0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenie „Produkt polski” - czy można używać z grafiką?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych producenci w ściśle określonych okolicznościach mogą oznaczać swoje produkty logo „Produkt polski”. Wzór oznaczenia graficznego „Produkt polski” wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 roku. Czy oznaczenie „Produkt polski” można stosować z inną grafiką niż przewidziana w powyższym rozporządzeniu? Dowiesz się z poniższego artykułu! Oznaczenie 

Oznaczenie „Produkt polski” – podstawowe informacje

Zgodnie z ustawą oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem nieprzetworzonym może zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli produkcja podstawowa tego produktu odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem przetworzonym może zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki dla oznaczenia „Produkt polski” lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki dla oznaczenia „Produkt polski”.

W przypadku produktu przetworzonego, do produkcji którego użyto innych składników niż te, które można oznaczyć informacją „Produkt polski”, oznaczenie to można zastosować pod warunkiem, że:

  • łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji oraz

  • nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które spełniają warunki określone dla oznaczenia produkt polski lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających wymagania dla takiego oznaczenia.

Oznaczenia „Produkt polski” można użyć wyłącznie w stosunku do produktów spełniających ściśle określone wytyczne co do pochodzenia.

Sposób znakowania informacją „Produkt polski” według ustawy

Zgodnie z ustawą w oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację „Produkt polski” można również zamieszczać w formie znaku graficznego ją zawierającego. Oznacza to, że produkt może być oznakowany graficznie, ale nie jest to obowiązkowe.

Ponadto zgodnie z ustawą wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określa minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy prezentacji i specyfikę informacji, która będzie przekazywana za pośrednictwem tego znaku.

Wzór logo „Produkt polski” według rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 roku ustala wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”. Jest on zobrazowany w załączniku do rozporządzenia.

Przepisy prawa przewidują wzór oznaczenia graficznego „Produkt polski”.

Rozporządzenie opisuje również logo w sposób słowny. Zgodnie z rozporządzeniem  informacja graficzna „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym. Górny prostokąt jest w kolorze białym i zawiera wyśrodkowany wyraz „produkt” w kolorze czerwonym. Dolny prostokąt jest w kolorze czerwonym i zawiera wyśrodkowany wyraz „polski” w kolorze białym. Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku składa się w równych częściach z barwników magenta i yellow.

Stosowanie oznaczenia w praktyce – co jest dozwolone, a co zakazane?

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie zawiera przepisów stanowiących bezpośredni i stanowczy zakaz stosowania do informacji „Produkt polski” oznaczeń graficznych niezgodnych ze wzorem. Regulacje w niej zawarte przewidują wyłącznie zestaw przesłanek, które należy spełnić, by móc posługiwać się oznaczeniem „Produkt polski” – czy to słownym, czy graficznym.

Jak często jednak bywa, tak i w tym przypadku ustawodawca nie uprościł przedsiębiorcom życia i taki zakaz wprowadził w ustawie nowelizującej powyżej wymienioną ustawę.

Z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wynika, że artykuły rolno-spożywcze, które są oznakowane znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski” niezgodnym z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy zmienianej, mogą pozostawać w obrocie do 31 grudnia 2017 roku.

W ten sposób ustawodawca zakazał używania innego znaku niż określony w załączniku do rozporządzenia od 1 stycznia 2018 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku w obrocie mogą pozostać wyłącznie oznaczenia graficzne zgodne ze wzorem przewidzianym w przepisach prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów