0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing samochodu ciężarowego - o czym pamiętać!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Współcześnie wiele firm, w tym również mikro- i małych przedsiębiorstw, korzysta z leasingu różnych składników majątku. Rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne w przypadku bardzo drogich, specjalistycznych maszyn lub pojazdów, których nabycie w inny sposób byłoby bardzo trudne, a dla wielu przedsiębiorców - wręcz niemożliwe. Właśnie przez wzgląd na fakt, iż leasing wiąże się z dostępem do szerokiej oferty wysokiej jakości sprzętu, jak również dzięki korzyściom podatkowym takiego rozwiązania, znakomita część właścicieli firm wykorzystujących w swojej działalności samochody ciężarowe pozyskuje je właśnie w ten sposób. Sprawdź, jak należy rozliczyć leasing samochodu ciężarowego!

Definicja pojazdu na gruncie ustawy o VAT a leasing samochodu ciężarowego

Przy leasingu samochodu bardzo ważne jest ustalenie, czy przedmiot umowy na pewno można zakwalifikować jako pojazd ciężarowy. W tym celu należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania określone w definicji takiego składnika majątku określonej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Należą do nich:

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,

  • do prac wiertniczych,

  • koparka, koparko-spycharka,

  • ładowarka,

  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

  • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Na wstępie więc należy rozpoznać czy faktycznie będziemy rozliczać leasing samochodu ciężarowego czy też osobowego.

W przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:
- dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
- dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.
W sytuacji, gdy leasingowany pojazd spełnia warunki wymienione w powyższej definicji, należy uznać go za samochód ciężarowy. W przeciwnym razie przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia leasingu samochodu osobowego. Skutki takiego rozróżnienia zostaną omówione w dalszej części artykułu, dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług.

Leasing samochodu ciężarowego - operacyjny czy finansowy?

Przedsiębiorca decydujący się na leasing samochodu ciężarowego może skorzystać z jednej z dwóch podstawowych form tej metody finansowania. Pierwszą z nich jest leasing operacyjny, dla którego charakterystyczne jest to, iż przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingującej, która dokonuje również odpisów amortyzacyjnych. W przypadku umowy leasingu finansowego (drugiej z dostępnych form) samochód ciężarowy zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, w związku z czym to on odpowiedzialny jest za jego amortyzację.

Różnice między umową leasingu operacyjnego oraz finansowego dotyczą również tego, co stanowi koszt uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy. W przypadku pierwszego z nich przedsiębiorca do kosztów podatkowych ma prawo zaliczyć całą opłatę wstępną, wszystkie raty leasingowe oraz koszty związane z bieżącą eksploatacją pojazdu (zakup części, paliwa etc.). Inaczej jest przy umowie leasingu finansowego. W tym wypadku koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy stanowią przede wszystkim odpisy amortyzacyjne. Oprócz tego podstawę opodatkowania obniżą część odsetkowa raty oraz codzienne koszty użytkowania.

Inaczej wygląda również kwestia wykupienia używanego majątku po zakończeniu okresu umowy (każdy leasing samochodu ciężarowego pozwala na wykup z tym że w różnych formach). Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu automatycznie jest własnością korzystającego. Przy operacyjnym natomiast przedsiębiorca ma prawo wykupić (bądź nie) użytkowany wcześniej samochód ciężarowy, oczywiście po wpłaceniu odpowiedniej kwoty, w zależności od zapisów w umowie.

Leasing samochodu ciężarowego a VAT

Ustalenie faktu, czy wybrany przez nas samochód spełnia wymogi pozwalające uznać go za samochód ciężarowy, jest szczególnie ważne w odniesieniu do podatku od towarów i usług. Jak zatem leasing samochodu ciężarowego rozliczyć na gruncie VAT?

Jeżeli pojazd nie spełnia definicji samochodu ciężarowego, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT na dwa sposoby w zależności od sposobu użytkowania go w prowadzonej działalności. Jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (prywatnych i służbowych), przedsiębiorca ma możliwość odliczenia części naliczonego podatku VAT. W związku z tym nawet możliwość użytku uprawnia przedsiębiorcę do odliczana 50% podatku VAT od wydatków związanych z leasingowanym pojazdem (w tym rat leasingowych).

Natomiast gdyby przedsiębiorca zadeklarował, że samochód uznawany na gruncie VAT za osobowy wykorzystywany jest wyłącznie w prowadzonej działalności, będzie miał prawo do pełnego odliczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tej sytuacji musi spełnić szereg dodatkowych obowiązków:

 • zgłosić do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowy na formularzu VAT-26,

 • ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT,

 • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie. 

Zgodnie ze zmianami jakie nastąpiły od 1 stycznia 2019 r., w przypadku pojazdów osobowych (niespełniających warunków do uznania ich za pojazdy ciężarowe), wprowadzono ograniczenie w ujmowaniu wydatków eksploatacyjnych w KPIR. Jeśli pojazd osobowy stanowi firmowy środek trwały lub jest użytkowany na podstawie umowy najmu dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i jest wykorzystywany w sposób mieszany w działalności, wówczas może liczyć na ujęcie 75% wartości wydatku w KPIR (75% x netto+ 50% nieodliczonego VAT).
Inaczej jest przy pojazdach ciężarowych - tu nie ma żadnych ograniczeń odnośnie podatku od towarów usług. Leasingobiorca odliczy zatem cały VAT od opłaty wstępnej oraz kolejnych rat i od zakupu paliwa.

Podsumowując, leasing samochodu ciężarowego to bardzo wygodna forma pozyskania samochodu dla firmy. Decydując się na takie rozwiązanie, należy dokładnie sprawdzić, czy interesujący nas pojazd spełnia warunki pozwalające na uznanie go za ciężarowy oraz szczegółowo przeanalizować, która z dostępnych form leasingu będzie bardziej korzystna. Na uwadze należy mieć również kwestię rozliczania podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów