0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie podatku od prenumeraty czasopisma

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaprenumerowałem publikację dotyczącą podatków. Otrzymałem fakturę z terminem płatności w dwóch ratach. Czy mogę odliczyć podatek VAT jednorazowo czy w ratach? Jak wygląda odliczenie podatku od prenumeraty?

Radosław, Gdynia

 

Podatek VAT z tytułu zakupionej prenumeraty może Pan odliczyć jednorazowo, pod warunkiem, że dotyczy ona czasopisma w formie papierowej.

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT?

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Według ogólnej zasady, zapisanej w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Aby jednak odliczenie VAT mogło być zrealizowane, konieczne jest otrzymanie faktury. Istotne jest przy tym to, że ustawodawca zastrzegł, iż odliczenie nie może być dokonane wcześniej niż w deklaracji za okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał), w którym podatnik otrzymał fakturę.

Tym samym o terminie odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta krajowego, który opodatkował swoją sprzedaż, decydują dwa parametry:

  • data powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i

  • moment otrzymania faktury.

Zatem sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczającą przesłanką do realizacji prawa do dokonania obniżenia podatku należnego.

Aby powstało prawo do odliczenia, u wystawcy faktury podatek VAT musi być wymagalny, co oznacza, że po stronie sprzedawcy musi powstać obowiązek podatkowy na gruncie VAT.

W przypadku dostaw czasopism drukowanych, które obowiązkowo muszą być dokumentowane fakturą (czyli co do zasady dostaw na rzecz innych podatników VAT), obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje z chwilą wystawienia faktury – art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b) ustawy o VAT.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-295/15-2/KC, gdzie możemy przeczytać: (…) w sytuacji, kiedy klient Wnioskodawcy nie dokona fizycznej wpłaty należności za zamówioną prenumeratę czasopism drukowanych o PKWiU 58.14.1 dla określenia obowiązku podatkowego należy zastosować przepis szczególny zawarty w art. 19a ust. 5 pkt 3b ustawy, tj. w momencie wystawienia faktury z tytułu sprzedaży. Przepis ten obejmuje bowiem m.in. dostawę czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) bez względu na to , czy dostawa następuje w wyniku jednorazowego zamówienia czy też w wyniku prenumeraty.

Podsumowując, w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokonuje dostawy czasopism w wersji drukowanej w formie prenumeraty, a klient nie dokona fizycznej wpłaty należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą szczególną określoną w art. 19a ust. 5 pkt 3b ustawy (…).

Zatem u nabywcy prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym dostawca wystawił fakturę, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Tym samym należy uznać, iż w opisanej sytuacji może Pan odliczyć podatek VAT w miesiącu otrzymania faktury. Nie ma znaczenia, że płatność została dokonana ratami.

Prenumerata elektroniczna

Warto dodać, że w sytuacji gdybyśmy mieli do czynienia z prenumeratą elektroniczną, obowiązek podatkowy powstałby na zasadach ogólnych. Przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W takiej sytuacji wystawienie faktury przed końcem prenumeraty nie spowoduje u sprzedawcy powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jedynie opłacenie faktury przed końcem okresu prenumeraty (tj. przed wykonaniem usługi) skutkowałoby natomiast powstaniem u sprzedawcy obowiązku podatkowego z tytułu tej usługi (na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).  

Tym samym w przypadku prenumeraty elektronicznej jedynie opłacanie jej z góry pozwalałoby na dokonanie odliczenia z otrzymanej faktury.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał fakturę dokumentującą prenumeratę czasopisma w formie papierowej, może  dokonać odliczenia w momencie jej otrzymania.

Przykład 2.

Podatnik otrzymał w sierpniu fakturę dokumentującą prenumeratę elektroniczną, którą opłacił  we wrześniu. Podatnik może odliczyć z niej podatek najwcześniej we wrześniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów