Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek od środków transportowych 2016

Podatek od środków transportowych, co do zasady wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy. Kwestie z nim związane zostały uwzględnione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Tabela prezentuje maksymalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2016:

Rodzaj pojazdu

Maksymalna wysokość podatku

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

  c) powyżej 9 ton

 

 

 811,60 zł

1.353,94 zł

1.624,72 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)

 

3.100,42 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3

1.895,48 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  a) do 36 ton włącznie

  b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy)

2.396,41 zł

3.100,42 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5

1.624,72 zł

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  a) do 36 ton włącznie

  b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy)

1.895,48 zł

2.396,41 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem

kierowcy:

  a) mniejszej niż 22 miejsca

  b) równej lub większej niż 22 miejsca

 

 
 
1.918,50 zł

2.425,51 zł

Podatek od środków transportu - przedmiot opodatkowania

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych osobami zobowiązanymi do płacenia podatku od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

  • autobusy.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest gmina, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Gmina jako organ podatkowy uchwala stawki w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.