0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odsetki za zwłokę podatnik jest zobowiązany samodzielnie obliczyć i wpłacić. Sprawdź, kiedy są one należne, jaka ich stawka ma zastosowanie i kiedy może ona ulec obniżeniu lub podwyższeniu!

Odsetki za zwłokę a sposób naliczania

Od zaległości podatkowych oraz nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w wysokości przekraczającej wysokość podatku należnego za okres rozliczeniowy, naliczane są odsetki za zwłokę.

Co do zasady zobowiązany jest je naliczyć podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Zwolnienie z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę

Co do zasady odsetki za zwłokę nie są naliczane:

 • za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych;

 • za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1 Ordynacji podatkowej, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;

 • za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie;

 • w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu – od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania;

 • jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

 • za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy;

 • za okres od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji określonej w art. 119zfa § 1 Ordynacji podatkowej do dnia cofnięcia skutków unikania opodatkowania, od zaległości podatkowych związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej;

 • w innych przypadkach w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach.

Jak wpłacane są odsetki za zwłokę i jaka jest ich stawka?

Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę w obniżonej wysokości 50% ich stawki stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Odsetki za zwłokę w obniżonej stawce nie są stosowane jednak w przypadku korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę w podwyższonej stawce, czyli w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się co do zasady do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego;

 • korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub też złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów