0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porozumienie inwestycyjne – co to jest i kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład nie ominął także istotnych zmian w Ordynacji podatkowej. Jedną z nich znajdziemy w nowym dziale Ordynacji podatkowej poświęconym porozumieniom inwestycyjnym. Należy ocenić ją pozytywnie. Wyjaśniamy na czym polega porozumienie inwestycyjne.

Co to jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument prawa podatkowego. Ma umożliwić inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz określenie skutków podatkowych inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne to umowa zawierana między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. 

Powyższe ma zarówno gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego, jak i zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

 • uprzedniego porozumienia cenowego,

 • opinii zabezpieczającej,

 • interpretacji indywidualnej,

 • wiążącej informacji akcyzowej,

 • wiążącej informacji stawkowej.

Dzięki temu inwestor, składając wniosek, uzyska od organu podatkowego wyjaśnienie niemal wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji.

Porozumienie może zawrzeć zarówno podmiot z zagranicy, jak i krajowy.

Tym samym inwestorzy, którzy skorzystają z powyższej możliwości, będą mogli bezpieczniej prowadzić swoją działalność w kraju dzięki zawartemu porozumieniu z organami podatkowymi. Co ważne, nie każdy inwestor może wystąpić o porozumienie. Wniosek może złożyć jedynie inwestor, który planuje lub rozpoczął w Polsce inwestycję. Podatnik musi więc wiedzieć, w przypadku jakich inwestycji może złożyć wniosek.

Co należy rozumieć przez pojęcie inwestycji?

Podmiot, który zamierza uzyskać porozumienie inwestycyjne, przed złożeniem wniosku winien planować lub podjąć inwestycję. Co bardzo istotne, musi ona być nowa. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa inwestorem jest każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca wyjaśnia, że chodzi o inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, czyli o:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub

 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość inwestycji wynosi 50 000 000 zł, przy czym w okresie przejściowym, do końca 2024 roku kwota ta wynosi aż 100 000 000 zł. 

Wartość inwestycji wyrażonej w walucie obcej ustala się z uwzględnieniem kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego. Dopiero gdy skonkretyzują się plany inwestycyjne albo przedsięwzięcie takie zostanie rozpoczęte, inwestor bądź grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo, będą mogły złożyć wniosek o porozumienie.

O złożeniu wniosku informowany jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, na których terenie jest inwestycja. Powyższe organy mają uprawnienia do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie.

Podmiot, składając wniosek, musi dokładnie poinformować o inwestycji. Po złożeniu wniosku możliwe jest jego uzupełnienie. Może to zrobić wnioskodawca. Organ może natomiast wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego zawiera:

 • dane identyfikujące inwestora;

 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy podatki.gov.pl;

 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;

 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;

 • proponowany okres obowiązywania porozumienia;

 • proponowany przedmiot porozumienia.

Po otrzymaniu wniosku jest on weryfikowany przez organ. W ramach weryfikacji można żądać od inwestora

 • dodatkowych informacji, 

 • wyjaśnień,

 • dostarczenia próbek towarów.

W niektórych przypadkach organ może z inwestorem umówić spotkanie uzgodnieniowe, na którym będzie chciał pozyskać dodatkowe dane. Z powyższego spotkania sporządza się protokół. Ustawodawca pozwala także na utrwalenie przebiegu spotkania uzgodnieniowego za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. 

Wniosek może obejmować także wcześniej zawarte:

 • uprzednie porozumienia cenowe,

 • opinię zabezpieczającą,

 • wiążące informacje akcyzowe,

 • wiążące informacje stawkowe,

 • interpretacje indywidualne.

Co ważne, zakres wniosku może być zróżnicowany w zależności od planowanej inwestycji.

Opłaty za porozumienie

W przypadku, gdy podmiot inwestujący składa wniosek, musi się liczyć z dość znacznymi opłatami. Na początek inwestor musi dokonać opłaty wstępnej, która wynosi 50 000 zł. Winien ją zapłacić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego. Co istotne, opłata jest pobierana od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego. 

W przypadku odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia opłata jest zwracana inwestorowi w pełnej wysokości. Inwestor nie ponosi więc negatywnych konsekwencji odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia.

Po zawarciu porozumienia pobierana jest opłata główna. Jej wysokość jest określana w treści porozumienia i może wynosić od 100 do 500 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku opłaty wstępnej, inwestor winien ją zapłacić w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia. 

W przypadku wniosku wspólnego nie jest naliczana opłata od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna inwestorów).

W sytuacji, gdy dojdzie do zmiany porozumienia, także inwestor ponosi opłaty. W takiej sytuacji opłata wstępna od wniosku o zmianę porozumienia jest o połowę niższa, tj. wynosi 25 000 zł. Natomiast opłata główna od zmiany porozumienia jest o połowę niższa niż w przypadku opłaty głównej od zawarcia porozumienia – wynosi 50–250 tys. zł.

Ochrona i okres obowiązywania

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane na czas określony wskazany w treści porozumienia, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych. Możliwe jest przedłużenie albo skrócenie okresu obowiązywania porozumienia Co istotne, porozumienie inwestycyjne w przypadku wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim jest ono z nimi niezgodne, wygasza się z mocy prawa. Dniem wygaszenia porozumienia w takim przypadku jest dzień wejścia w życie nowych przepisów.

W sytuacji, gdy okres między dniem ogłoszenia przepisów, które mają wpływ na treść porozumienia inwestycyjnego a dniem ich wejścia w życie, jest krótszy niż 30 dni, i w tym okresie porozumienie nie zostanie zmienione, a inwestor zastosuje się do porozumienia w okresie 30 dni od dnia ich wejścia w życie, to wówczas nie następuje:

 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego,

 • naliczenie odsetek za zwłokę.

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora, jak i dla organów podatkowych inwestora. Daje to inwestorowi istotną z punktu biznesowego gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego. 

Oczywiście może nastąpić zmiana i wypowiedzenie porozumienia – na wniosek o zmianę porozumienia. Może go złożyć w każdym czasie zarówno inwestor, jak i Minister Finansów.

W przypadku zmiana porozumienia, która wynika ze zmiany przepisów, inwestor uniknie zapłaty opłaty wstępnej i głównej związanej ze zmianą porozumienia. 

W przypadku, gdy inwestor wypowie porozumienie inwestycyjne, jego rozwiązanie następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego. 

Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne tylko w określonych ustawowo sytuacjach.

Podsumowując, porozumienie inwestycyjne jest na pewno oczekiwanym przez dużych inwestorów narzędziem zabezpieczającym ich inwestycje. Należy podkreślić, że nie jest tanie i wymaga dokładnego opisania nowych inwestycji. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów