0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z wyświetlania reklam – rozliczenie PIT oraz VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spora grupa osób fizycznych uzyskuje przychody z wyświetlania reklam na portalach internetowych, gdzie posiadają konta społecznościowe. W przypadku, gdy taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, pojawia się pytanie o sposób rozliczenia uzyskanego w ten sposób przychodu. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem naszej analizy.

Przychody z wyświetlania reklam na gruncie podatku PIT

Jeżeli rozpatrujemy przypadek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to należy zastanowić się, z jakim źródłem przychodu mamy do czynienia.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że jeżeli tworzenie, montowanie i edycja filmów wideo przebiega w sposób nieregularny i niezorganizowany, w ramach hobby, to taka działalność nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT.

Analizując katalog określony w art. 10 ust. 1 ustawy PIT, można zastanowić się pomiędzy przychodami z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) a przychodami z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT).

W kontekście tych ostatnich warto wskazać, że w przypadku, gdy nie można jednoznacznie zaliczyć danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym do przychodów z najmu lub dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 tego przepisu. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę interpretacje wydawane przez organy podatkowe w tym zakresie, to należy wskazać, że organy podatkowe konsekwentnie uznają, że w opisanym przypadku nie jest możliwe potraktowanie tego rodzaju przychodów jako pochodzących z wynajmu.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 27 sierpnia 2020 roku (nr 0115-KDIT1.4011.479.2020.1.MR) organ zauważył, że wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu wyświetlania reklam nie można zakwalifikować do źródła przychodów: „najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, ponieważ podatnik osobiście tworzy filmy (materiały wideo), które zamieszcza w portalu internetowym na swoim kanale. Nie umieszcza więc reklam na stronach internetowych, które są jego własnością. 

W konsekwencji wyłącznie w sytuacji, gdyby podatnik wyświetlał reklamy na swojej prywatnej stronie internetowej, która stanowiłaby jego własność – tylko w takim przypadku możliwe byłoby zakwalifikowanie tego rodzaju przychodu do najmu prywatnego. W takiej sytuacji podatnik mógłby opodatkować najem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Natomiast jeżeli wyświetlanie reklam odbywa się na koncie podatnika założonym na portalu internetowym (którego nie jest właścicielem), to w takim przypadku uzyskany przychód podlega zaliczeniu do przychodów z innych źródeł. To oznacza, że podatnik rozlicza tego rodzaju przychody (a właściwie dochody) w rocznym zeznaniu PIT-36 według skali podatkowej na zasadach ogólnych. W takim przypadku nie ma konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek, całość uzyskanego dochodu rozliczana jest bowiem w rocznym zeznaniu składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Warto także dodać, że organy podatkowe akceptują możliwość wyboru ryczałtu w przypadku, gdy wyświetlanie reklam na portalach internetowych odbywa się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdzeniem tego stanowiska niech będzie treść interpretacji Dyrektora KIS z 7 lipca 2021 roku (nr 0114-KDIP3-2.4011.546.2021.4.MG), gdzie organ podatkowy rozpatrywał przypadek podatnika prowadzącego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności związane z wyświetlania reklam przez oglądających filmy wideo, które zamieszczane są na portalu internetowym. 

Fiskus wskazał, że jeżeli tego rodzaju usług są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 73.12.20.0: „Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe”, to przychód uzyskany przez przedsiębiorcę z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu stawką 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadzi hobbystycznie kanał na YouTubie. Z tytułu wyświetlania reklam otrzymuje wynagrodzenie od portalu. W takim przypadku uzyskany przychód należy potraktować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadzi hobbystycznie własną stronę internetową. Z tytułu wyświetlania reklam otrzymuje wynagrodzenie od reklamodawców. W tej sytuacji podatnik uznaje uzyskany przychód za najem prywatny, co oznacza, że w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dla najmu.

Przykład 3.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kanału na portalu internetowym, gdzie m.in. uzyskuje przychód z wyświetlania reklam. Przychód z prowadzonej działalności gospodarczej może zostać opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym.

W zależności od okoliczności faktycznych przychody z wyświetlania reklam mogą być kwalifikowane do trzech różnych źródeł przychodów: działalność gospodarcza, najem prywatny lub inne przychody. 

Przychody z wyświetlania reklam na gruncie podatku VAT

W kontekście podatku VAT nie ulega wątpliwości, że wyświetlanie reklam to świadczenie usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W dalszej kolejności ważne jest, aby ustalić miejsce świadczenia usługi.

Tutaj należy sięgnąć do treści art. 28b ust. 1 ustawy VAT, który podaje, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jeżeli usługa wyświetlania reklam świadczona jest na rzecz właściciela portalu internetowego (który ma siedzibę za granicą), to miejscem opodatkowania jest kraj usługobiorcy. To z kolei powoduje, że wyświetlanie reklam nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Nie jest to odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Trzeba jednak pamiętać, że podatnik z Polski ma określone obowiązki wynikające z treści ustawy VAT.

Po pierwsze zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy VAT podatnicy, którzy świadczą usługi dla podatników z innych krajów członkowskich, dla których zobligowanymi do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca, są obowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT-UE. Rejestracji na potrzeby VAT-UE dokonuje się za pomocą formularza VAT-R.

Kolejnym obowiązkiem, o którym należy pamiętać, jest konieczność składania informacji podsumowującej. Otóż podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT.

Na koniec wskażmy, że wyświetlanie reklam wiąże się z koniecznością wystawienia faktury dla usługobiorcy. Z uwagi na fakt, że tego rodzaju usługa podlega opodatkowaniu w kraju siedziby nabywcy usługi, faktura taka nie zawiera kwoty podatku (w miejscu stawki podatku można wpisać NP) oraz obligatoryjnie zawierać musi adnotację „odwrotne obciążenie”. To nabywca usługi jest bowiem zobligowany do rozliczenia podatku należnego w kraju swojej siedziby.

Usługa wyświetlania reklam, do której zastosowanie ma art. 28b ustawy VAT, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz w kraju nabywcy usługi. Podatnik ma jednak obowiązek zarejestrowania się na potrzeby VAT-UE, składania informacji podsumowującej oraz wystawiania faktury „odwrotne obciążenie”.

Podsumowując powyższe, przychody z wyświetlania reklam wywołują określone skutki zarówno w przypadku podatku VAT, jak i PIT. Trzeba jednak mieć na uwadze, że konkretne rozliczenie uzależnione jest od okoliczności faktycznych i nie każdy przypadek będzie tak samo rozpatrywany w kontekście przepisów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów