0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od zakupu odzieży roboczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często dokonują zakupu odzieży roboczej. Niektórzy robią to, ponieważ taki obowiązek nakłada na nich ustawa, inni czynią to dobrowolnie. Jednak czy w każdej z takich sytuacji przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT od zakupu odzieży roboczej? Odpowiadamy poniżej.

Prawo do odliczania VAT zgodnie z przepisami

Jak stanowi art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.
W związku z tym, aby możliwe było odliczenie VAT od faktur zakupowych, musi istnieć związek pomiędzy dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością, która jest opodatkowana podatkiem VAT. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni.

Koszty bezpośrednie i pośrednie

Za koszty bezpośrednie uznaje się takie koszty, których poniesienie bezpośrednio wpłynęło na uzyskanie określonego przychodu. Innymi słowy koszty bezpośrednie to takie, które da się powiązać z konkretnym przychodem. Zalicza się do nich np. zakup towarów handlowych czy materiałów podstawowych.
Z kolei do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego wpływu na przychody, jak np. opłaty leasingowe, media czy też wynajem biura.
Należy mieć jednak na uwadze, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia kosztów bezpośrednich i pośrednich. Dlatego też to na podatniku ciąży obowiązek podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie z uwzględnieniem specyfiki i charakteru prowadzonej działalności.

Odliczenie VAT od zakupu odzieży roboczej zakupionej przez przedsiębiorcę

W sytuacji, gdy zakupiona dla pracowników odzież robocza będzie wykorzystywana w działalności opodatkowanej, od faktur zakupu odzieży roboczej będzie przysługiwało przedsiębiorcy odliczenie VAT.
Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lipca 2016 r. nr ITPP1/4512-226/16/BS, w której to wnioskodawca pyta o możliwość odliczenia VAT od zakupu odzieży roboczej dla pracownika. W odpowiedzi organ skarbowy oświadczył:
...stwierdzić należy, że o ile wymieniona odzież (kurtka) i buty stanowią odzież roboczą lub ochronną, a pracownik faktycznie wykorzystuje ją wyłącznie w celu wykonywania pracy, to stwierdzić należy, że skoro zakup ten wiąże się z realizowaną przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedażą opodatkowaną, to przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy, przy założeniu, że nie wystąpią przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym, jeśli podatnik wykonuje działalność opodatkowaną VAT, to co do zasady przysługuje mu odliczenie VAT od zakupu odzieży roboczej. Jeśli zaś podatnik wykonuje czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające temu podatkowi, to co do zasady odliczenie VAT od zakupu odzieży roboczej nie przysługuje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów