Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatek od środków transportu - jak go wyliczyć?

Podatek od środków transportu - kto go ustala?

Podatek od środków transportu wprowadziła Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Według tego aktu prawnego wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu na terytorium każdej gminy uchwalane są przez jej władze. Istnieje tu pewne ograniczenie - stawki nie mogą być większe od najwyższych stawek rocznych, ustalonych we wspomnianej ustawie. Podatek od środków transportu powinien być płacony przez podatnika od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu rejestracji auta. Podatnik musi go uiszczać do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi wyrejestrowanie pojazdu.

Jeśli podatnik kupi już zarejestrowany pojazd, obowiązek podatkowy dotyczy go od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonał zakupu.

Podatek od środków transportu nie dotyczy:

 • samochodów osobowych,
 • motorowerów,
 • jachtów,
 • promów
 • łodzi silnikowych,
 • samochodów “z kratką”
 • pojazdów zabytkowych.

Podatek od środków transportu należy odprowadzać, posiadając:

 • samochód ciężarowy o masie 3,5 lub wyższej,
 • ciągnik siodłowy lub balastowy,
 • przyczepę
 • naczepę,
 • autobus.

Podatek od środków transportu - jak jest naliczany?

W kontekście obliczania wysokości podatku od środków transportu kluczowy jest skrót dmc - dopuszczalna masa całkowita, czyli suma masy właściwego pojazdu i jego dopuszczalnej ładowności. Masa właściwa składa się m.in. z:

 • wyposażenia,
 • smarów, olejów i cieczy w ilościach nominalnych.

Na ładowność pojazdu składa się maksymalna masa ładunku i osób możliwa do transportu po drodze. Wartość dmc powinna znajdować się w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu lub w wyciągu ze świadectwa homologacji.

 

Weźmy na przykład zespół pojazdów, składający się z ciągnika siodłowego, naczepy i przyczepy. Dmc na potrzeby podatku od środków transportu oblicza się w następujący sposób:

masa własna ciągnika + dmc naczepy + dmc przyczepy

Podatek od środków transportu - jakie stawki?

Stawki podatku od środków transportu, jak już wcześniej wspomniano, ustala organ gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Wpływ na ich wysokość ma również dmc pojazdów. Wyróżniamy następujące kategorie klasyfikacyjne:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 12 ton i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej 12 ton i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą 12 ton i wyższą,
 • autobusy.

Uwaga!

Podatek od środków transportu nie dotyczy przyczep i naczep wyłącznie związanych z działalnością rolniczą wykonywaną przez podatnika podatku rolnego.