0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2017

Wielkość tekstu:

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym dotyczą wszystkich czynności dokonywanych w celu rejestracji podmiotów w KRS. Opłaty tyczą się zarówno przedsiębiorców jak również spółek jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych takich jak np. fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej jeżeli wpis do KRS łączy się również z rejestracją przedsiębiorcy. Wskazane opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowe dotyczą stawek w roku 2017.  

Co obejmują opłaty sądowe?

Opłaty sądowe należy uiszczać za:

 • rejestracje,
 • wpisy dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS,
 • wykreślenie podmiotu z rejestru KRS,
 • dokonanie zmiany wpisy,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • inne wnioski,
 • wpis zastawu rejestrowego,
 • zmiana wpisu w rejestrze zastawów,
 • wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów,
 • przyjęcie dokumentów, w których sąd czyni wzmiankę w rejestrze,
 • odpis.

Ważne! 

Ustawodawca w przepisach szczególnych określił podmioty zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Opłatę uiszcza się zawsze przed dokonaniem czynności przez Sąd. W przypadku nieuiszczenia opłaty wniosek zostaje odrzucony i nie podlega wykonaniu. W sytuacji gdy wnioskodawca wnosi o zmianę wpis lub zmianę w KRS na kilku formularzach czy wnioskach, opłatę pobiera się tylko raz. Z zastrzeżeniem, że jeżeli opłaty są różnej wysokości pobiera się opłatę wyższą.
 

Rejestracyjne opłaty sądowe

 

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty od 15.01.2015 r.

Zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS

500 zł

Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w KRS spółki: jawnej, spółki komandytowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

(Wysokość opłaty dla spółek, które wykorzystały wzorce umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym)

250 zł

Zarejestrowanie w KRS stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

Zarejestrowanie w KRS stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej jeżeli wiąże się to z koniecznością wpisu do rejestru przedsiębiorców

500 zł

Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS

300 zł

Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z KRS

300 zł

zmiana wpisu podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

250 zł

Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z KRS

150 zł

Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

inne wnioski, należące do właściwości sądu dokonującego wpisu lecz nie ujęte w cenniku

300 zł

wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 zł

przyjęcie dokumentów, w których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające wg. przepisów ustawy wpisowi do określonego działu KRS

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów