0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestie aktywizacji zawodowej młodych osób, bezrobotnych do 30. roku życia, które podejmują zatrudnienie po raz pierwszy, reguluje w szczególności ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocja zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.). Refundacja kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych może przysługiwać przedsiębiorcom i pracodawcom po wystąpieniu z wnioskiem, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Zgodnie z art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia “starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu".

Refundacja kosztów zatrudnienia za bezrobotnego do 30. roku życia

 • Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

 • W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej.

 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeks pracy (rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 • Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis”.

Bon zatrudnieniowy jako szansa na aktywizację zawodową bezrobotnych do 30. roku życia

Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję otrzymania części refundacji kosztów zatrudnienia i części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art.  66m ustawy o promocji zatrudnienia “na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

 • Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

 • Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 • Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

 • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

 • Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

 • Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia (tj. 823,60 zł miesięcznie).

 • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji”.

Warto zaznaczyć, że w powyższej ustawie przewidziano, iż “w przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego” (art. 66m ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (art. 66m ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia).

Refundacja, o której mowa powyżej, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (art. 66m ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia).

Korzyści dla pracodawcy z zatrudniania bezrobotnych do 30. roku życia

Dla pracodawcy bon zatrudnieniowy stanowi znaczną korzyść, ponieważ otrzymuje on zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia. Pracodawca powinien zatrudniać bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja kosztów zatrudnienia następuje przez pierwszych 12 miesięcy. Następnie pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania tego pracownika przez 6 miesięcy, jednak nie będzie już otrzymywał refundacji kosztów.

Bon zatrudnieniowy jest przyznawany przez starostę, który wskazuje termin jego ważności. Pracodawca i starosta zawierają umowę, w której określają obowiązek zatrudnienia bezrobotnego przez określony czas, wysokość refundacji kosztów oraz kary za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia pracownika przez 18 miesięcy.

Wybrany przez bezrobotnego pracodawca powinien zatrudniać go na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. Warto pamiętać, że powyższy obowiązek nie zostanie spełniony, jeśli pracodawca zatrudni bezrobotnego na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem pracodawca powinien zawrzeć z bezrobotnym pracownikiem umowę o pracę na czas określony, co najmniej 18 miesięcy lub 2-3 umowy składające się na ten okres.

Przykład 1.

Bezrobotny do 30. roku życia podpisał umowę o pracę na okres próbny od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., a następnie umowę o pracę na czas określony na 15 miesięcy od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie może zatrudnić osoby bezrobotnej przed zawarciem umowy z urzędem pracy.

Kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę

Całkowity okres zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia wynosi co najmniej 18 miesięcy. Pracodawca, który nie utrzyma zatrudnienia pracownika objętego refundacją w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc. W sytuacji, w której pracodawca nie spełni obowiązku zatrudnienia w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu 12 miesięcy refundacji, powinien oddać kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu, w którym nie zatrudniał pracownika, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania zwrotu kosztów za pierwszy miesiąc. Jeśli stosunek pracy zakończył się wcześniej, z przyczyn leżących po stronie pracownika, pracodawca nie musi zwracać kosztów otrzymanych za okres zatrudnienia. Chodzi o takie sytuacje, jak rozwiązanie umowy o pracę przez bezrobotnego za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika.

Warto  podkreślić, że “starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy” (art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia).

Jakiej wysokości będzie refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia?

Pracodawca, który zdecydował się zatrudnić skierowanego do pracy bezrobotnego do 30. roku życia przez okres do 12 miesięcy otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia).

Przykład 2.

Pracodawca otrzyma refundację przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia w wysokości: 2000 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę za jeden miesiąc, pod warunkiem, że refundowane wynagrodzenie wyniesie minimum 2000 zł brutto. Przez kolejnych 6 miesięcy pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia tego pracownika.

W jaki sposób pracodawca może skorzystać z refundacji za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia?

W pierwszej kolejności pracodawca powinien złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o zawarcie umowy w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Pracodawca powinien załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014, poz. 1543 z późn. zm.). Następnie pracodawca podpisuje umowę z powiatowym urzędem pracy. Potem pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony ze skierowanym bezrobotnym do 30. roku życia na okres co najmniej 18 miesięcy. Pracodawcy przysługuje refundacja w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Konkludując, warto podkreślić, iż powyżej opisany instrument na rynku pracy jest korzystny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, którzy otrzymują gwarancję refundacji kosztów zatrudnienia, natomiast pracownicy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów