0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za kampanię reklamową a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam fakturę VAT wystawioną przez firmę reklamową. Czy jeśli jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę wyłącznie opodatkowaną działalność gospodarczą, przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT? Jak powinna zostać ujęta faktura za kampanię reklamową firmy?

Anna, Wrocław

 

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji gdy zakupione towary bądź usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, a tym samym należy wykazać fakturę w rejestrze zakupu VAT.

Faktura za kampanię reklamową a koszt podatkowy

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy przeprowadzona akcja reklamowa miała związek z prowadzoną działalnością. Powiązanie to wystąpi, jeśli kampania reklamowa miała na celu np. zwiększenie sprzedaży towarów bądź pozyskanie nowych klientów. Jeżeli występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy reklamą a przychodami, to otrzymana faktura za kampanię reklamową bez wątpienia będzie miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym wydatek poniesiony na usługi świadczone przez firmę reklamową będzie stanowić koszt podatkowy.

Odliczenie VAT z faktury za kampanię reklamową

Jeśli podatnik prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i nie korzysta ze zwolnienia VAT, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość podatku wynikającą z faktur poniesionych w związku prowadzoną działalnością.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2013 r. o sygn. ILPP2/443-770/13-2/JK, w której stwierdził, że: (...)prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. (...)

Dodatkowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2012 r. o sygn. IPPP2/443-1292/11-4/KAN możemy przeczytać: (...)Spółka, jako podatnik VAT czynny, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług marketingowych polegających na promowaniu produktów Spółki wśród konsumentów i kontrahentów, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służyć będą Spółce do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (...)

Kiedy nie można odliczyć VAT z faktury?

Warto zauważyć, że możliwa jest sytuacja, w której pomimo wystąpienia związku poniesionego wydatku z czynnościami opodatkowanymi podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT.

W świetle art. 88 ust. 3a ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy:

 • faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Potwierdzenie takiego postępowania znajduje się w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 czerwca 2016 r. o sygn. 1061-IPTPP3.4512.288.2016.1.JM, w której czytamy:

(...) Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak zaksięgować fakturę za kampanię reklamową?

Faktura za kampanię reklamową stanowi wydatek na potrzeby firmy. Dlatego też w systemie wfirma.pl należy taką fakturę zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. 

Faktura za kampanię reklamową - jak zaksięgować?

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR oraz w rejestrze VAT zakupów w przypadku czynnych podatników VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów