0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z reklam internetowych – sposób rozliczenia podatku PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie dynamicznego rozwoju internetu jako środka masowego przekazu coraz częściej kanałem kontaktu z konsumentem są portale oraz strony internetowe. Nic zatem dziwnego, że na blogach czy profilach YouTube coraz częściej pojawiają się reklamy. Osoby umieszczające je na swoim koncie otrzymują z tego tytułu przychód. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób rozliczyć przychody z reklam internetowych w zeznaniu podatkowym.

Przychody z reklam internetowych - analizowane przypadki

Jeżeli rozważać dany problem na gruncie podatku dochodowego, pierwszą czynnością, jaką należy podjąć, jest określenie odpowiedniego źródła przychodu. W kontekście analizowanego problemu będzie brany pod uwagę albo przychód z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT), albo inny przychód (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT). Rozróżnienie zdeterminuje przede wszystkim fakt, czy reklamy umieszczane są na własnej stronie podatnika, czy też na jego koncie na YouTube.

Przychody z reklam internetowych na YouTube

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z reklam umieszczanych na jego profilu na YouTube, tego rodzaju przychód należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: 

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego;

  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Należy przy tym podkreślić, że sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Dany przychód jest zaliczany do przychodów z innych źródeł w sytuacji, gdy nie może być kwalifikowany do żadnego innego źródła określonego w art. 10 ust. 1 ustawy PIT. Ponadto przychód ten nie może być wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zyski, które podatnik otrzymuje z tytułu umieszczania reklam na swoim koncie YouTube, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W tym miejscu może pojawić się pytanie, dlaczego udostępnianie swojego profilu na YouTube reklamodawcom nie jest kwalifikowane jako przychód z najmu. Trzeba jednak zauważyć, że wyłącznie właściciel może oddać swoją własność w najem. Natomiast osoba fizyczna posiadająca konto na YouTube nie jest właścicielem tego portalu, lecz jedynie użytkownikiem. Choć otrzymuje określony zysk z racji umieszczania reklam na swoim koncie, nie korzysta jednak z umowy najmu.

Rozliczenia podatku z tytułu przychodów z innych źródeł dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (PIT-36). W zakresie stawki podatku obowiązują tu zasady ogólne, co oznacza, że podatek będzie ustalany zgodnie ze skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Przychód z tytułu umieszczania reklam na YouTube podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł. W zakresie rozliczenia podatnik może uwzględnić koszty uzyskania przychodu, o ile wykazują one związek z przychodem i są właściwie udokumentowane.

Dochód z umieszczania reklam na YouTube rozliczany jest dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36. Nie ma konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Przykład 1.

Osoba fizyczna przez cały 2019 rok co miesiąc otrzymywała wynagrodzenie za umieszczanie reklam na swoim koncie na YT w wysokości 200 zł. W tym przypadku nie ma ona obowiązku wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek od otrzymanego wynagrodzenia. Całość rocznego dochodu, tj. 2400 zł, podatnik wykaże dopiero w zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia 2020 roku.

Przychody z reklam internetowych umieszczanych na własnej stronie internetowej

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, kiedy podatnik będzie umieszczał reklamy na stronie internetowej (np. blogu) stanowiącej jego własność. W takim bowiem przypadku mamy już do czynienia z przychodem, o którym stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

W myśl przywołanego przepisu źródłem przychodów są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Do tego źródła przychodów zaliczane są zatem przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy.

Umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. Takie stanowisko zaprezentował Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 5 września 2014 roku, DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

Przychody z reklam internetowych umieszczanych na stronie internetowej stanowiącej własność podatnika należy kwalifikować jako przychody z najmu, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

Także tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT oraz podlegają sumowaniu z innymi dochodami. Rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Należy jednak pamiętać o treści art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f–3h. W konsekwencji w tym przypadku powstaje konieczność wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadzi dość poczytnego bloga o tematyce kulinarnej. Blog ten jest jej prywatną własnością. Z uwagi na spore zainteresowanie stroną producent żywności zaoferował wynagrodzenie za umieszczenie na tej stronie jego reklamy. W tym przypadku dochodzi do zawarcia umowy najmu. Strony ustaliły wynagrodzenie na 500 zł miesięcznie. W konsekwencji do 20. dnia każdego następnego miesiąca podatnik ma obowiązek zapłaty 17% zaliczki na podatek dochodowy.

Wspominając o rozliczeniu podatku z tytułu najmu, warto zastanowić się, czy podatnik może ująć jako koszt wydatki poniesione na prowadzenie strony internetowej (bloga), na której umieszczane są reklamy. Odpowiedź na tak postawione pytanie można odnaleźć przykładowo w treści interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 roku, 0114-KDIP3-3.4011.332.2018.2.JM:

„W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz biorąc pod uwagę przedstawione unormowania prawne, uznać należy, że koszty/wydatki związane z produkcją filmów nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu udostępnienia powierzchni na stronie internetowej, a nie z tytułu prowadzenia bloga, wyświetlania filmów na Youtube czy Instagramie. Wydatki związane z prowadzeniem bloga, wyświetlania filmów na Youtube czy Instagramie nie mogą zatem stanowić kosztów uzyskania przychodów z tytułu udostępniania powierzchni na stronie internetowej. Nie istnieje bowiem związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Wydatki poniesione na prowadzenie strony internetowej nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w zakresie rozliczania najmu wirtualnej powierzchni reklamowej.

Przykład 3.

Podatnik prowadzi blog motoryzacyjny i z tego tytułu ponosi wydatki na utrzymanie domeny oraz obsługę informatyczną. Dodatkowo część strony wynajmuje firmie zajmującej się handlem samochodami, która umieszcza na blogu swoją reklamę. Mamy zatem do czynienia z umową najmu. Jednakże od przychodu, który podatnik otrzymuje w oparciu o umowę najmu, nie może on odjąć wydatków na prowadzenie strony internetowej. Nie są to bowiem koszty związane z najmem i brak tu związku pomiędzy ponoszonym wydatkiem a uzyskanym przychodem.

Przychody z wynajmu powierzchni reklamowej a ryczałt

Ostatnią kwestią, która wymaga wyjaśnienia, jest możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodu z najmu strony reklamowej dla reklamodawców.

Jak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy stawka ryczałtu dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100 000 zł wynosi 8,5%, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

W świetle powyższych przepisów nie ma przeciwwskazań, aby przychód z reklam, stanowiący najem, był opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Będzie tak, o ile osiągany zysk nie jest wypracowany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym przypadku ryczałt ma bowiem zastosowanie wyłącznie do najmu prywatnego.

Najem powierzchni reklamowych na prywatnej stronie internetowej może być opodatkowany w formie ryczałtowej.

Podsumowując, wskazać należy, że odpowiednia kwalifikacja zysków z reklam internetowych – a co za tym idzie, również poprawne rozliczenie podatku – w dużej mierze uzależniona jest od ustalenia prawa własności podatnika do strony, na której taka reklama jest umieszczana. Jako najem będą uznawane wyłącznie te reklamy, które są zamieszczane na prywatnych stronach podatnika. Przychody z reklam internetowych udostępnianych na profilu YouTube będą generowały zysk zaliczany do innych przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów