0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obiegówka dla pracownika – darmowy wzór

Wielkość tekstu:

W wielu firmach funkcjonuje tzw. obiegówka dla pracownika. Kojarzy się ona głównie z zakończeniem umowy i rozliczeniem się pracownika z firmą. Czym dokładnie jest taki dokument? Jakie dane są w nim zawarte i czy obiegówka powinna być w każdej firmie?

Obiegówka dla pracownika bezpłatny wzór do pobrania w PDF lub DOCX!

Do pobrania:

Karta obiegowa.pdf
Karta obiegowa.docx

Obiegówka dla pracownika a przepisy, które ją regulują

W przepisach Kodeksu pracy nie znajdziemy pojęcia „karty obiegowej”, tzw. obiegówki. Nie jest więc ona dokumentem obowiązkowym i nie musi być stosowana.

Karta obiegowa, zwana powszechnie „obiegówką”, nie jest obowiązkowa i nie musi być stosowana.

Przykład 1.

Firma pani Marty zatrudnia 15 pracowników. Nie wprowadzono żadnych aktów wewnętrznych z zapisami o obiegówce, więc nie jest tam ona stosowana.

Pracodawca w drodze aktów lub instrukcji wewnętrznych może z takiego dokumentu korzystać. Obowiązek wypełnienia karty obiegowej może zatem wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych, np. z regulaminu pracy. W regulaminie powinien być zawarty wzór takiego dokumentu stosowany w danym przedsiębiorstwie.

Przykład 2.

W firmie X w regulaminie pracy wprowadzono zapis, że pracownik w ostatnim dniu umowy składa w dziale administracji wypełnioną obiegówkę. Regulamin pracy zawiera wzór takiego dokumentu. Zapis jest prawidłowy i w firmie X będzie się taki dokument stosować.

Obiegówka dla pracownika – do czego służy?

Głównym celem obiegówki jest rozliczenie pracownika z mienia, które powierzyło mu przedsiębiorstwo. Na karcie obiegowej pracownik może rozliczyć się m.in. z ruchomości takich jak:

 • służbowy sprzęt, np. laptop, telefon;
 • klucze;
 • narzędzia firmowe;
 • samochód;
 • środki pieniężne, np. zaliczki, pożyczki.

Kartę obiegową stosuje się najczęściej w dużych przedsiębiorstwach, w których istnieje kilka lub kilkanaście działów i zatrudnionych jest więcej osób. Dzięki niej pracownik będzie rozliczony ze wszystkich rzeczy, które otrzymał.

Po uprzednim sprawdzeniu, czy pracownik zdał wszystko, co mu powierzono, obiegówkę podpisują przedstawiciele każdego działu, z którego mienia musi się on rozliczyć.

Obiegówka dla pracownika – elementy

W karcie wyszczególnione są komórki organizacyjne, w których pracownik zgłasza powyższe fakty, rozliczając swoje zobowiązania. Zwykle karta obiegowa składa się z takich elementów, jak:

 • określenie firmy/działu;
 • imię, nazwisko pracownika;
 • stanowisko;
 • data rozpoczęcia umowy i jej zakończenia;
 • wydział/dział;
 • informacje, gdzie/w jakich działach pracownik ma się rozliczyć;
 • podpis pracodawcy.

Są to przykładowe elementy obiegówki, u każdego pracodawcy karta ta może zawierać inne dane.

Obiegówka dla pracownika a świadectwo pracy

Czasami można usłyszeć, że pracodawcy uzależniają wydanie świadectwa pracy od oddania obiegówki. Jest to jednak działanie bezprawne. Do obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy należy bezzwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy należy wręczyć pracownikowi w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu siedmiu dni przesyła ten dokument pocztą. Natomiast zgodnie z Kodeksem pracy rozliczenie się pracownika z powierzonego mu przez pracodawcę mienia nie ma wpływu na wydanie świadectwa pracy. Nie można więc odmówić pracownikowi wydania go z powodu nieoddania obiegówki.

Art. 97 Kodeks pracy

§ 1 W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

§ 11. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

§ 12. W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 13. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy z powodu nieoddania obiegówki, wówczas pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania dokumentu. Tym samym jest on uprawniony do roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę na skutek wydania niewłaściwego lub niewydania świadectwa pracy w terminie. Pracodawca może więc być zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy, jednak nie dłużej niż przez 6 tygodni. Ponadto niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny na podstawie art. 282 § 3 Kodeksu pracy, która wynosi od 1 tys. do 30 tys. zł.

Niewypełnienie obiegówki a powierzone mienie

Co w takim razie może zrobić pracodawca, gdy pracownik nie oddał obiegówki i nie rozliczył się z powierzonego mienia? Może ubiegać się o swoje prawa na mocy art. 124 Kodeksu pracy. Przepis ten określa, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu.

Art. 124 Kodeksu pracy

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 1. pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
 2. narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Obiegówka przy przyjęciu do pracy

Kartę obiegową w niektórych firmach stosuje się także na początku zatrudnienia. Wówczas służy jako przewodnik i „checklista” informująca o tym, jakie formalności związane z zatrudnieniem są wymagane oraz jakie obowiązki czekają pracownika. Najczęściej na takiej karcie widnieje informacja o:

 • odebraniu odzieży służbowej;
 • haśle do komputera;
 • szkoleniu BHP i innych szkoleniach na początku zatrudnienia.

Zwykle na takiej obiegówce określa się, kto w przedsiębiorstwie odpowiada za dany etap wdrażania pracownika i termin, w jakim dany etap powinien nastąpić.

Dodatkowo obiegówkę można także wprowadzić przy zmianach stanowiska/działu u danego pracownika. Dzięki temu pracownik będzie mógł rozliczyć się z rzeczy, które nie są mu już potrzebne, pamiętać o formalnościach związanych ze zmianą.

Obiegówka dla pracownika nie jest obowiązkowa, jednak pracodawca może ją wprowadzić w swojej firmie. Jej wygląd może ustalić samodzielnie, wprowadzając wzór takiego dokumentu np. do regulaminu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów