0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania – jak prawidłowo przygotować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W życiu gospodarczym (i nie tylko) niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie dłużnik nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Przyczyny mogą być różnego rodzaju, np. brak płynności finansowej, zapaść na rynku towarów/usług. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji warto dojść do porozumienia i ustalić nowe warunki spłaty zobowiązania. Leży to zarówno w interesie wierzyciela, jak i samego dłużnika. W jaki sposób prawidłowo przygotować porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania? Jakie są skutki jego zawarcia?

Co zawiera porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania?

Treść porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania można podzielić na kilka punktów:

 1. Oznaczenie stron porozumienia;

 2. Oznaczenie zobowiązań/zobowiązania dłużnika, które mają być przedmiotem porozumienia;

 3. Określenie warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem;

 4. Określenie sankcji w przypadku niedotrzymania warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem;

 5. Postanowienia końcowe.

Oznaczenie stron

Oznaczenie stron powinno wskazywać co najmniej:

 1. imię i nazwisko wierzyciela i dłużnika, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również firmę lub w przypadku, gdy dłużnik lub wierzyciel są spółkami prawa handlowego – określenie nazwy spółki;

 2. adres wierzyciela i dłużnika / siedzibę prowadzonej działalności;

 3. numer PESEL wierzyciela i dłużnika lub NIP w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

 4. wskazanie osoby reprezentującej wierzyciela lub dłużnika (w przypadku spółek prawa handlowego).

Przykład oznaczenia osoby fizycznej:

Jan Kowalski zamieszkały przy ul. Jasnej 2, 22-400 Zamość, legitymujący się numerem PESEL: xxxxxxxxxxx.

Przykład oznaczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: xxx, pod adresem: ul. Jasna 2, 22-400 Zamość, posiadający NIP: xxxxxxxxx.

Przykład oznaczenia spółki prawa handlowego:

„ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Jasnej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w xxx, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: xxx, posiadająca NIP: xxx oraz numer REGON: xxx, reprezentowana przez:

[imię i nazwisko] – prezesa zarządu / członka zarządu

Oznaczenie zobowiązań/zobowiązania dłużnika, które mają być przedmiotem porozumienia

Ten punkt jest istotny, ponieważ strony oświadczają, co będzie przedmiotem zawieranego porozumienia. W tym miejscu dłużnik oświadcza, że jest dłużnikiem wierzyciela w zakresie ściśle określonego długu, co ma swoje konsekwencje prawne. Inaczej mówiąc, przyznaje, że ma wobec wierzyciela dług o określonej wysokości.

Przykład oznaczenia zobowiązania:

Dłużnik oświadcza i potwierdza, że posiada wobec wierzyciela zobowiązanie pieniężne w łącznej kwocie należności głównej w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), która to należność wynika z:

 • faktur, nr:

 • umowy nr xxx z dnia xxx;

Dłużnik oświadcza, że otrzymał zamówione towary/usługi i nie kwestionuje ich ilości i jakości.

Określenie warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem

W związku z tym, że w porozumieniu dłużnik wskazuje, jakie są jego zobowiązania wobec wierzyciela, strony powinny określić, w jaki nowy sposób to zobowiązanie zostanie spłacone przez dłużnika. Chodzi o wskazanie nowego terminu, rozłożenia należności na raty płatne w określonych terminach.

Przykład 1.

Dłużnik dokona spłaty do wierzyciela należności głównej, tj. kwoty 10 000,00 PLN wskazanej w § xxx porozumienia, zgodnie z następującym harmonogramem spłat:

1. 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 30 stycznia 2022 roku;

2. 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Dłużnik dokona zapłaty kwot zgodnie z harmonogramem bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela o nr: [xxx].

Dłużnik zobowiązuje się do terminowego regulowania należności objętych niniejszym porozumieniem.

Określenie sankcji w przypadku niedotrzymania warunków spłaty zobowiązania objętego porozumieniem

Ważne jest wskazanie w porozumieniu, jakie będą konsekwencje, jeżeli dłużnik nie będzie wywiązywał się z warunków porozumienia, w szczególności uchybiał terminom płatności zobowiązania lub poszczególnych rat (w przypadku rozłożenia należności na raty).

Przykład 2.

Jeżeli dłużnik uchybi terminowi płatności którejkolwiek z rat określonych w harmonogramie płatności, a okres opóźnienia w płatności przekroczy 7 dni, wierzyciel uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od porozumienia skutkowało będzie wystąpieniem przez wierzyciela na drogę sądową celem dochodzenia należności wynikających z zawartego pomiędzy stronami porozumienia łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwotnych terminów wymagalności wierzytelności należnej wierzycielowi.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe stanowią nieodłączny element każdej umowy czy porozumienia. Odnoszą się one do możliwości zmiany porozumienia i sposobu dokonania i właściwości sądu w przypadku sporu.

Przykład 3.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Wszelkie spory związane z zawarciem porozumienia lub z zadłużeniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby wierzyciela.

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Sama treść porozumienia nie jest skomplikowana, jednakże warto pamiętać o podstawowych zasadach jego konstrukcji celem zachowania jego ważności, a co również istotne – możliwości egzekwowania jego postanowień.

Skutki zawarcia porozumienia

Skutki zawarcia porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania są istotne z punktu widzenia terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Uznanie roszczenia przez tego, przeciw komu ono przysługuje, może być dokonane w trzech różnych formach: jako tzw. uznanie właściwe, ugoda i uznanie niewłaściwe. Uznanie roszczenia w formie ugody/porozumienia jest umową. W tym przypadku nie jest sporne pomiędzy stronami samo istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego, lecz jedynie panuje niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku albo co do sposobu lub zakresu ich wykonania. W celu uniknięcia tej niepewności strony zawierają ugodę/porozumienie, czyniąc w niej sobie w zakresie tego stosunku wzajemne ustępstwa.

Wobec powyższego zawarcie porozumienia przez strony, w którym dochodzi do uznania roszczenia przez dłużnika wobec wierzyciela, skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, ale również stwarza nowe, przyjęte zgodnie przez strony zasady spłaty tego zadłużenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów