0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta pliku JPK V7 a termin zwrotu VAT - czy ulega wydłużeniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym u czynnego podatnika VAT wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to ma on prawo do obniżenia o nią kwoty podatku należnego za kolejne okresy rozliczeniowe lub do jej zwrotu na rachunek bankowy podatnika (tradycyjny lub rachunek VAT). Zwrot podatku VAT dokonywany jest z zachowaniem terminów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni i jest liczony od dnia złożenia pliku JPK_V7 przez podatnika. Tematem artykułu jest korekta pliku JPK V7 a termin zwrotu VAT.

Korekta pliku JPK V7 a termin zwrotu VAT

W zależności od okoliczności korekta pliku JPK_V7 może obejmować:

  • część ewidencyjną i część deklaracyjną,
  • wyłącznie część ewidencyjną,
  • wyłącznie część deklaracyjną. 

Trzeba mieć na uwadze, że złożenie korekty pliku JPK_V7 może mieć wpływ na przesunięcie terminu zwrotu VAT. Uzależnione jest to od tego, czy korekta obejmuje część deklaracyjną.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Standardowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli podatnik skoryguje część deklaracyjną JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w której wykazał uprzednio zwrot podatku VAT na rachunek bankowy, a korekta ta zostanie złożona przed otrzymaniem zwrotu podatku VAT, to w takiej sytuacji termin zwrotu podatku VAT będzie liczony od nowa, czyli od dnia złożenia korekty pliku JPK_V7. Organ podatkowy przed dokonaniem zwrotu musi mieć bowiem czas na weryfikację zasadności wykazanego przez podatnika zwrotu podatku VAT.

Zmiana terminu zwrotu podatku VAT w przypadku złożenia korekty rozliczenia potwierdzona została w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 września 2017 roku (sygn. akt III SA/Wa 2593/16).

Fragment uzasadnienia wyroku:

„Zdaniem Sądu nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że korekty deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 12a ustawy o VAT nie wywołuje określonych skutków prawnych charakterystycznych dla korekty deklaracji składanych w innych przypadkach. Słusznie Organ zauważył, że składając każdą korektę deklaracji, podatnik oświadcza, że jego wiedza w zakresie skonkretyzowania zobowiązania podatkowego uległa zmianie, a także wyraża wolę nadania swojemu uprzedniemu oświadczeniu wiedzy w tym przedmiocie odmiennego brzmienia. Zatem skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, iż złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej.

Dlatego też Sąd podziela pogląd reprezentowany w orzecznictwie NSA (wyrok NSA z 11 lutego 2009 roku, sygn. akt. I FSK 1551/07, wyrok NSA z 16 listopada 2006 roku, sygn. akt I FSK 87/06, wyrok NSA z 13 września 2007 roku, sygn. akt I FSK 1161/06), że termin 60-dniowy na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również – korekty. Podkreślić więc należy, że termin 60 dni biegnie od złożenia korekty deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 12a ustawy o VAT”.

Przykład 1.

Pan Dominik prowadzi kancelarię podatkową w ramach indywidualnej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem VAT. Z podatku VAT rozlicza się w okresach miesięcznych, składając plik JPK_V7M do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku złożonym 20 lutego 2024 roku pan Dominik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w standardowym terminie 60 dni. Przedsiębiorca do 15 marca 2024 roku nie otrzymał jeszcze zwrotu VAT, a zorientował się, że w pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku popełnił błąd, który spowoduje zwiększenie wykazanej w pierwotnym pliku JPK_V7M kwoty VAT do zwrotu. W tym samym dniu złożył korektę tego pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku, wykazując zwiększoną kwotę do zwrotu w terminie 60 dni. Czy w wyniku złożenia korekty pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku termin zwrotu VAT ulegnie wydłużeniu?

Złożenie przez pana Dominika korekty pliku JPK_V7 przed otrzymaniem zwrotu podatku VAT powoduje przerwanie terminu zwrotu z deklaracji pierwotnej, termin zwrotu podatku VAT będzie liczony od nowa, czyli od dnia złożenia korekty pliku JPK_V7, a więc od 15 marca 2024 roku.

Termin zwrotu VAT w przypadku korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7

Plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej jednolitego pliku kontrolnego VAT (JPK_VAT) z deklaracją wynika, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku VAT. Korekta pliku JPK_VAT – wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu przykładowo na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku. Oznacza to, że w przypadku wykazania kwoty VAT do zwrotu w pierwotnym pliku JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy i późniejszym skorygowaniu tego pliku wyłącznie w części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie ma wpływu na termin zwrotu VAT wykazanego w pierwotnym pliku JPK za dany okres rozliczeniowy.

Przykład 2.

Pan Franciszek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych. Jest czynnym podatnikiem VAT, z podatku VAT rozlicza się miesięcznie, składając plik JPK_V7M. W pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Plik został złożony 25 lutego 2024 roku. 12 marca 2024 roku pan Franciszek zorientował się, że w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M za styczeń 2024 roku w części ewidencyjnej wykazał nieprawidłowy NIP jednego dostawcy. Czy złożenie korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7M za styczeń 23024 roku wiąże się z wydłużeniem terminu zwrotu VAT?

Nie, korekta wyłącznie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w zakresie poprawy błędnie wpisanego NIP-u dostawcy nie ma wpływu na termin zwrotu podatku VAT wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia zawartego w pierwotnym pliku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów