0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT od opłaty za plastikowe opakowania - czy jest konieczny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2024 roku wprowadzony został nowy podatek od plastiku. W związku z nowymi przepisami przedsiębiorcy mają obowiązek m.in. pobierania opłaty od produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje albo żywność w tych produktach. Wprowadzenie nowego podatku przyczyniło się do wątpliwości przedsiębiorców w zakresie podatku VAT od opłaty za plastikowe opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami na napoje i żywność sprzedawane na wynos.

Opłaty za plastikowe opakowania od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 w Polsce obowiązuje nowa opłata za jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, wprowadzona do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 tej ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, będące opakowaniami lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje, lub żywność w tych produktach. Natomiast na mocy art. 3b ust. 2 do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami.

W załączniku nr 6 do ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw jest zawarty katalog produktów jednorazowego użytku, od których przedsiębiorcy są zobowiązani do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje albo żywność w tych produktach. Są to następujące produkty jednorazowego użytku:

 1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 2. pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Czy podatek VAT od opłaty za plastikowe opakowania jest obowiązkowy?

Opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega dostawa towarów i świadczenie usług dokonywanych odpłatnie. Podstawą opodatkowania co do zasady zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Wprowadzenie nowego podatku przyczyniło się do wątpliwości przedsiębiorców w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty od produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami na napoje lub żywność sprzedawanych na wynos.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów:

"[…] należy uznać, że wskazana w zapytaniu opłata za opakowania na posiłki lub napoje na wynos, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży za napój lub posiłek od konkretnego nabywcy, który zdecydował się na nabycie tego napoju lub posiłku w opakowaniu jednorazowym, będzie stanowić element wynagrodzenia za dostarczony towar, zatem będzie zwiększać podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym opłata produktowa powinna zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu. […]”.

Oznacza to, że przedsiębiorca zajmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedażą napojów lub żywności, która wydawana jest odbiorcy w opakowaniu będącym produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, powinien wykazać pobraną od klienta opłatę ze stawką VAT odpowiadającą danemu produktowi. Obowiązuje zatem stawka VAT przewidziana dla sprzedawanego przez przedsiębiorcę w opakowaniu z tworzyw sztucznych napoju czy posiłku.

Ministerstwo wyjaśniło także kwestię ewidencjonowania na kasie fiskalnej opłaty od produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami na napoje lub żywność sprzedawanych na wynos.

„[…] na paragonie fiskalnym powinny być wykazane m.in. dane w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, oznaczenie literowe stawki podatku, wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku. Zatem według stanu prawnego, który obowiązywać ma od 1 stycznia 2024 r. w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku). Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie”.

Oznacza to, że w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu z tworzyw sztucznych (kubku lub pojemniku) pobraną od klienta opłatę za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych ewidencjonuje się na kasie fiskalnej razem z ceną napoju czy posiłku sprzedawanym w opakowaniu z tworzyw sztucznych. Nie ma więc potrzeby wyodrębniania kwoty opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych na paragonie fiskalnym.

Przykład 1.

Pani Mariola prowadzi lokal gastronomiczny, w którym sprzedaje posiłki na miejscu i na wynos. Od 1 stycznia 2024 roku jest ona zobligowana do pobierania od klientów opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych przy sprzedaży posiłków na wynos. Czy opłata podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? W jaki sposób ewidencjonować opłatę na kasie fiskalnej? Czy konieczne jest wyodrębnienie pobranej opłaty na paragonie fiskalnym?

Opłata za opakowania z tworzyw sztucznych pobierana od klientów nabywających posiłek w opakowaniu jednorazowym stanowi element wynagrodzenia za dostarczony posiłek, czyli zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Opłatę tę pani Mariola powinna wliczyć w cenę sprzedawanego posiłku na wynos w opakowaniu jednorazowym z tworzyw sztucznych, przy zastosowaniu stawki VAT odpowiadającej stawce dla sprzedawanego posiłku w tym opakowaniu. Pobraną od klienta opłatę za posiłek na wynos w opakowaniu z tworzyw sztucznych kobieta powinna zewidencjonować na kasie fiskalnej wraz z ceną posiłku. Nie ma potrzeby wyodrębniania samej kwoty opłaty na paragonie.

VAT od opłaty za plastikowe opakowania - ile wynosi opłata za produkty jednorazowego użytku na napoje lub żywność?

W art. 3c ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wskazano, że maksymalna stawka opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy będącego opakowaniem wynosi 1 zł. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określa natomiast w drodze rozporządzenia stawki opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy będącego opakowaniem, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia tych produktów oraz mając na uwadze negatywny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty.

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącymi opakowaniami wskazano, że stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:

 1. 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
 2. 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów