0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka leasingowa - jakie korzyści ze sobą niesie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wychodząc naprzeciw potrzeb klientów, instytucje finansowe proponują coraz to nowsze produkty. Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskują pożyczki leasingowe. Zalety tego produktu finansowego sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców sięga po tą formę dokapitalizowania budżetu. Czym jest pożyczka leasingowa oraz jakie korzyści ze sobą niesie? Odpowiadamy!

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa nie ma swojej regulacji w przepisach prawa. Jej funkcjonowanie opiera się na zasadzie swobody umów, wyrażonej w Kodeksie cywilnym, w związku z czym można ją określić jako umowę nienazwaną.

Pożyczka leasingowa jest usługą finansową o cechach zbliżonych do kredytu. Podstawowa jednak różnica polega na tym, że podmiotem finansującym jest w tym przypadku firma leasingowa, a nie bank. Ponadto pożyczki leasingowe nie są udzielane na dowolny cel. Przedsiębiorca może uzyskać tego typu finansowanie na potrzeby zakupu środka trwałego, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Niewątpliwą korzyścią pożyczki leasingowej jest uproszczenie procedur formalnych, związanych z uzyskaniem środków. Udzielenie pożyczki odbywa się bowiem zgodnie z kryteriami określonymi przez firmę leasingową, dzięki czemu przedsiębiorca może otrzymać środki dużo szybciej niż w przypadku kredytów bankowych.

Czym jest pożyczka leasingowa na gruncie PIT?

Jak pisaliśmy powyżej, pożyczka leasingowa jest udzielana na zakup środka trwałego. Powoduje to, że właścicielem składnika majątkowego staje się przedsiębiorca, któremu przysługuje z tego tytułu prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych. Jak bowiem wynika z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych. Natomiast z definicji środka trwałego, zawartej w art. 22a ww. ustawy wynika, że środkiem trwałym jest składnik majątku stanowiący własność lub współwłasność podatnika, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania, dłuższym niż rok, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Warto zaznaczyć, że jest to opcja dużo korzystniejsza podatkowo niż klasyczny leasing operacyjny, gdzie właścicielem środka trwałego przez cały okres leasingu pozostaje leasingodawca, co powoduje, że kupujący nie ma prawa do amortyzacji takiego składnika majątku.

Ponadto pożyczkobiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, odsetki od zaciągniętej pożyczki leasingowej. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy PIT za koszt podatkowy nie uważa się naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Z drugiej strony odsetki naliczone i zapłacone, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.

Z uwagi na fakt, iż pożyczka leasingowa dotyczy środka trwałego, należy rozważyć dwie potencjalne sytuacje dotyczące ujmowania w kosztach odsetek od pożyczki. Otóż jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy PIT, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Natomiast w świetle art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za wartość początkową kupionego środka trwałego, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, przyjmuje się cenę nabycia, za którą uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wyjątek od powyższego występuje, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego lub podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, lub zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji odsetki od pożyczki leasingowej zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania, zwiększają wartość początkową środka trwałego, od której w dalszej kolejności podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast odsetki zapłacone po dniu oddania środka trwałego do używania, są bezpośrednio i na bieżąco ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.

Jak wygląda pożyczka leasingowa na gruncie VAT?

Kolejną korzyścią podatkową w przypadku pożyczki leasingowej jest fakt, że jej udzielenie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podkreślić bowiem należy, że choć udzielanie pożyczek jest odpłatnym świadczeniem usług, to jednak na mocy decyzji ustawodawcy taka czynność korzysta ze zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów, bądź pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę i pożyczkodawcę.

Również pod tym względem pożyczka leasingowa wypada dużo lepiej niż zwykły leasing. Należy bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 43 ust. 15 ustawy VAT zwolnienia od podatku nie mają zastosowania do:

  • czynności ściągania długów, w tym factoringu;
  • usług doradztwa;
  • usług w zakresie leasingu.

W konsekwencji do kwoty miesięcznej raty przy pożyczce leasingowej, nie jest doliczany podatek VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów