0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności wg zasad ogólnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedawno rząd ogłosił rewolucyjne zmiany dla podatników określone jako nowy Polski Ład, które mają na celu restart gospodarki poprzez wsparcie i ulgi podatkowe dla obywateli, ale również dla firm. W artykule skupimy się na firmach, które są opodatkowanie według zasad ogólnych (tzw. skali podatkowej). Omówimy proponowane przez rząd zmiany oraz przeanalizujemy, w jaki sposób pozytywnie bądź negatywnie wpłyną one na podatników.

Nowy Polski Ład – proponowane zmiany

Na wstępie należy wyjaśnić, że rząd nie przygotował jeszcze projektu ustawy wprowadzającej nowy Polski Ład, więc należy mieć na względzie, że funkcjonowanie zmian, które proponuje rząd, oparte jest na udostępnianych przez niego informacjach.

Dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej (na zasadach ogólnych) szczególnie ważnymi zmianami będą:

  1. zmiana kwoty wolnej od podatku i tym samym kwoty zmniejszającej podatek;

  2. zmiana wysokości 2. progu podatkowego;

  3. zmiana w prawie do odliczenia składki zdrowotnej oraz w ustalaniu jej wysokości;

  4. wprowadzenie ulgi na prototypy.

Zmiany te omawiamy w poniższych akapitach.

Warto wiedzieć! Ulga PIT dla klasy średniej nie obejmie przedsiębiorców.

Nowy Polski Ład – kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek oraz 2. próg podatkowy

Wśród zmian w ramach zapowiadanego projektu rząd wskazał, że kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. złotych zamiast aktualnych 8 tys. Ponadto, w związku ze zmianą kwoty wolnej od podatku, zmianie ulegnie również kwota zmniejszająca podatek, która obecnie wynosi 525,12 zł. Według projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw kwota zmniejszająca ma być ustalona na 5100 zł. Przy czym w projekcie tym pominięto niektóre kwestie, w związku z czym nie jest możliwe dokładne określenie, czy kwota ta będzie odliczana przez przedsiębiorcę w skali zaliczki na podatek dochodowy, czy tylko w ramach zeznania rocznego. Analizując wstępnie założenia, można wysnuć wniosek, że kwota zmniejszająca będzie dotyczyć zarówno zaliczki, jak i zeznania rocznego. Natomiast to, jakie ostatecznie będą obowiązywały zasady wyklaruje się, gdy rząd przedstawi projekt ustaw nowelizujących dotychczasowe przepisy.

Co więcej, zmianie ulec ma również kwota dla 2. progu podatkowego, która wynosić ma 120 tys. złotych (dotychczasowa wartość 85 528 zł).

Jak ma się prezentować skala podatkowa dla zaliczki na podatek dochodowy wraz z porównaniem do 2021 roku, zobrazowaliśmy w tabeli.

Skala podatkowa – 2021

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

od

85 528 zł

 

17%

minus kwota zmniejszająca podatek (525,12 zł)

 

85 528 zł

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Prognozowana skala podatkowa – 2022

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

od

120 000 zł

 

17%

minus kwota zmniejszająca podatek (5100 zł)

 

120 000 zł

20 400 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Jeśli chodzi o zmiany związane z kwotą wolną od podatku, to zdecydowanie wpłynie ona pozytywnie na przedsiębiorców, ponieważ przedsiębiorca uzyskujący dochód w kwocie 30 tys. złotych nie będzie płacił podatku od uzyskanego dochodu. Natomiast przy wyższym dochodzie, ale nieprzekraczającym 120 tys. zł, podatnicy będą mieć prawo do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek, która będzie wynosić 5100 zł. Przy założeniu, że właśnie w ten sposób ustawodawca zdecyduje się uregulować przepisy podatkowe.

Nowy Polski Ład – odliczenie składki zdrowotnej

Dla przedsiębiorców zmiana na gruncie odliczenia składki zdrowotnej znacznie wpłynie na wysokość zobowiązania podatkowego. Jak będzie wyglądać modyfikacja? Porównanie zmian w tabeli.

Jak jest?

Jak będzie?

– składki zdrowotne opłacane są ryczałtowo;

– składki zdrowotne opłacane są w wymiarze 9% podstawy wymiaru;

– podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

– zapłacone w ciągu roku składki zdrowotne możemy odliczyć w limicie 7,75% podstawy wymiaru;

– odliczenie składki zdrowotnej odbywa się od podatku, czyli bezpośrednio zmniejsza ona zobowiązanie do zapłaty.

– składki zdrowotne nie będą opłacane ryczałtowo;

– składki zdrowotne opłacane będą od dochodu, przy czym jeśli osiągana będzie strata, MF określi minimalną wartość składki zdrowotnej do uiszczania;

– zapłacone w ciągu roku składki zdrowotne nie będą mogły być odliczone.

W związku ze zmianami przedsiębiorca opodatkowany według zasad ogólnych będzie zatem efektywnie oddawał państwu 17% + 9%, czyli 26% swojego dochodu (przy założeniu, że nie przekroczył 1. progu podatkowego).

Co więcej, w 2021 roku podatnik uiszczający terminowo pojedyncze składki zdrowotne od standardowej podstawy wymiaru będzie mógł od podatku odliczyć kwotę 3928,60 zł. Natomiast po wejściu w życie nowego Polskiego Ładu podatnik pozbawiony zostanie tego prawa. Podatek dochodowy zawsze będzie więc wyższy ze względu na nieodliczoną składkę zdrowotną, choć różnicę tę zniweluje nieco podwyższona kwota zmniejszająca podatek, o której wspominaliśmy.

Nowy Polski Ład – ulgi na prototypy

Na stronie Ministerstwa Finansów w ramach Polskiego Ładu wskazane zostało utworzenie ulgi podatkowej, tj. ulgi na prototypy. Ma ona obejmować produkcję próbnej wersji nowego produktu bądź wprowadzenie go na rynek, jeśli produkt ten powstał w wyniku prowadzonych prac B+R. Szacuje się, że ulga ta ma funkcjonować podobnie jak ulga B+R, czyli koszty poniesione na prototyp lub jego wprowadzenie będą mogły być potrącane od podstawy obliczenia podatku (w limicie 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu). Koszty, które będzie można odliczyć, to np.:

  • koszty środków trwałych wykorzystywanych do uruchomienia produkcji (w tym ich ulepszenia);

  • koszty materiałów;

  • koszty ekspertyz;

  • koszty badań.

Według dostępnych informacji należy rozumieć jako:

  • produkcję próbną – etap „rozruchu technologicznego produkcji niewymagającego dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych czy inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem produkcji nowego produktu”;

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – środki podjęte w celu uzyskania niezbędnych dokumentów, aby móc otrzymać certyfikaty i pozwolenia, aby produkt mógł zostać sprzedany.

Nowy Polski Ład – porównanie obliczenia podatku oraz składki zdrowotnej

W przykładzie zobrazujemy różnicę w podatku dochodowym za cały rok 2022, przy założeniu, że przedsiębiorca osiągnie co miesiąc dochód w wysokości 4 tys. złotych i płaci standardowe składki ZUS (tzw. „Duży ZUS”). Składki ZUS, Fundusz Pracy i FGŚP zostały już uwzględnione w szacowanym dochodzie. Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu wynosiłaby 328,78 zł (składka zdrowotna grudniowa do odliczenia z 2021 roku) + 3632,97 (przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 5682 zł), czyli łącznie 3961,75 zł.

Uwaga!

Obliczenia zostały dokonane przy założeniu, że kwota zmniejszająca podatek 5100 zł będzie pomniejszana co miesiąc w ramach zaliczki na podatek dochodowy.

Tak została obliczona prognozowana składka zdrowotna podlegająca odliczeniu (czyli na obecnych zasadach) dla 2022 roku:

75% x 5682 zł = 4261,50 zł x 7,75% = 330,27 zł
330,27 zł x 11 = 3632,97 zł

Wariant – bez wprowadzenia nowego Polskiego Ładu

*kolumna obliczona za pomocą wzoru → podatek – składka zdrowotna narastająco – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach – kwota zmniejszającą podatek

Miesiąc

Podstawa opodatkowania

Podatek

Zaliczka po pomniejszeniach*

Zaliczka do zapłaty (zaokrąglona)

Składka zdrowotna niepodlegająca odliczeniu (1,25%)

Styczeń 

4000 zł

680,00 zł

–173,90 zł

0 zł

53,03 zł

Luty

8000 zł

1360,00 zł

175,83 zł

176 zł

53,27 zł

Marzec

12 000 zł

2040,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Kwiecień 

16 000 zł

2720,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Maj

20 000 zł

3400,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Czerwiec

24 000 zł

4080,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Lipiec

28 000 zł

4760,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Sierpień

32 000 zł

5440,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Wrzesień

36 000 zł

6120,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Październik

40 000 zł

6800,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Listopad

44 000 zł

7480,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Grudzień

48 000 zł

8160,00 zł

349,73 zł

350 zł

53,27 zł

Razem:

3673 zł

639 zł

Wariant – nowy Polski Ład

*kolumna obliczona za pomocą wzoru → podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach – kwota zmniejszającą podatek

Miesiąc

Podstawa opodatkowania

Podatek

Zaliczka po pomniejszeniach*

Zaliczka do zapłaty (zaokrąglona)

Składka zdrowotna

Styczeń 

4000 zł

680,00 zł

–4420,00 zł

0,00 zł

328,78 zł

Luty

8000 zł

1360,00 zł

–3740,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Marzec

12 000 zł

2040,00 zł

–3060,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Kwiecień 

16 000 zł

2720,00 zł

–2380,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Maj

20 000 zł

3400,00 zł

–1700,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Czerwiec

24 000 zł

4080,00 zł

–1020,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Lipiec

28 000 zł

4760,00 zł

–340,00 zł

0,00 zł

360,00 zł

Sierpień

32 000 zł

5440,00 zł

340,00 zł

340,00 zł

360,00 zł

Wrzesień

36 000 zł

6120,00 zł

680,00 zł

680,00 zł

360,00 zł

Październik

40 000 zł

6800,00 zł

680,00 zł

680,00 zł

360,00 zł

Listopad

44 000 zł

7480,00 zł

680,00 zł

680,00 zł

360,00 zł

Grudzień

48 000 zł

8160,00 zł

680,00 zł

680,00 zł

360,00 zł

Razem:

3060 zł

4288,78 zł

Różnica w prognozowanym podatku: –613 zł (3060 zł – 3673 zł). W 2022 roku podatnik, który wejdzie w nowy Polski Ład, zaoszczędzi na podatku 613 zł.

Różnica na składkach zdrowotnych: 3 649,78 zł (4 288,78 zł – 639 zł).

Zatem finalnie przedsiębiorcy zwiększone zostanie obciążenie o kwotę 3036,78 zł [(–) 613 zł – 3649,78 zł], którą będzie musiał uiścić ze względu na zmiany w odliczeniu składki zdrowotnej i sposobie jej wyliczania.

Nowy Polski Ład – podsumowanie

Zapowiadany nowy Polski Ład będzie dla podatników zmianą rewolucyjną. Dla tych, którzy posiadają działalność opodatkowaną według zasad ogólnych, zmiany mogą wpłynąć na zmniejszenie zobowiązania podatkowego w sposób zdecydowany.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów