0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy możliwe jest opodatkowanie spółek ryczałtem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opodatkowanie spółek ryczałtem od ich przychodów od nowego roku stało się niezwykle popularne. Ryczałt od przychodów spółek to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania. Ten system pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Ponadto pozwala on na zmniejszenie obciążeń fiskalnych.

Czy możliwe jest opodatkowanie spółek ryczałtem?

Ryczałt jest alternatywnym w stosunku do zasad klasycznych systemem opodatkowania. Tym samym ma on charakter fakultatywny.

Podatnik sam więc decyduje, czy chce skorzystać z tej formy opodatkowania swoich dochodów. Należy podkreślić, że opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. podatnik, który ma siedzibę̨ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Co istotne, przepisy o ryczałcie umożliwiają̨ wybór opodatkowania ryczałtem podmiotom prowadzącym działalność́ gospodarczą i jednocześnie działalność́ rolniczą lub działalność́ w zakresie gospodarki leśnej.

Spółka wybiera alternatywną formę̨ opodatkowania, przede wszystkim od poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w formie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem – według ustalonego wzoru ZAW-RD.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku rozszerzono możliwość skorzystania z opodatkowania CIT estońskim. Do końca 2021 roku z tej formy opodatkowania mogły skorzystać tylko spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Ponadto nie mogły tej formy wybrać podmioty, u których przychody przekraczają 100 000 000 zł.

Obecnie opodatkowanie w formie ryczałtu mogą wybrać także spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. Oczywiście nadal mogą korzystać z ryczałtu spółki akcyjne i spółki z o.o.

Ponadto nie ma już limitu przychodów wynoszącego 100 000 000 zł.

W związku z tą zmianą w ustawie zmieniono nazwę tej formy opodatkowania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych na ryczałt od dochodów spółek. Warto zauważyć, że nadal tej formy opodatkowania nie mogą wybrać spółki jawne będące podatnikami CIT.

Przykład 1.

Spółka komandytowa obecnie jest podatnikiem podatku CIT. Podatnik tym samym nie jest już atrakcyjnie opodatkowany. W związku ze zmianami od 1 stycznia 2022 roku podatnik mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Powyższe rozwiązanie spowoduje znaczne zmniejszenie obciążeń.

Likwidacja konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Podatnicy w 2021 roku często nie wybierali CIT estońskiego ze względu na konieczność ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych.

Z początkiem 2022 roku obowiązek ten został zlikwidowany (uchylono art. 28g i art. 28k ust.1 pkt 2 ustawy o CIT). A zatem od 2022 roku podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu nie mają już obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych ani zwiększania wydatków na wynagrodzenia. Pozostawiono jednak wiele innych włączeń dotyczących w szczególności rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać́ podatnik, którego mniej niż̇ 50% przychodów (łączne przychody z działalności) pochodzi: 

  • z wierzytelności;

  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek;

  • z części odsetkowej raty leasingowej;

  • z poręczeń́ i gwarancji;

  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw;

  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;

  • z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT − w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość́ dodana pod względem ekonomicznym lub wartość́ ta jest znikoma. 

Ponadto opodatkowanie ryczałtem może wybrać́ spółka, która: 

  1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby fizyczne, inne niż̇ wspólnicy, w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub 

  2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 3-krotność́ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z tytułu wypłaty wynagrodzeń́ na rzecz co najmniej 3 osób fizycznych, innych niż̇ wspólnicy, zatrudnionych na podstawie umowy innej niż̇ umowa o pracę. 

Do minimalnego poziomu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, nie wlicza się̨ wspólników tego podatnika.

Zapłata podatku - do kiedy?

Spółka powinna do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklarację składamy do urzędu skarbowego elektronicznie na formularzu CIT-8E (i możemy ją złożyć tylko elektronicznie).

Deklaracja ma charakter informacyjny – płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji, a termin zapłaty zależy od przedmiotu opodatkowania ryczałtem. Podział zysku najczęściej następuje w wyniku uchwały.

Przykład 2.

Spółka z o.o. wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu. Po 2 latach część wypracowanego zysku ma być wypłacona udziałowcom. W związku z tym podjęto uchwałę o wypłacie części zysku. Jak należy opodatkować podział wyniku finansowego? W takiej sytuacji oczywiście trzeba zapłacić podatek. Ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu bądź rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji.

Podsumowując, wybór ryczałtu przez spółki stał się od 2022 roku bardzo popularny i wybierany przez wiele podmiotów. Taka forma opodatkowania ma wiele zalet, jednak trzeba pamiętać, że w sytuacji wypłaty zysku musimy go opodatkować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów