Poradnik Przedsiębiorcy

Odsetki ustawowe - 2019

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

Odsetki ustawowe w 2019

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

         365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

Odsetki

za opóźnienie

kapitałowe

stawka % roczna

7%

5%

podstawa prawna

art. 481 § 2 K.C.

art. 359 § 2 K.C