Poradnik Przedsiębiorcy

OGNIVO – co to za system? Co daje wierzycielowi?

OGNIVO jest systemem umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy wskazanymi przez prawo podmiotami - są to ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury. Przede wszystkim ważne są w tym przypadku banki, które za pomocą systemu OGNIVO przekazują komornikowi sądowemu niezbędne informacje na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wymiana danych odbywa się w sposób elektroniczny, co upraszcza cały proces i znacznie wpływa na szybkość prowadzonego postępowania.

System OGNIVO działa w formie aplikacji elektronicznej. Cały mechanizm polega na tym, że komornik przesyła zapytania dotyczące konkretnych dłużników, które w sposób automatyczny są odbierane przez system i weryfikowane. Wymogiem formalnym wysłania przez komornika takiego zapytania jest i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy przebieg działania w  systemie OGNIVO

W skład aplikacji OGNIVO wchodzi szereg modułów, z których każdy jest odpowiedzialny za indywidualne potrzeby banków oraz instytucji z nimi współpracujących. Wśród takich modułów wyróżnia się:

 1. Moduły obowiązkowe:

 • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy bankami a ZUS lub Pocztą Polską,

 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR,

 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy, związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty,

 • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obligatoryjny dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.

 1. Moduły opcjonalne:

 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala na bezpieczne przenoszenie rachunków klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

 • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami,

 • Moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia uzyskanie szczegółowych danych o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję,

 • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać chronione tajemnicą bankową dane, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego,

 • Moduł spadkobierca - ułatwia komunikację pomiędzy bankami, umożliwiając sprawne ustalenie banku, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe (moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich),

 • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Zapytania w systemie OGNIVO

Dokonywanie przez komornika sądowego zapytań w systemie OGNIVO wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat za strony wierzyciela. Jeżeli wierzyciel wnioskuje o dokonanie czynności np. poszukiwanie majątku dłużnika i chce, by komornik dokonał sprawdzenia jego rachunków bankowych w systemie OGNIVO właśnie w tym zakresie, musi złożyć wniosek o przeprowadzenie takiej czynności oraz wpłacić zaliczkę. W takim wniosku wierzyciel powinien wymienić konkretne banki, do których chce, aby komornik skierował stosowne zapytanie, lub może określić rodzaje banków, do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze).

Niewątpliwie wśród zalet z tego systemu należy podkreślić jego wymiar ekonomiczny dla wierzyciela. Otóż system OGNIVO, mimo że nie jest nieodpłatny, pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia tradycyjnej korespondencji z instytucjami, co pozwala obniżyć koszty uzyskiwania informacji. Następną korzyścią jest szybkość uzyskiwania niezbędnych informacji dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Warto też zwrócić uwagę, iż OGNIVO pozwala na stały monitoring wysłanych zapytań.