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł;

 • wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 100 000 zł;

 • ulga dla klasy średniej – dotyczyć ma osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70–130 000 zł;

 • ulga dla Polaków wracających z zagranicy, która ma dawać możliwość obniżenia kwoty opodatkowania o 50 000 zł;

 • możliwość wspólnego rozliczenia małżonków już w roku zawarcia związku małżeńskiego;

 • zerowy PIT dla osób osiągających wiek emerytalny, które zdecydują się kontynuować pracę;

 • stała kwota ryczałtu dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski;

 • ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej oraz sposobu jej naliczania.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że Nowy Ład ma oferować wiele innowacyjnych rozwiązań, których zadaniem będzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w kraju, co też będzie szczególnie istotne w kontekście zniwelowania skutków gospodarczych pandemii COVID-19. 

Należy obserwować, czy rzeczywiście przygotowane przez ustawodawcę projektu ustaw będą odzwierciedlać zapowiadane zmiany.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów