0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porozumienie podatkowe – co należy wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Porozumienie podatkowe – nowa instytucja prawa podatkowego – ma zachęcać największych podatników poprzez ich preferencyjne traktowanie do wnioskowania do organów podatkowych o wyrażenie opinii w kwestii zgodności działania podatnika z przepisami jeszcze przed podjęciem przez niego danego działania. Zapoznaj się z poniższym artykułem, jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące tej nowej procedury w prawie podatkowym!

Porozumienie podatkowe – zakres

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie, w formie pisemnej, porozumienie podatkowe w zakresie objętym tą umową w sprawie:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego;

 • ustalania cen transferowych;

 • braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej;

 • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;

 • w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Czym jest umowa o współdziałanie? Umowę taką Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem na jego wniosek. Służy ona zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności. Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego.

Porozumienie podatkowe jest zawierane pomiędzy Szefem KAS i podatnikiem, który wcześniej zawarł tzw. umowę o współdziałanie. Może ono dotyczyć wyłącznie podatków będących w kompetencji Szefa KAS. Umowę o współdziałanie, a zatem i porozumienie podatkowe, może przy tym zawrzeć wyłącznie podatnik o przychodach powyżej 50 000 000 euro.

Porozumienie podatkowe - kiedy nie można zawrzeć umowy?

Porozumienie podatkowe nie może zostać zawarte w zakresie czynności i zdarzeń objętych toczącym się postępowaniem:

 • podatkowym, 

 • kontrolą podatkową

 • kontrolą celno-skarbową,

 • postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Podobna sytuacja wystąpi, gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

W przypadku odmowy zawarcia porozumienia podatkowego Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje przyczyny odmowy wraz z uzasadnieniem.

Porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji podatkowej

Do porozumienia podatkowego w sprawie interpretacji podatkowej przepisy art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio, co oznacza, że porozumienie powinno zawierać wszystkie elementy niezbędne w przypadku wydawania przez organ interpretacji podatkowej. Interpretacja podatkowa indywidualna zawiera natomiast wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. 

Porozumienie podatkowe w sprawach cen transferowych – preferencje

Do porozumienia podatkowego w sprawie ustalania cen transferowych opłaty od wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego pobiera się już po zawarciu porozumienia oraz w obniżonej wysokości – 50% kwot określonych w przepisach.

Z kolei obowiązek przedstawienia dokumentów lub informacji niezbędnych do wydania uprzedniego porozumienia cenowego w przypadku porozumienia podatkowego dotyczącego cen transferowych nie obejmuje dokumentów lub informacji przekazanych uprzednio Szefowi KAS w ramach umowy o współdziałanie lub audytu podatkowego.

Konieczność zasięgnięcia opinii a porozumienie podatkowe

Przed zawarciem porozumienia podatkowego Szef KAS może zasięgnąć opinii:

 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie – w przypadku porozumienia podatkowego w sprawie interpretacji podatkowych;

 • Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – w przypadku porozumienia podatkowego dotyczącego braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Porozumienie podatkowe - wypowiedzenie

Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie podatkowe. Z kolei Szef KAS może wypowiedzieć porozumienie podatkowe, jeżeli:

 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy, w jakiej zawarto porozumienie, nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia, nieznane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie porozumienia podatkowego na tej podstawie wywołuje skutki prawne od dnia jego zawarcia;

 • stwierdzi, że porozumienie jest nieprawidłowe w świetle w szczególności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego lub interpretacji ogólnych, lub

 • zostanie rozwiązana umowa o współdziałanie.

Rozwiązanie porozumienia podatkowego następuje z dniem złożenia w formie pisemnej drugiej stronie wypowiedzenia tego porozumienia wraz z uzasadnieniem. Podatnik w wypowiedzeniu porozumienia może wskazać inny termin rozwiązania porozumienia, poprzedzający dzień złożenia tego wypowiedzenia.

Zastosowanie się do porozumienia rozwiązanego przez podatnika oraz przez Szefa KAS (za wyjątkiem rozwiązania z powodu wyjścia na jaw istotnych okoliczności, w jakich zawarto porozumienie) nie może szkodzić podatnikowi.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów