Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć w zeznaniu rocznym dochody małoletniego dziecka?

Osoby, których dzieci (rodzone lub przysposobione) osiągają w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, powinny doliczyć go do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Dzieje się tak pod warunkiem, że rodzice mają prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Obowiązku doliczenia dochodu małoletniego dziecka do własnego nie mają opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze (w takiej sytuacji dziecko nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym opiekuna).

Warto zaznaczyć, że prawo to nie przysługuje wszystkim rodzicom i w każdej sytuacji. Z rozliczenia dochodów małoletniego dziecka skorzystać nie mogą:

  • osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,
  • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka (np. w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy powierza zarząd majątku małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi),
  • rodzice, których dziecko uzyskało dochód z własnej pracy (zarówno ze stosunku pracy, jak i z umów cywilnoprawnych, czy praktyk uczniowskich), stypendium, dochód z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, ze sprzedaży nieruchomości małoletniego.

Do dochodów rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody małoletniego dziecka:

  • dochód z renty (poza alimentami i rentą rodzinną),
  • dochód z praw majątkowych,
  • dochód z kapitałów pieniężnych,
  • dochód z najmu, w sytuacji gdy rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
  • inne dochody.

W wymienionych wyżej sytuacjach rodzic bądź opiekun powinien złożyć w imieniu dziecka osobne zeznanie podatkowe.

Jak wykazać dochód dziecka w zeznaniu?

Opiekunowie, którzy zobowiązani są do rozliczenia dochodów uzyskanych przez dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, powinni złożyć w terminie określonym przez ustawę, wypełniony formularz zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdy rodzice uzyskują dochody tylko ze stosunku pracy, wykazując dochody małoletnich dzieci, składają zawsze deklarację PIT-36. Podobnie, gdy rodzice prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo - oprócz swojej deklaracji PIT-28, muszą złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, gdzie wykazują dochody dzieci.

Jeżeli małżonkowie składają osobne deklaracje podatkowe, wówczas dochód małoletniego dziecka należy doliczyć po połowie każdemu małżonkowi. Są oni zobowiązani do złożenia niezależnie od siebie właściwego załącznika PIT/M (nie dotyczy to sytuacji, gdy orzeczono separację - w takim przypadku dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko).

W sytuacji, gdy dziecko osiągnęło dochody z kapitałów pieniężnych, rodzice wypełniają formularz PIT-38 na siebie. W takim przypadku nie składa się już załącznika PIT/M. Podobnie gdy dziecko uzyskało dochody z najmu, dzierżawy opodatkowanych ryczałtem - rodzice wypełniają na siebie deklarację PIT-28, bez załącznika PIT/M.