0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychód ze sprzedaży miejsca parkingowego – rozliczenie PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematyka sprzedaży miejsca parkingowego tylko pozornie wydaje się prosta w interpretacji. Okazuje się bowiem, że w zależności od przyjętej kwalifikacji różne mogą być skutki podatkowe odpłatnego zbycia. Dotyczyć to będzie zarówno właściwego rozliczenia podatku PIT, jak i podatku VAT. Przychód ze sprzedaży miejsca parkingowego - temat, o którym mówimy w poniższym artykule.

Sprzedaż miejsca parkingowego na gruncie podatku PIT

Ustawa PIT wyróżnia kilka różnych źródeł przychodu, a w zakresie naszych rozważań musi wskazać na przychody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia prawa majątkowego (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT);
  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT).

Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest zamknięty, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wskazanych w nim praw majątkowych, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 19-procentowego podatku dochodowego. Powyższy katalog nie zawiera prawa do miejsca postojowego, co nie oznacza, że sprzedaż takiego prawa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W zupełnie innym sposób będzie natomiast kwalifikowane odpłatne zbycie prawa do miejsca postojowego. Takie prawo nie jest nieruchomością.

W świetle powyższego prawo do miejsca postojowego jako prawo majątkowe inne niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 będzie podlegać opodatkowaniu jako źródło przychodów określone w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy podatkowej.

W myśl art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarów i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte powyżej wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonywania (wykorzystania) tych praw, jak i z ich sprzedaży.

W konsekwencji dla ustalenia prawidłowego opodatkowania odpłatnego zbycia miejsca parkingowego istotne znaczenie ma ustalenie, czy sprzedawca ma prawo własności do tego miejsca, czy jedynie prawo do korzystania z miejsca postojowego.

Na gruncie podatku dochodowego czym innym jest bowiem sprzedaż prawa własności do nieruchomości, a czym innym sprzedaż prawa do korzystania.

Przykład 1.

Podatnik zakupił udział w miejscu parkingowym w garażu podziemnym. Po upływie 4 lat postanowił to miejsce sprzedać. W takim przypadku powstanie konieczność zapłaty podatku PIT, ponieważ zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Oznacza to, że ewentualna sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu, jeżeli zbycie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. W innym przypadku sprzedaż będzie opodatkowana 19-procentowym podatkiem PIT, a zbywca zobligowany będzie do złożenia deklaracji PIT-39.

Przykład 2.

Osoba fizyczna zakupiła prawo do korzystania z miejsca parkingowego. Po upływie 7 lat postanowiła to prawo sprzedać. W takim przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku PIT na zasadach ogólnych. Tego rodzaju przychód będzie kwalifikowany do przychodu z praw majątkowych określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. Powoduje to, że nie ma znaczenia okres, jaki upłynął od momentu zakupu. Podatnik w tym przypadku składa deklarację PIT-36.

Kolejną istotną konsekwencją powyższego podziału jest to, że w przypadku gdy dochodzi do sprzedaży prawa do miejsca postojowego, podatnik nie może przeznaczyć przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Jak wskazał Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 5 września 2016 roku (nr ITPB4/4511-440/16/JG), zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych wyłącznie w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Powyższy przepis nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, ponieważ stanowi ono źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Przychód ze sprzedaży miejsca parkingowego może być kwalifikowany do dwóch różnych źródeł przychodów w PIT w zależności od tego, czy przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do określonej nieruchomości lub jej części, czy też przedmiotem sprzedaży jest prawo do korzystania z konkretnego miejsca postojowego. 

Sprzedaż miejsca parkingowego na gruncie podatku VAT

W kontekście podatku VAT przede wszystkim należy mieć na uwadze, że sprzedaż miejsca parkingowego dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli sprzedaży dokonuje osoba prywatna w zakresie zwykłego zarządu mieniem osobistym, to niezależnie od sposobu kwalifikacji, nie będzie to zdarzenie prawne objęte zakresem przedmiotowym ustawy VAT.

Zakładając jednak, że sprzedaży dokonuje podatnik VAT, należy zaznaczyć, że i w tym przypadku istotne znaczenie ma rozróżnienie sprzedaży nieruchomości lub części nieruchomości od sprzedaży prawa majątkowego.

Jeżeli bowiem przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieruchoma (czyli w rozumieniu ustawy VAT – towar), to będziemy mieli do czynienia z odpłatną dostawą towarów.

W tym zakresie istotnego znaczenia nabiera również kwestia ustalenia odpowiedniej stawki podatkowej. Przypomnijmy, że odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnych korzysta z obniżonej 8-procentowej stawki VAT.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych znajdujących się w danym budynku podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego jest integralnie związane z prawem własności do lokalu mieszkalnego.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie miejsce postojowe, to sprzedaż będzie opodatkowana stawką podstawową wynoszącą 23% VAT.

Tak też stwierdził NSA w wyroku z 18 października 2016 roku (I FSK 389/15).

W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest prawo do korzystania z miejsca postojowego, to będziemy mieli do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług. Prawo majątkowe nie jest bowiem rzeczą materialną, zatem nie może być kwalifikowane jako towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Również na gruncie podatku VAT właściwa klasyfikacja miejsca parkingowego wywołuje określone skutki podatkowe. W zależności od okoliczności faktycznych podatnik VAT może mieć w tym przypadku do czynienia albo z odpłatną dostawą towarów, albo z odpłatnym świadczeniem usług.

Podsumowując powyższe, przychód ze sprzedaży miejsca parkingowego może wywoływać różne konsekwencje podatkowe zarówno na gruncie podatku VAT, jak i PIT. Kluczowe jest tutaj, aby już na wstępie dokonać właściwego i dokładnego określenia, co jest przedmiotem sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów