0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Estoński CIT - terminy zapłaty i składanie deklaracji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wprowadził nowe korzystne rozwiązania podatkowe. Jednym z nich jest tzw. estoński CIT . Podmioty inwestujące dzięki nowym rozwiązaniom uzyskają wymierne korzyści podatkowe.

Obowiązki rachunkowe przed wyborem CIT estońskiego

Podatnik przed przystąpieniem do opodatkowania na zasadach ryczałtowych ma obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w zakresie kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesionych na kapitały. Dotyczy to zysków wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jak również kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających ten rok.

Przedmiot opodatkowania ryczałtem 

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawodawca wprowadził sześć nowych kategorii dochodów. Co ważne, nie podlegają one pod poprzednie przepisy ustawy o CIT. Powyższe dochody to: 

  • dochód z zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników/akcjonariuszy lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem;

  •  dochód z tytułu ukrytych zysków;

  • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością̨ gospodarczą podatnika;

  • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części);

  • dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem; 

  • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem estońskim jest zatem efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza. Ustawodawca w tym przypadku nie ograniczył się jedynie do dywidend, ale uwzględnił również̇ inne formy dystrybucji.

Termin złożenia deklaracji

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach ryczałtu muszą składać deklaracje podatkowe.

Są oni obowiązani do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.

Deklarację składa się urzędowi skarbowemu na urzędowym formularzu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, czyli deklarację składamy elektronicznie.

Deklaracja ma charakter informacyjny, ponieważ płatność podatku nie jest uzależniona od złożenia deklaracji. Jej terminy są zazwyczaj inne niż termin złożenia deklaracji. 

Terminy zapłaty podatku - estoński CIT

Jak to już wyżej wskazaliśmy, w przypadku CIT estońskiego opodatkowanych jest wiele czynności (sześć nowych kategorii dochodów). W związku z tym termin płatności podatku uzależniony jest od przedmiotu opodatkowania ryczałtem. 

W przypadku ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów podatek musimy wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. 

W przypadku ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu podatek musimy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. 

W sytuacji ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu podatek musimy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane. 

Natomiast w ryczałcie od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością̨ gospodarczą oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów winno się uiścić podatek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku. 

Ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu należy wpłacić́ do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy opodatkowani podatkiem ryczałtowym, tzw. estoński CIT, muszą zwracać szczególną uwagę, za jaki dochód płacą podatek.

Szczególne zasady zapłaty ryczałtu

W przypadku ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu podatnik może wybrać alternatywny sposób zapłaty podatku polegający na zapłacie podatku w okresie do 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty. 

Podatnik może wpłacać wyżej wymieniony podatek jednorazowo lub w częściach. 

Podatnik chcący skorzystać w powyższej preferencji dotyczącej zapłaty podatku, musi o tym poinformować przed terminem zapłaty podatku właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sposobie przyjętego rozliczenia, z uwzględnieniem m.in. terminów i kwot wpłat podatku. 

Przykład 1.

Podatnik musi zapłacić ryczałt od dochodu z tytułu zysku netto. Chce skorzystać z preferencyjnego sposobu zapłaty podatku. Jak winien poinformować o tym organ podatkowy?

Ustawodawca nie przewidział szczególnej formy informacji. Tym samym podatnik może poinformować organ podatkowy w dowolnej formie, np. pisemnej lub elektronicznej. 

W przypadku prewencyjnej formy zapłaty podatku musimy pamiętać, że w niektórych przypadkach traci się taką możliwość. W sytuacji, gdy podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, lub znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty podatku upływa z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń. 

Podsumowując, w przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem podatnicy nie będą mieli problemów z deklaracją, jednak płacąc podatek, musimy pamiętać o tym, że terminy zapłaty podatku są różne w zależności od osiągniętego dochodu. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów