Poradnik Przedsiębiorcy

Oddanie krwi – jak odliczyć w zeznaniu rocznym?

Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu każdy, kto w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew (osocze lub składniki krwi) w jednej z jednostek organizacyjnych, realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Wyjaśniamy, kiedy i jak rozliczyć oddanie krwi w zeznaniu rocznym.

Honorowy dawca krwi – kim jest?

Honorowy dawca krwi to osoba, która bezpłatnie oddała krew (osocze lub inne składniki krwi) i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi).

Ponadto:

  • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

przysługuje tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i odznaka honorowa Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK.

Darowiznę na cele krwiodawstwa w zeznaniu rocznym ma prawo rozliczyć każdy Honorowy Dawca Krwi. Natomiast Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują również dodatkowe uprawnienia, takie jak ulgi na przejazdy komunikacją miejską lub korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym

Przekazaną w danym roku podatkowym darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć:

  • od przychodu w zeznaniu rocznym PIT-28 (przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym) do 31 stycznia kolejnego roku lub
  • od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 (przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach) albo PIT-37 składanym do 30 kwietnia kolejnego roku.

Kwotę przekazanej darowizny, kwotę możliwego odliczenia ulgi z tytułu oddania krwi oraz dane obdarowanego (nazwę oraz adres) wykazuje się w załączniku PIT/O, który należy dołączyć do zeznania rocznego. Przysługującą ulgę za oddanie krwi wpisuje się w części B załącznika w poz. 15 (podatnik) lub 16 (małżonek). Z kolei informacje o całej wartości przekazanej darowizny i danych obdarowanego (jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi) podatnik wpisuje w części D załącznika PIT/0.

Łączna kwota odliczenia ulgi za oddanie krwi w sumie z innymi możliwymi do odliczenia darowiznami (m.in. na cele kultu religijnego lub na rzecz organizacji pożytku publicznego) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu z zeznania PIT-36 lub PIT-37 lub 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28.

Kiedy nie przysługuje ulga za oddanie krwi?

Aby możliwe było odliczenie ulgi w zeznaniu rocznym, oddanie krwi przede wszystkim powinno być darowizną. Oznacza to, że podatnik nie może otrzymać za to środków pieniężnych.Nieodpłatnie otrzymanych czekolad lub soków po oddaniu krwi nie uznaje się za płatność. Stanowią one metodę odżywienia organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.Drugim warunkiem jest to, że darowizna na cele krwiodawstwa powinna zostać przekazana wyłącznie jednej z jednostek organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Zatem odliczeniu nie podlega darowizna przekazana na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Jak obliczyć wartość darowizny na cele krwiodawstwa?

Za oddaną krew, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra zdrowia, dawcom przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr oddanej krwi. Zatem wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa oblicza się według wzoru: ilość oddanej krwi (litry) x 130 zł.Uzyskany wynik (w sumie z innymi ewentualnymi darowiznami) nie może przekraczać 6% uzyskanego dochodu (PIT-36, PIT-37) lub przychodu (PIT-28).Przykład 1.

W roku podatkowym podatnik nieodpłatnie oddał 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Jak ustalić wartość przekazanej darowizny?

Zarówno za oddanie krwi jak i osocza przysługuje ta sama stawka przeliczenia w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem wartość oddanej krwi to 1,8 litra x 130 zł = 234 zł, a oddanego osocza 2 litry x 130 zł = 260 zł. W sumie wartość  darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jak udokumentować?

Oddanie krwi dokumentuje się zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu tym podana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników i nie trzeba załączać go do zeznania rocznego. Podatnik ma jednak obowiązek przechowywać zaświadczenie przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z ulgi.