0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana komornika sądowego podczas postępowania egzekucyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy możliwa jest zmiana komornika podczas trwającego już postępowania egzekucyjnego? Generalna zasada przyjęta przez ustawodawcę daje wierzycielowi możliwość wyboru komornika na terytorium całego kraju, który ma prowadzić postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku wierzyciel, który decyduje się na wybór komornika musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa do wyboru komornika.

Komornik otrzymując taki wniosek wraz z oświadczeniem ma obowiązek w terminie 7 dni podjąć stosowne czynności egzekucyjne, a następnie w przewidzianym przez ustawodawcę 4-dniowym terminie powinien przekazać wierzycielowi wyegzekwowane kwoty.

Warto w tym momencie dodać, iż komornik nie może odmówić przyjęcia takiego wniosku i podjęcia stosownych czynności egzekucyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której w toku prowadzonych przez owego komornika egzekucji zaległości wynoszą więcej niż sześć miesięcy, w takim przypadku komornik jest zmuszony odmówić przyjęcia wniosku. 

Zmiana komornika - jak jej dokonać?

Jeżeli w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wierzyciel zdecyduje się na zmianę komornika ze względu na niezadowolenie z jego działań np. utrudniony kontakt z komornikiem bądź innego rodzaju powody, wierzyciel ma do tego prawo.

Dokonać zmiany komornika podczas trwającego postępowania egzekucyjnego wierzyciel może dwoma sposobami. Pierwszym rozwiązaniem jest umorzenie trwającego postępowania egzekucyjnego u dotychczasowego komornika. Jednakże nie jest to korzystne rozwiązanie dla samego wierzyciela, gdyż musi się on liczyć w tym przypadku z poniesieniem ponownych kosztów, oraz koniecznością zwrotu kosztów przyznanego zastępstwa.

Drugie rozwiązanie, znacznie korzystniejsze wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która w art. 8 ust. 13 stanowi, iż : Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Jak widać rozwiązanie to umożliwia wierzycielowi przekazanie całości bądź części prowadzonej sprawy innemu komornikowi, jednakże taka sytuacja uzależnione jest wyrażeniem zgody na przejęcie i prowadzenie postępowania przez komornika. Konieczne zatem jest porozumienie wierzyciela z przyszłym komornikiem w takiej sytuacji.

Jeżeli wierzyciel uzyska zgodę komornika, występuje z wnioskiem do aktualnie prowadzącego postępowanie organu egzekucyjnego o przekazanie akt sprawy. Przekazanie następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

Czy w przypadku egzekucji nieruchomości możliwa jest zmiana komornika? 

Całkowicie inaczej kształtuje się sytuacja, w której mamy do czynienia z prowadzoną egzekucją z nieruchomości. W tym przypadku uprawnionym do prowadzenia sprawy jest komornik z rewiru w którym znajduje się dana nieruchomość. W związku z tym w przypadku egzekucji z nieruchomości wierzyciel nie ma możliwości wyboru komornika, w związku z czym zmiana komornika nie jest możliwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów