Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Licytacja nieruchomości przez komornika

Licytacja nieruchomości jest rodzajem publicznej sprzedaży mieszkania/domu, w której może uczestniczyć każdy zainteresowany. Dotyczy ona mieszkań i domów własnościowych i mieszkań spółdzielczych własnościowych. Zlicytować można nieruchomość, której hipoteka została obciążona na rzecz wierzyciela już przy zawieraniu, jak również nieruchomość, która nie ma ustanowionej hipoteki na rzecz wierzyciela. W drugim przypadku wierzyciel wnosi o przeprowadzenie postępowania windykacyjnego poprzez sprzedaż nieruchomości z powodu nieregulowania przez dłużnika swoich zobowiązań. Zlicytować można wyłącznie nieruchomość będącą własnością dłużnika.

Licytację zawsze prowadzi komornik pod nadzorem sędziego z sądu właściwego dla miejsca położenia licytowanej nieruchomości.

Licytacja nieruchomości przez komornika - przebieg

Procedura licytacyjna składa się z kilku etapów. W artykule tym zostanie omówione jedynie przygotowanie i przeprowadzenie licytacji.

Pierwszym etapem jest zajęcie nieruchomości. Dokonując tej czynności komornik jednoczenie wzywa dłużnika do uregulowania zadłużenia w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty oraz dokonując wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z dwutygodniowego terminu uregulowania zadłużenia, wierzyciel może wystąpić do komornika o sporządzenie opisu nieruchomości przeznaczonej do licytacji oraz oszacowanie jej wartości przez biegłego.

Po sporządzeniu dokumentacji dotyczącej licytowanej nieruchomości, komornik i sąd nadzorujący postępowanie, ogłaszają termin przeprowadzenia licytacji. Może się ona odbyć najwcześniej  po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania nieruchomości. Licytacja nieruchomości jest publiczna , a informacja o niej musi zostać ogłoszona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym, organu gminy, w której znajduje się nieruchomość oraz w poczytnym, lokalnym dzienniku.

W pierwszym terminie cena wywoławcza sprzedaży wynosi nie mniej niż  ¾ ceny oszacowania, a jeżeli nie znajdzie się kupiec, wyznacza się na wniosek wierzyciela drugi termin licytacji, a cena wywoławcza spada do ⅔ oszacowanej wartości nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie rękojmi przez każdego z uczestników (w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania). Kwota rękojmi jest zaliczana na poczet ceny sprzedaży w przypadku wygrania licytacji, a w przypadku przegrania jest zwracana. Sama licytacja odbywa się ustnie. Wygrywa ją uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.

Jeżeli w pierwszej i drugiej licytacji nikt nie nabędzie nieruchomości, a wierzyciel nie przejmie nieruchomości po cenie wywoławczej (¾ w pierwszej licytacji i ⅔ w drugiej licytacji), postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone i nowa egzekucja z tej nieruchomości może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Wygraną licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, potwierdza sąd (tzw. przybicie). Po uprawomocnieniu się postanowienia nowy nabywca nieruchomości musi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, uregulować wylicytowaną kwotę pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotówce (nabywca wpłaca pieniądze na rachunek depozytowy sądu).

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu i wpłaceniu należnej kwoty przez nabywcę sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Jest to równoznaczne z przeniesieniem własności na nowego właściciela, a to zostaje przypieczętowane dokonaniem odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel zyskuje prawo do wyegzekwowania opuszczenia przez nas mieszkania lub domu i opróżnienia go z naszych rzeczy.