0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt od przychodów zagranicznych a powrót do Polski

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspomniana w tytule nowa forma opodatkowania w zamyśle ustawodawcy ma zachęcić osoby osiągające spore przychody za granicą do powrotu do kraju oraz opodatkowania tychże przychodów polskim podatkiem. Dodatkowo przyjęte rozwiązania mają również pomóc w krajowym wzroście gospodarczym, rozwoju nauki i szkolnictwa, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie propagowania kultury fizycznej. Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania ryczałtowego podatku, o którym mowa w art. 30j ustawy o PIT. Ryczałt od przychodów zagranicznych - w artykule przedstawiamy warunki skorzystania z tego rozwiązania.

Ryczałt od przychodów zagranicznych - kto może skorzystać?

Ogólne założenie zakłada, że ryczałt będzie stosowany do zagranicznych przychodów osób fizycznych, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania (czyli rezydencję podatkową) na teren Polski.

Taka osoba fizyczna może skorzystać z ryczałtu, jeżeli:

  1. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Do oświadczenia, które składane jest jednorazowo, należy dołączyć zagraniczny certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;
  2. nie posiadała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 5 z 6 lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Z ryczałtu od przychodów zagranicznych mogą korzystać osoby, które powróciły do kraju po co najmniej 5 latach podatkowych i na skutek powrotu przeniosły swój ośrodek interesów życiowych na terytorium RP.

Jakie przychody podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wszelkie przychody uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym poza przychodami z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Co istotne, zagraniczne przychody, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem, nie łączą się z przychodami osiągniętymi na terenie Polski. Zagranicznych przychodów nie wykazuje się ani w deklaracjach podatkowych, ani w księgach podatkowych.

Niezależnie od wielkości zagranicznych przychodów podatnik płaci stały ryczałt w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w wysokości 200 tys. zł (jedynie w roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, podatek oblicza się proporcjonalnie).

Przykład 1.

Osoba fizyczna, która przeprowadziła się do Polski i złożyła oświadczenie o wyborze opodatkowania w postaci ryczałtu, osiąga zagraniczne przychody z praw autorskich w wysokości 10 mln euro. Dodatkowo w Polsce uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Od zagranicznych przychodów podatnik opłaca podatek w RP w kwocie 200 tys. zł. Owe 10 mln euro nie podlega zsumowaniu z przychodami z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski. Skala podatkowa zastosowanie znajdzie zatem wyłącznie do przychodów z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Osoby, które stały się polskimi rezydentami podatkowymi w 2022 roku, mogą stosować ryczałt do 2032 roku.

Niezależnie od wielkości przychodu zagranicznego stawka podatku ryczałtowego zawsze wynosi 200 tys. zł.

Warunek „społeczny” korzystania z ryczałtu dla zagranicznych przychodów

Trzeba przy tym podkreślić, że osoba fizyczna, która chce skorzystać z ryczałtu, musi spełnić jeszcze 1 warunek.

Otóż przepisy podają, że podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości co najmniej 100 tys. zł w roku podatkowym, począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wydatki w danym roku przekraczają 100 tys. zł, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega uwzględnieniu w kwocie wydatków poniesionych w kolejnych latach podatkowych.

To oznacza, że poniesienie w roku x wydatków na ww. cele w kwocie 200 tys. zł powoduje, że w roku x+1 podatnik nie musi już ponosić żadnych wydatków.

Rodzaje wydatków określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie o wydatkowaniu ustawowo określonej kwoty wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków należy złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Osoby fizyczne chcące skorzystać z ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych muszą corocznie ponosić wydatki na cele społeczne w kwocie 100 tys. zł. Wydatkowanie tych środków musi być odpowiednio udokumentowane.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych

Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem w następujących sytuacjach:

  1. od początku roku podatkowego, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem. W tym zakresie w terminie do końca stycznia tego roku podatkowego należy złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o rezygnacji;
  2. z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym przeniósł miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym nie wpłacił w terminie w całości lub części ryczałtu za rok podatkowy;
  4. z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym w nie poniósł wydatków na cele społeczne.

Jak wskazaliśmy, prawo do korzystania z ryczałtu od zagranicznych przychodów wygasa również po 10 latach.

Niedopełnienie warunków w postaci niezapłacenia ryczałtu w terminie bądź niewydatkowanie określonych środków na cele społeczne powoduje utratę prawa do ryczałtu od przychodów zagranicznych.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że zaproponowana przez ustawodawcę nowa forma opodatkowania skierowana jest do osób fizycznych osiągających bardzo duże przychody zagraniczne. Roczna kwota ryczałtu wynosi bowiem 200 tys. zł, a podatnik musi ponosić coroczny wydatek w kwocie 100 tys. zł na cele społeczne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów