0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe bhp. W jakim terminie należy je wykonać? Odpowiedź w poniższym artykule.

Szkolenie wstępne

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp. Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:l

  • szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub sam pracodawca, pod warunkiem że osoba ta posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede wszystkim celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca.

Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B. Szkolenia wstępne pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych są wystarczające dla potrzeb bhp przez okres 1 roku.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samlokształcenia kierowanego i muszą je odbyć:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych → nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związane jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp → nie rzadziej niż raz na 6 lat.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka - bez szkoleń okresowych 
Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia na nich pracy.

Ze zwolnienia ze szkolenia okresowego bhp może skorzystać osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe bhp wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, gdy jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe bhp jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone zaświadczeniem, które należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. W okresie stanu epidemii/zagrożeni epidemicznego, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązywały przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Więcej na ten temat w artykule Terminy badań lekarskich i szkoleń BHP dla pracowników w czasie epidemii.

W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości zorganizowania szkolenia okresowego w godzinach pracy, czas szkolenia odbywającego się poza godzinami pracy należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, lub czasu wolnego.

Szkolenie BHP w trakcie zatrudnienia – podsumowanie

Pracownik, który pracuje w danym zakładzie pracy od dłuższego czasu powinien co określony czas odnowić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywając szkolenie okresowe. Częstotliwość tych szkoleń jest podana bezpośrednio w przepisach. Za nieprzeszkolenie pracownika w tym zakresie pracodawca może zostać ukarany grzywną w razie kontroli z PIP.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów