0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym (cywilnym)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasadą postępowania egzekucyjnego jest to, że komornik sądowy nie bada zasadności tytułu wykonawczego, z którym zwrócił się do niego wierzyciel. W związku z tym wykazywanie więc przez dłużnika (jego małżonka) okoliczności, które mogłyby uzasadniać umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, nie może odnieść skutku. Kiedy stosuje się wstrzymanie czynności egzekucyjnych?

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych przez komornika. O co chodzi?

Zgodnie z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności egzekucyjnych, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki (np. poprzez podpisania oświadczenia o odroczeniu terminu).

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych komornik może uczynić również, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności egzekucyjnych, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. Oczywiście o wstrzymaniu komornik zawiadomi wierzyciela.

Postępowanie może zostać zawieszone także na podstawie postanowienia sądu w oparciu o odrębne przepisy np. art. 773 § 1, art. 852 § 2, art. 979 § 1, art. 988 § 2, art. 1028 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Czy można wnioskować o kontynuowanie postępowania mimo decyzji komornika?

Oczywiście. O wstrzymaniu się z dokonaniem czynności egzekucyjnych komornik powinien niezwłocznie powiadomić wierzyciela, wyłącznie bowiem od jego decyzji zależy, czy egzekucja będzie kontynuowana. Jeśli wierzyciel nadal będzie popierał egzekucję, komornik zobligowany jest do dokonania wstrzymanej czynności egzekucyjnej i podejmowania dalszych czynności w celu wyegzekwowania świadczenia.

Co w sytuacji, jeżeli decyzja o wstrzymaniu była słuszna i to dłużnik miał rację?

Dłużnik nadal może bronić się przed egzekucją, jednak tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 i 8401). Jeśli wskutek bezpodstawnego popierania egzekucji dłużnik doznał szkody, może na zasadach ogólnych dochodzić od wierzyciela odszkodowania.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów