0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z zakupem części zamiennych do remontowanych samochodów osobowych

Wielkość tekstu:

Pismo z dnia 25 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-17/10/IK

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem części zamiennych do remontowanych samochodów osobowych w ramach działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży samochodów używanych oraz naprawy samochodów.

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą towarów używanych rozliczanych na zasadzie marży - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 8 stycznia 2010 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą towarów używanych rozliczanych na zasadzie marży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan warsztat samochodowy oraz skupuje i sprzedaje samochody. Pojazdy najczęściej kupuje Pan od osób nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Niektóre z tych samochodów wymagają drobnych napraw. Kupuje Pan do nich części samochodowe, a następnie samochody te są sprzedawane w systemie VAT marża, ponieważ ich zakup dokonywany jest w celach handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur VAT dokumentujących zakup części do tych samochodów lub zakup usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma Pan prawo od odliczenia podatku od towarów i usług z ww. faktur VAT, ponieważ art. 120 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych m.in. towarów używanych, jeżeli sprzedaż tych towarów dokonywana jest na zasadzie marży. Zakaz odliczenia podatku naliczonego dotyczy jedynie towaru, czyli samochodu, który jest przedmiotem obrotu. Nie dotyczy natomiast innych wydatków, w tym części do ich naprawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 120 ust. 19 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5 (system marży).

Natomiast art. 120 ust. 4 ustawy stanowi, iż w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Oznacza to, że brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionych przez Pana towarów i usług, dotyczy jedynie przypadków nabycia towarów używanych, których dostawa podlegała opodatkowaniu w systemie marży. Nabywca towaru nie ma bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opodatkowania marży.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu części do napraw samochodów, pomimo że sprzedaż samochodów nastąpi w systemie marży. Części te nie mają bowiem charakteru towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, których dostawa mogłaby podlegać opodatkowaniu w systemie marży, a w konsekwencji wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowując ponoszone przez Pana wydatki związane z zakupami części służących naprawie samochodów, wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi zakupami w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

33590 Dz.U.2011.177.1054: art. 86 ust. 1; art. 120 ust. 4

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów