0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w praktyce – część II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu nie tylko wydatków poniesionych na zakup leków czy sfinansowanie dojazdów na leczenie. Część podatników wykorzystuje prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w zakresie poniesionych wydatków na przystosowanie pomieszczeń do niepełnosprawności danego podatnika a przez to ułatwienie codziennego funkcjonowania w czasie zmagań z chorobami.

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej a koszty zmiany instalacji i pieca węglowego 

Podatnik ma 70 lat i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ubiegłym roku stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu bowiem przeszedł ostre zapalenie płuc a w dalszej kolejności zawał serca. Po operacji serca podatnikowi wszczepiono bajpasy. Z uwagi na nadal pogarszający się stan zdrowia podatnik ma bardzo ograniczone możliwości wykonywania wielu prac umożliwiających mu zwyczajne funkcjonowanie. Ze względu na powyższe trudności podatnik nie mógł bez przerwy schodzić i wracać z kotłowni z opałem, ani dokonywać czyszczenia i konserwacji pieca dlatego też zdecydował o zmianie pieca węglowego na gazowy oraz wymianie przestarzałej instalacji, co zdecydowanie ułatwiło mu funkcjonowanie w domu. Koszty wymiany pieca podatnik poniósł sam. Z uwagi na zbliżający się termin rozliczenia rocznego podatnik zastanawia się nad możliwością odliczenia od dochodu poniesionych powyżej wydatków ułatwiających mu zdecydowanie codzienne życie.

Analizując wykładnie i wydane orzeczenia wydane w podobnych sprawach należy stwierdzić, że pracom adaptacyjnym budynków i pomieszczeń w odniesieniu do niepełnosprawności musi towarzyszyć takie ich przystosowanie, które faktycznie będzie umożliwiać bądź ułatwiać codzienne funcjonowanie osób niepełnosprawnych przy czym adaptacja budynków czy pomieszczeń na potrzeby ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym nie jest równoważna z ich ulepszeniem dlatego u podstaw przystosowania mieszkania lub budynku mieszkalnego oraz jego wyposażenia muszą leżeć potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu.

Zatem w tej sytuacji wydatki poniesione przez podatnika zarówno na wymianę przestarzałej instalacji jak i starego pieca węglowego będą stanowić wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego oraz jego wyposażenia do potrzeb wynikających z ograniczonych funkcji życiowych podatnika. Powyższe przesłanki są wystarczające do tego aby podatnik mógł w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu ww. wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej przy zachowaniu pozostałych przesłanek właściwych dla zastosowania powyższej ulgi.

W podobnych sprawach zapadły także korzystne dla podatników wyroki wydane przez:

  1. WSA w Łodzi z 06.09.2011r. o sygn. akt I SA/Łd 547/11,

  2. WSA w Łodzi z 17.02.2012r. o sygn. akt I SA/Łd 1541/11.

Zakup urządzenia masującego a prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Podatnik jest emerytem oraz posiada III grupę inwalidzką. 20 lat temu podatnik miał wypadek, po którym przeprowadzona operacja spowodowała, że prawa stopa pozostała sztywna z uwagi na wielomiejscowe zmiażdżenie. Stopa do dziś dzień pozostała sztywna i skutecznie utrudnia chodzenie. Oprócz powyższego z biegiem lat podatnikowi uległa wykrzywieniu także miednica. Odczuwa on ciągły ból kręgosłupa lędźwiowego, biodra, stopy i kolana. Podatnik korzysta z rehabilitacji przepisanej przez lekarza.

Podatnik na pokazie nowych urządzeń do masażu wielokrotnie korzystał z darmowych masaży w celu sprawdzenia skuteczności danych maszyn. Po kilkukrotnym przetestowaniu okazało się, że nastąpiła niewielka poprawa. Podatnik zdecydował się na zakup z własnych środków (bez dofinansowania) jednej z maszyn masujących – łóżka masującego, które powodowało nieznaczne uśmierzenie bólu. Po wielomiesięcznym, systematycznym użytkowaniu w domu uległy poprawie codzienne funkcje życiowe podatnika. Z uwagi na zbliżający się termin składania zeznań rocznych podatnik chciałby dokonać odliczenia wydatku poniesionego na nabycie tej maszyny.

Uwzględniając posiadaną grupę inwalidzką a także to, że sprzęt został sfinansowany z własnych środków podatnika należy stwierdzić, żę będzie mu przysługiwała możliwość do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na zakup indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji.

Uwzględniając art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pamiętać, że aby wydatek na zakup sprzętu mógł być zakwalifikowany do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej musi służyć ułatwieniu wykonywania czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Powinien on także być niezbędny w procesie rehabilitacji podatnika a także posiadać cechy sprzętu o szczególnym charakterze, koniecznym w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, ułatwiając tym samym wykonywanie codziennych czynności życiowych, które utrudnia niepełnosprawność. Powyższa sytuacja jednoznacznie wskazuje, że systematyczne używanie łóżka do masażu posiada właściwości leczniczo – rehabilitacyjne, a zatem pomiędzy rodzajem zakupionego przez podatnika sprzętu a rodzajem niepełnosprawności.

Podsumowując należy stwierdzić, że aby poniesiony wydatek na zakup sprzętu mógł zostać odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

  1. musi pozostawać ścisły związek pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu, narzędzia czy urządzenia a rodzajem niepełnosprawności,

  2. zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu funkcji życiowych organizmu,

  3. jego cechą musi być indywidualny charakter.

Na koniec należy zaznaczyć, że podatnik dokonując odliczenia zakupu urządzenia do masażu musi pamiętać, że pomimo, iż przysługuje mu dane odliczenie w faktycznie poniesionej wysokości to oczywiście nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania.

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę a możliwość odliczenia poniesionych wydatków z tym związanych

Podatnik choruje na niewydolność nerek a ponadto wymaga on dializy 4 razy w tygodniu. Poza tym choruje także na nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość wtórną, dnę moczanową, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka oraz zakażenie dolnego odcinka układu moczowego. Podatnik posiada orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z wieloma utrudnieniami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie podatnik zaadaptował jedno z pomieszczeń na piętrze na łazienkę, tak aby w każdej chwili miał możliwość szybkiego dotarcia do niej ponieważ, do tej pory mógł korzystać jedynie z łazienki dostępnej wyłącznie na parterze. Wyżej wymienione choroby są bardzo uciążliwe i nękają podatnika codziennie, skutecznie utrudniając mu funkcjonowanie. Aktualnie podatnik chciałby odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesione wydatki związane z adaptacją pomieszczenia na łazienkę - muszli, deski, spłuczki, stelażu), wanny, zlewu, baterii, płytek ceramicznych, rur, kleju do płytek, fug, lustra.

W tym przypadku podatnik decydując się na adaptację pomieszczenia na łazienkę i ponosząc w tym celu koszty, ma na celu przede wszystkim potrzeby, których źródło leży w jego niepełnosprawności.

Uwzględniając wszelkie powyższe uwarunkowania można uznać, iż wydatki na adaptację pomieszczenia znajdującego się na piętrze, gdzie zamieszkuje podatnik na łazienkę, obejmujące ww. zakupy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne o ile faktycznie stanowią one wydatki na adaptację i wyposażenie odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności podatnika.

Z kolei nabycie lustra nie może być zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne ponieważ trudno jest znaleźć ścisły związek pomiędzy nim a niepełnosprawnością podatnika.

Powyższe stanowisko jest zgodne z interpretacją indywidualną z 05.07.2016r. o sygn. ITPB2/4511-360/16/BK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów