0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup motocykla dla celów reklamowych a podatek VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu pozyskania klientów przedsiębiorca może ponosić różne wydatki o charakterze reklamowym. Jednocześnie jest on zainteresowany możliwością ujęcia wydatku w kosztach oraz odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie przypadek zakup motocykla dla celów reklamowych.

Zakup motocykla dla celów reklamowych a VAT

Zakup motocykla dla celów reklamowych będzie właściwy przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w branżach motoryzacyjnych. W przypadku motocykla typu cross jest on wykorzystywany jako reklama na zawodach oraz turniejach motocyklowych.

Odnośnie do kwestii podatku i możliwości odliczenia zarówno od wydatku na nabycie, jak i wydatków eksploatacyjnych należy pamiętać o istniejących ograniczeniach określonych w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten podaje, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty wynikającej z faktury dokumentującej dane zakupy.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja art. 86a ustawy oznacza, że podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%). Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania, wówczas stosuje się ogólne uregulowania dotyczące odliczania podatku, czyli odliczenie w 100%.

W grupie pojazdów samochodowych, określonej w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie co do zasady do użytku prywatnego, jednakże mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy, motocykl). Z tych względów – dla celów pełnego odliczania – fakt wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych.

W świetle tego należy zastanowić się, czy motocykl typu cross spełnia kryterium pojazdu samochodowego. Według art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych, rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 

Z artykułu 2 pkt 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym wynika, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Punkt 31 tego artykułu stanowi, że użyte w ustawie określenie „pojazd” oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Według pkt 32 ww. artykułu pojazd silnikowy jest pojazdem wyposażonym w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

W myśl pkt 45 omawianego artykułu motocykl to pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

Suma powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że pojazd samochodowy to taki, który jest przeznaczony do poruszania się po drodze, czyli musi być dopuszczony do ruchu drogowego.

Analogiczny problem był przedmiotem analizy interpretacji Dyrektora KIS z 6 sierpnia 2018 roku (nr 0115-KDIT1-2.4012.451.2018.1.PS), gdzie organ podatkowy wskazał, że skoro motocyklem można się poruszać jedynie po zamkniętych torach terenowych, nie można poruszać się nim po drodze (motocykl nie podlega homologacji, nie podlega rejestracji, nie ma wbudowanego licznika przebiegu pojazdu, nie może być użytkowany na drogach publicznych) i będzie on wynajmowany do jazd testowych oraz promowania firmy na zawodach crossowych, to nie dotyczą go wymogi uregulowane przepisami szczególnymi zawartymi w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. 

W związku z tym, jako wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia, rat leasingowych, paliwa oraz kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem tych motocykli.

Zakupiony do celów reklamowych motocykl typu cross, który nie może być użytkowany na drogach publicznych, nie jest pojazdem samochodowym, którego dotyczy ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego. W stosunku do wydatków związanych z takim motocyklem podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT.

Zakup motocykla dla celów reklamowych a PIT

Również w zakresie podatku PIT występują pewne ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z samochodami osobowymi. Chodzi tutaj o limity związane z amortyzacją (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT) oraz limity w zakresie odliczania kosztów eksploatacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 46-47 ustawy o PIT).

Podobnie jednak należy określić, czy na gruncie podatku PIT motocykl typu cross stanowi pojazd samochodowy.

Z treści art. 5a pkt 19a ustawy o PIT wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o samochodzie osobowym, oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków).

W świetle powołanych powyżej definicji warunkiem uznania środka trwałego za pojazd samochodowy lub samochód osobowy jest uznanie go w pierwszej kolejności za pojazd w świetle przepisów Prawa o ruchu drogowym. Aby samochód wyścigowy był uznany za pojazd, musi mieć 2 cechy:

  • być środkiem transportu,
  • być przeznaczony do poruszania się po drodze.

Podobnie zatem jak w przypadku podatku VAT także na gruncie podatku dochodowego poniesione wydatki na nabycie motocykla typu cross w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z jego użytkowaniem (tj. części zamienne, wymiana oklejenia pojazdu, opony, paliwo, usługi naprawy, serwisowe), pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podsumowując powyższe, możemy zatem wskazać, że przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej, który kupuje motocykl typu cross na cele reklamowe (udział w zawodach i turniejach), może dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych oraz odliczyć cały VAT od zakupionego motocykla.

Dodatkowo przedsiębiorca może całą wartość netto wydatków związanych z eksploatacją (paliwo, naprawy, części zamienne itd.) zaliczyć do kosztów podatkowych i jednocześnie odliczyć cały podatek naliczony z faktur dokumentujących takie nabycie.

Ograniczenia dotyczące pojazdów samochodowych w zakresie ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów nie obejmują motocykla typu cross, który nie jest przeznaczony do poruszania się po drogach.

Mając zatem powyższe na uwadze, należy wskazać, że w stosunku do zakupionego na cele reklamowe motocyklu nie znajdują ograniczenia wynikające z ustawy o VAT oraz ustawy o PIT pod warunkiem, że taki motocykl nie spełnia kryteriów pojazdu samochodowego, czyli nie jest dopuszczony do ruchu drogowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów