0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porozumienie inwestycyjne a WIS - jak uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Porozumienie podatkowe oraz wiążąca informacja stawkowa to instytucje, które już funkcjonują na gruncie prawa podatkowego. Natomiast zmiany w zakresie funkcjonowania tych instytucji Polski Ład wprowadza w związku z nowością, jaką jest porozumienie inwestycyjne. Na temat powyższych relacji wypowiemy się w poniższym artykule.

Porozumienie podatkowe i WIS - jakie zmiany?

Kształt porozumienia podatkowego pozostaje bez zmian. Jest to instytucja funkcjonująca na gruncie Ordynacji podatkowej, która obowiązywać będzie również w 2022 roku. 

Do przepisów odnoszących się do porozumienia podatkowego dodano natomiast nowy art. 20zba Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nie zawiera się porozumienia podatkowego w zakresie, w jakim zostało zawarte porozumienie inwestycyjne.

Podobnie prezentuje się kwestia wiążącej informacji stawkowej (WIS). Mamy bowiem nowy art. 42b ust. 8aa ustawy VAT, który to podaje, że nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego.

W przypadku, gdy wobec podmiotu wydane zostało porozumienie inwestycyjne, w tym zakresie nie jest możliwe uzyskanie porozumienia podatkowego ani też wiążącej informacji stawkowej.

Czym jest porozumienie inwestycyjne?

Z uwagi na powyższe warto zatem przeanalizować, czym jest porozumienie inwestycyjne oraz jaką będzie grać rolę w systemie podatkowym.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy takie porozumienie ma przede wszystkim służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Porozumienie inwestycyjne to nowa instytucja, która została opisana w Ordynacji podatkowej. Przepisy elementarne określają, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne). 

Zwróćmy uwagę, że przepis posługuje się zwrotem „inwestora”. W konsekwencji kategoria ta nie ogranicza się wyłącznie do podatników czy płatników. Dalsze przepisy wskazują, że inwestor to każdy, kto planuje lub rozpoczyna inwestycję, której wartość wynosi co najmniej 50 000 000 zł.

Jak widać, możliwość zawarcia porozumienia dotyczy nie tylko osób prowadzących inwestycję, lecz także tych podmiotów, które dopiero planują jej rozpoczęcie. Warto także zwrócić uwagę na próg kwotowy inwestycji, powyżej którego możliwe jest zawarcie porozumienia. 

Następnie zastanówmy się, czego dotyczy porozumienie inwestycyjne. Przepisy Ordynacji podatkowej obowiązujące od 2022 roku określają, że obejmuje ono:

 1. Ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
 2. Ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania;
 3. Klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego w Nomenklaturze Scalonej (CN);
 4. Opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT;
 5. Interpretację przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionej regulacji wynika zatem, że porozumienie inwestycyjne zastępować będzie wiele różnych instytucji prawa podatkowego. Będzie to zatem kompleksowe rozwiązanie dla tych podmiotów, które chcą uzyskać całościowe określenie skutków podatkowych w zakresie planowanej inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne możemy określić jako kompleksowe ustalenie ewentualnych konsekwencji podatkowych dla inwestycji realizowanej na terenie RP.

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na wniosek. W tym zakresie może go złożyć inwestor albo grupa inwestorów.

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego zawiera: 

 1. Dane identyfikujące inwestora;
 2. Adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy;
 3. Opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;
 4. Deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;
 5. Proponowany okres obowiązywania porozumienia;
 6. Proponowany przedmiot porozumienia.

Co ciekawe, wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz inne pisma i dokumenty mogą być sporządzone przez inwestora w języku angielskim. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która wynosi 50 000 zł od każdego inwestora. Ponadto opłacie podlega także zawarcie porozumienia inwestycyjnego w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej jednak niż 100 000 zł i nie wyższej niż 500 000 zł.

Po wpłynięciu wniosku do ministra finansów może on zwracać się do inwestora o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie wniosku, w tym poprzez dostarczenie próbki towaru, lub też zorganizować spotkanie uzgodnieniowe (z którego sporządza się protokół).

Jak już wskazaliśmy, we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego inwestor zobowiązany jest określić czas, na jaki porozumienie ma być zawarte. Dalsze przepisy precyzują, że porozumienie inwestycyjne obowiązuje przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych i przez ten czas wiąże inwestora oraz organ właściwy w sprawie porozumienia oraz organy podatkowe za okresy rozliczeniowe objęte porozumieniem. 

Zawarte porozumienie inwestycyjne może zostać zarówno zmienione, jak i wypowiedziane. Jeżeli chodzi o możliwość wypowiedzenia, to warto podkreślić, że inwestor może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne. 

Natomiast MF może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne, jeżeli wyjdzie na jaw istotna dla porozumienia nowa okoliczność faktyczna lub nowy dowód, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia i nieznane temu organowi lub też inwestor nie stosuje się do postanowień zawartego porozumienia inwestycyjnego.

To powoduje, że MF nie ma dowolności w zakresie wypowiedzenia porozumienia inwestycyjnego. Może tego dokonać tylko w ściśle określonych przypadkach.

Na zakończenie warto także wspomnieć, że MF będzie prowadzić specjalną ewidencję inwestorów i porozumień inwestycyjnych. Będzie ona obejmować m.in. dane identyfikujące inwestora, dzień zawarcia porozumienia inwestycyjnego, okres obowiązywania porozumienia inwestycyjnego czy też dzień i przyczynę wygaśnięcia porozumienia.

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane wyłącznie na wniosek inwestora. Przepisy Ordynacji podatkowej określają, jakie elementy zawiera wniosek o wydanie takiego porozumienia.

Wprowadzone na podstawie Polskiego Ładu porozumienie inwestycyjne jest instytucją w sposób kompletny określającą skutki podatkowe danej inwestycji. Z tych też względów w zakresie wydanego porozumienia inwestycyjnego nie zawiera się porozumienia podatkowego ani też nie wydaje się wiążącej informacji stawkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów