0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć w zeznaniu rocznym dochody małoletniego dziecka?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby, których dzieci (rodzone lub przysposobione) osiągają w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, powinny doliczyć go do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że rodzice mają prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, na co wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie dochody małoletniego dziecka można rozliczyć w zeznaniu rocznym rodzica? Wyjaśniamy poniżej.

Dochody małoletniego dziecka – kiedy można rozliczyć w zeznaniu rodzica?

Obowiązek doliczenia dochodu małoletniego dziecka do własnego nie dotyczy opiekunów prawnych oraz rodzin zastępczych (w takiej sytuacji dziecko nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym opiekuna).

Do pobrania:

Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci - broszura KIS.pdf

Warto zaznaczyć, że prawo to nie przysługuje wszystkim rodzicom oraz w każdej sytuacji. Z rozliczenia dochodów małoletniego dziecka nie mogą skorzystać:

 • osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,

 • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka (np. w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy powierza zarząd majątku małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi).

W wymienionych powyżej sytuacjach rodzic bądź opiekun powinien złożyć w imieniu dziecka osobne zeznanie podatkowe – PIT-37.

Za małoletnie uznaje się dzieci, które nie przekroczyły 18. roku życia lub nie zawarły związku małżeńskiego.

Do dochodów rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody małoletniego dziecka:

 • dochód z renty (poza rentą rodzinną),

 • dochód z praw majątkowych,

 • dochód z kapitałów pieniężnych,

 • dochód z najmu w sytuacji, gdy rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,

 • inne dochody.

Jak wykazać dochody małoletniego dziecka w zeznaniu rocznym rodzica?

Opiekunowie, którzy zobowiązani są do rozliczenia dochodów uzyskanych przez dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, powinni złożyć w terminie określonym przez ustawę, wypełniony formularz zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Termin złożenia deklaracji PIT-36 przypada na 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdy rodzice uzyskują dochody tylko ze stosunku pracy, wykazując dochody małoletniego dziecka, składają zawsze deklarację PIT-36. Podobnie, gdy rodzice prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub podatkiem liniowym – oprócz swojej deklaracji złożonej odpowiednio na formularzu PIT-28 lub PIT-36L, muszą złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, gdzie wykazują dochody małoletniego dziecka.
Załącznik PIT/M składany wraz z deklaracją PIT-36 stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. W deklaracji PIT-36 dochody małoletnich dzieci przenosi się do części E.3. po uprzednim uzupełnieniu załącznika PIT/M.

W załączniku PIT/M wypełnia się odpowiednio jedną z części:

 • część B.1. – jeżeli prawo pobierania pożytków z dochodu dziecka (dzieci) przysługuje tylko jednemu z rodziców,

 • część B.2. – jeżeli prawo pobierania pożytków z dochodu dziecka (dzieci) przysługuje obojgu rodzicom.

Jeżeli małżonkowie składają osobne deklaracje podatkowe, wówczas dochody małoletniego dziecka należy doliczyć po połowie każdemu z małżonków (art. 7 ust. 2 ustawy o PIT). Każdy z nich zobowiązany jest wówczas do złożenia (niezależnie od siebie) właściwego załącznika PIT/M. Nie dotyczy to sytuacji, gdy orzeczono separację – w takim przypadku dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko.

W sytuacji, gdy dziecko osiągnęło dochody z tytułu zbycia otrzymanych w spadku akcji, rodzice wypełniają formularz PIT-38 na siebie. W takim przypadku nie składa się już załącznika PIT/M. Podobnie, gdy dziecko uzyskało dochody z najmu lub dzierżawy opodatkowanej ryczałtem – rodzice wypełniają na siebie deklarację PIT-28 bez dołączania załącznika PIT/M.

Dochody małoletniego dziecka – kiedy trzeba je rozliczyć osobno?

Nie wszystkie dochody małoletniego dziecka można rozliczyć w zeznaniu rocznym rodzica. Jak wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów małoletniego dziecka, jeżeli dotyczą:

 • dochodów z pracy – w tym stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło;

 • stypendiów np. naukowych czy sportowych;

 • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, czyli rzeczy ruchomych, np. książki czy drobny sprzęt elektroniczny.

Jeżeli dziecko otrzymuje PIT-11 to rozlicza się samodzielnie na deklaracji PIT-37.
W przypadku, gdy dochody małoletniego dziecka nie mogą być rozliczone wspólnie z dochodami rodziców, to dziecko powinno złożyć do urzędu skarbowego osobne zeznanie roczne pod własnym imieniem i nazwiskiem, które rodzic lub opiekun powinien podpisać. Odpowiednim formularzem będzie PIT-37, na którym rozliczają swoje dochody również pracownicy bądź zleceniobiorcy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów